a bird in the hand is worth two in the bush


سیلی نقد به از حلوای نسیه
شبکه مترجمین ایران

به انگلیسی

• it's best to go with what you have for certain then to wait for something better that you might never get

ارتباط محتوایی

معانی متفرقهسیلی نقد به از حلوای نسیهانگلیسی به انگلیسیit's best to go with what you have for certain then to wait for something better that you might neve ...
معنی a bird in the hand is worth two in the bush، مفهوم a bird in the hand is worth two in the bush، تعریف a bird in the hand is worth two in the bush، معرفی a bird in the hand is worth two in the bush، a bird in the hand is worth two in the bush چیست، a bird in the hand is worth two in the bush یعنی چی، a bird in the hand is worth two in the bush یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف a، انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی با حرف a، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف a
کلمه بعدی: a bird of ill omen
اشتباه تایپی: ش ذهقی هد فاث اشدی هس صخقفا فصخ هد فاث ذعسا
آوا: /ا برد این تاه هند ایز ورث توو بوش/
عکس a bird in the hand is worth two in the bush : در گوگل
معنی a bird in the hand is worth two in the bush

پیشنهاد کاربران

یه پرنده که تو دستته و گرفتیش به دو پرنده که تو بوته هان می ارزه
یعنی پرنده ای رو که گرفتی و تو دستته به امید گرفتن دو تا پرنده ی دیگه ول نکن
۱_ یعنی چیزهایی که داری و به دست آوری به امید رسیدن به چیزهای بهتر ول نکن. ( نقد رو بچسب نسیه رو ول کن )
۲_قدر چیزهایی که داری رو بدونو مدام در رویای آینده و به دست آوردن چیزهای بهتر نباش

بهتره چیزی که خودت داری رو نگهداری بجای اینکه ریسک از دست دادن اون رو بپذیری برای این که تلاش کنی که بیش تر داشته باشی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما