تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٧

1: Something that you use to fight with or attack sb with 2: An action piece of information, piece of equipment that you can use to win or be succe ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

Looking into ( البته اگر به معنی جستجوکردن و تحقیق کردن باشه )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

To take sth frome on top of another thing منبع : Oxford dictionary اگه دوست داشتید لایک کنید🌌💎

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٩

علاوه بر ترک کردن در برخی جملات به معنی جدا از و به غیر از هم است اگه دوست داشتید لایک کنید🌌💎

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

Tranquil اگه دوست داشتین لایک کنین 🌌💎

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

گاهی اوقات معنی ( درگیر شدن با چیزی ) هم میده

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
-١٢

adaptation اگه دوست داشتید لایک کنید🌌💎

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٥

🍅 tomato : گوجه greengage:گوجه سبز Plum:آلو اگه دوست داشتین لایک کنین 🌌💎

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٤

از کلمه ی hate میاد که میشه کسی که از چیزی تنفر داره و به خاطره همین میاد به هرکی که از اون چیز یا شخص خوشش میاد و همون چیز یا شخص بی احترامی می کنه ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٣

Martial art 🥋 اگه دوست داشتین لایک کنین 🌌💎

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

self centered Selfish Egocentric اگه دوست داشتین لایک کنید 🌌💎

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٢

Tip has 2 meaning advice, point :1 2: the money that you give to the staff اگه دوست داشتین لایک کنین 🌌💎

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣٤

Soldiers Troops The military به طرفدار های گروه معروف بی تی اس هم میگن که این گروه ۷ نفرن اسم اغضا : جونگ کوک، تهیونگ، جیمین، نامجون، جیهوپ، شوگا، ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

A group of soldiers making quick attacks اگه دوست داشتید لایک کنید🌌💎

پیشنهاد
١٨

It is much safer to be content with things you have at the moment than take risks and try to reach more in the future اگه دوست داشتید لایک کنید🌌💎

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

In my opinion اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

Your parents and your siblings اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

سفت The meat is tough گوشت سفت است اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

Replacement اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

Remedy Treatment اگه دوست داشتید لایک کنید🌌💎

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

Tension اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٨

Greengage اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٤

گذشته ی win به معنی پیروز شدن حواس تون باشه با won't که مخفف will not اشتباه نگیرید اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٤

علائم نگارشی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

a striking occurrence of two or more events at one time apparently by mere chance اگه دوست داشتید لایک کنید 😊

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

bearing indicative of self - respect or appreciation of the formality اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢١

one to whom something is referred , especially for decision or settlement اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٣

A thing that somebody has to do اگه دوست داشتید لایک کنید 💎🌌

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

برنامه ( app ) برنامه نویسی Tv show اگه دوست داشتید لایک کنید🌌💎

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

To be loked up somewhere for punishment اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٧

Be jealous اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٤

If you bombard someone with messages or information, you give them so much that it is difficult to deal with it all. اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💜

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

یکای بین المللی شدت روشنایی هم هست اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١١

any person or animal that is generally despised or avoided اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١١

dominating; self - willed; imperious . 1 having or showing the qualities of a master ; authoritative ; powerful 2 اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥٣

بیمه ی سفر✈ اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

to offer an apology or excuse for some fault, insult, failure, or injury اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

اصطلاحی در آمریکای شمالی است و به زنان طبقه ی حومه نشینی گفته می شود که بخش مهمی از وقت خودشان را صرف می کنند تا فرزندانشان را به فعالیت هایی مانند ف ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٨

. Short form of condominium it is like an apartment but you don't rent it you buy it اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

1. to obtain or achieve something you want or need 2. an increase in the amount or level of something اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٣

نابرده رنج گنج میسر نمی شود اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

a strong desire to achieve something اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٢

a strong wish or hop اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٦

to say hello to someone or welcome them اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٤

a market where sales old, cheap or second hand things اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣٥

to change something to make it suitable for a different purpose اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٥

an opinion you give someone about what they should do You should have followed my advice اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١١

حواس پرت کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٥

طالع بینی فال اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

The act of preferring اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎