baggage claim

جمله های نمونه

1. Maisha and Tiger meet us outside baggage claim, and Maisha is looking terrific as usual.
[ترجمه نسرین رنجبر] میشا و تایگر در خارج از قسمت تحویل بار ما را دیدند و میشا مثل همیشه فوقالعاده به نظر میرسید.
|
[ترجمه گوگل]مایشا و ببر خارج از بار با ما ملاقات می کنند و مایشا طبق معمول فوق العاده به نظر می رسد
[ترجمه ترگمان]Maisha و ببر در خارج از این ادعا ما را می بینند و Maisha مثل همیشه عالی به نظر می رسد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Is this the baggage claim area for the flight from London?
[ترجمه نسرین رنجبر] آیا اینجا قسمت تحویل بار پرواز لندن است؟
|
[ترجمه هلیا خلیلی ] آیا این قسمت محل دریافت بار برای پرواز از لندن است
|
[ترجمه حالا هر چی] ایا این قسمت محل تحویل چمدان برای پرواز لندن است
|
[ترجمه گوگل]آیا این منطقه تحویل بار برای پرواز از لندن است؟
[ترجمه ترگمان]آیا این بار مسئولیت پرواز از لندن است؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I want to file a lost baggage claim.
[ترجمه گوگل]من می خواهم یک ادعای بار گم شده را ثبت کنم
[ترجمه ترگمان]می خوام یه پرونده گم شده رو پرونده کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Excuse me, do you know where baggage claim is?
[ترجمه Morteza.mehermanesh] ببخشید، آیا شما میدونید تحویل چمدانها کجاست ?
|
[ترجمه گوگل]ببخشید میدونی توشه کجاست؟
[ترجمه ترگمان]ببخشید، شما می دانید که baggage کجاست؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Excuse me, what number is the baggage claim for me?
[ترجمه گوگل]ببخشید مطالبه بار برای من چند عدد است؟
[ترجمه ترگمان]ببخشید، شماره چمدون برای من چنده؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Here are your baggage claim tags, flight ticket, boarding pass and passport.
[ترجمه گوگل]در اینجا برچسب های دریافت چمدان، بلیط هواپیما، کارت پرواز و پاسپورت شما آمده است
[ترجمه ترگمان]این جا چمدان تان، کارت پرواز، بلیت هواپیما و گذرنامه تان آورده شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Here are your baggage claim stubs, miss.
[ترجمه گوگل]اینها مطالب خرد بار شماست، خانم
[ترجمه ترگمان]این بار ته و ته your، خانم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. We should get our luggage back at the Baggage claim.
[ترجمه گوگل]ما باید چمدان خود را در زمان تحویل بار پس بگیریم
[ترجمه ترگمان]ما باید چمدان خود را به جای چمدان باز کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Could I see your ticket and baggage claim tags, sir?
[ترجمه گوگل]آیا می توانم برچسب بلیط و چمدان شما را ببینم، قربان؟
[ترجمه ترگمان]قربان، می تونم بلیط و baggage رو ببینم؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. Here are your tickets. The baggage claim stubs are attached to them.
[ترجمه گوگل]اینم بلیط های شما قطعات خرد بار به آنها متصل شده است
[ترجمه ترگمان] اینم بلیط هاتون ته دل و بارها به آن ها بسته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. This is a baggage claim form . We need your signature, please.
[ترجمه گوگل]این فرم درخواست بار است ما به امضای شما نیاز داریم لطفا
[ترجمه ترگمان] این یه فرم baggage امضای تو رو لازم داریم، لطفا
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Where is the Baggage Claim? Thank you so much.
[ترجمه گوگل]مطالبه بار کجاست؟ خیلی ممنونم
[ترجمه ترگمان]بخش حمل و نقل کجاست؟ خیلی ممنون
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Would you show me the baggage claim area for UA Flight 311?
[ترجمه گوگل]آیا می‌توانید منطقه تحویل بار برای پرواز 311 UA را به من نشان دهید؟
[ترجمه ترگمان]آیا شما می توانید منطقه ادعا بار برای UA پرواز ۳۱۱ را به من نشان دهید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Do you know where the baggage claim area be?
[ترجمه گوگل]آیا می دانید محل تحویل بار کجاست؟
[ترجمه ترگمان]آیا می دانید که محل بار چمدان چه خواهد بود؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. Your two baggage claim stubs are attached to the ticket cover.
[ترجمه گوگل]دو مقاله خرد دریافت چمدان شما به جلد بلیط وصل شده است
[ترجمه ترگمان]دو چمدان شما به پوشش بلیط متصل هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

انگلیسی به انگلیسی

• area where passengers collect their suitcases and luggage after an airline flight

پیشنهاد کاربران

baggage claim =the place at an airport where you get your baggage, etc. again after you have flown
baggage claim
US: Baggage Claim
UK: Baggage Relclaim
Baggage claim area محل تحویل بار در فرودگاه
جایی که بار هواپیما است
baggage claim ( حمل‏ونقل هوایی )
واژه مصوب: توشه‏گیری
تعریف: بخشی در ساختمان پایانه برای دریافت توشۀ بازرسی شدۀ مسافران پروازهای ورودی
محل برداشتن بار در فرودگاه
محلی که در فرودگاه چمدان ها را تحویل می دهد

محل برداشتن بار از هواپیما
Baggage claim
محل دریافت بار
Baggage check - in
محل تحویل بار
لطفا اصلاح فرمایید.
محل تحویل چمدان ها با نوار نتقال
محل تحویل بار در فرودگاه یا اماکن دیگر
مکانی در فرودگاه ها که توسط دستگاهی، ایمنی چمدان را بررسی کرده و پس از بررسی می توانیم در همان محل چمدانهای خود را دریافت کنیم
تحویل گرفتن چمدان
نوار نقاله تحویل چمدان
the area in an airport where arriving passengers collect luggage that has been carried in the hold of the aircraft.
محل تحویل وسائل ( چمدان )
محل تحویل گرفتن بار. مترادف= baggage reclaim
the area in an airport where arriving passengers collect luggage that has been carried in the hold of the aircraft
محل تحویل گرفتن وسایل وبار در فرودگاه
تابلو راهنمای فرودگاهها
محل تحویل گرفتن وسائل و چمدان در ( هواپیما )
جایگاه تحویل گرفتن بار
اصلاح شدن چمدان
تحویل بار
چمدان مسافرتی

محل تحویل بار
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ٢٥)

بپرس