تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣٧

تقریبا حدودا کم و بیش More or less Nearly

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣١

test something unknown

پیشنهاد
٢٨

با یه تیر دو نشون زدن

پیشنهاد
٤٠

کبوتر با کبوتر باز با باز کند هم جنس با هم جنس پرواز

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤٢

بحث گفت وگو ( بیشتر مواقع با اعصبانیت )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣٢

همسفر Traveler

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣٣

ضربه زدن آسیب رساندن به هر نوعی

پیشنهاد
٤٩

یکی از اصلاحات انگلیسی به معنی ما بردیم و ما بردیم چلو کباب رو ما خوردیم😊

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٥

یکی از اصطلاحات انگلیسی در فارسی یعنی مار گزیده از سیاه و سفید می ترسد

پیشنهاد
٣٩

از هر دست بدی از همان دست میگیری

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٦

پُر حامله نو آور

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٩

Hero

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٦

خیلی زیاد انبوه زیاد much many very

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣٨

گل ارکیده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤٩

به پروازی که برای رسیدن به مقصدش چندجا توقف می کنه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣١

خروپف 😴

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٩

فاسد شدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٤

پیشخوان She is siting at the counter او در پیشخوان نشسته بود

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣٠

توهم خیال

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣٠

حومه اطراف شهر the new airport is going to be in the suburb of Daxing in the south of the city فرودگاه جدید قرار است در حومه ی جنوب شهر داکسینگ باشد

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

قصد

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٧

محل برداشتن بار در فرودگاه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٤

به معنای طرفدار

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٨

گردباد

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٥

امنیت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

آماده کردن - چیدن - تعیین کردن - مجموعه - مرتب کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

definite plans for the future قرار

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٧

Continue to be

پیشنهاد
٢٢

چند وقتیه که از شما خبری نیست

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٤

کتاب رزرو کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٨

مخفف postscript به فارسی یعنی پی نوشت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٦

سبد ماهی گیری نام شهری در مکزیک

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

به معنی آتش تند و تیز

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٧

این روزها This days

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٨

مخفف good job که یعنی کارت خوب بود

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٧

ضربه ی بسیار آرام

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

پهنای بال

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٧

در حال حاضر Now This days

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

emotion icon نماد احساسات

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

a noise that bird makes

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

پذیرفتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٨

A person who works on Cafe این کلمه ریشه ی ایتالیایی داره

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣١

bruch از breakfast lunch تشکیل شده به معنی خوراکی که بین صبحانه و نهار خورده میشه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٨

یک برنامه برای پخش موسیقی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

the abbreviation of somebody

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٩

چشمک زدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

a portable set of steps

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

a belief that doing particular things will bring you good or bad luck خرافه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

لیاقت شایستگی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥٥

ادب