tough

/ˈtəf//tʌf/

معنی: سفت، سخت، محکم، شق، دشوار، بادوام، خشن، زمخت، شدید، سر سخت، با اسطقس، پی مانند
معانی دیگر: پاره نشدنی، چغر، غلیظ، چسبناک، صعب، مشکل، ستهم، سختگیر، پرخشونت، پرطاقت، قوی، (عامیانه) بد، نامساعد، ناجور، آدم گردن کلفت، کله شق، چاقو کش، قلچماق
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

صفت ( adjective )
حالات: tougher, toughest
(1) تعریف: hard to break; durable.
مترادف: durable, robust, solid, sturdy
متضاد: delicate, fragile
مشابه: hardy, heavy-duty, infrangible, lasting, sound, staunch, stout, strong, unbreakable, well-made

- These boots have tough soles.
[ترجمه Mansour] این چکمه ها پاشنه های محکمی دارند.
|
[ترجمه کتایون] این چکمه ها دارای پاشنه های محکمی هستند.
|
[ترجمه ترگمان] این کفش ها کفش های محکمی دارن
[ترجمه گوگل] این چکمه های دارای دشوار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: difficult to cut up or chew.
مترادف: chewy
متضاد: tender
مشابه: leathery, overdone

- The child could hardly chew the tough meat.
[ترجمه ترگمان] کودک به سختی می توانست گوشت سفت را بجود
[ترجمه گوگل] کودک به سختی می تواند گوشت سخت را بخورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: capable of enduring adversity or hardship.
مترادف: hardy, resilient, rugged
متضاد: delicate, soft, weak
مشابه: courageous, doughty, gritty, intrepid, mettlesome, resolute, robust, stout-hearted, strong, vigorous

- The tough soldiers continued to fight under horrible conditions.
[ترجمه محمد م] سربازان سرسخت ( محکم ) به جنگ تحت شرایط مهیب ادامه دادند.
|
[ترجمه ترگمان] سربازان سرسخت همچنان تحت شرایط وحشتناک مبارزه می کردند
[ترجمه گوگل] سربازان دشوار به شرایط وحشتناک ادامه دادند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: not easily influenced.
مترادف: inflexible, unyielding
متضاد: soft
مشابه: adamant, hard-line, hard-nosed, hardheaded, intractable, obdurate, rigid, stony, stubborn, unbending

- The head of the school board is tough on budget issues.
[ترجمه محمد م] رئیس هیئت مدیره مدرسه در مورد مسائل مربوط به بودجه سرسخت است
|
[ترجمه ترگمان] رئیس هیات مدیره مدرسه بر روی مسائل مربوط به بودجه سخت است
[ترجمه گوگل] رئیس هیئت مدیره مدرسه در مورد مسائل بودجه سخت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(5) تعریف: aggressive; rough; incorrigible.
مترادف: aggressive, incorrigible, rough
مشابه: brutal, hardened, mean, vicious, violent

- He came out of jail an even tougher criminal.
[ترجمه ترگمان] اون حتی از زندان هم بدتر شد
[ترجمه گوگل] او از زندان یک جنایتکار سخت تر از زندان بیرون آمد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(6) تعریف: difficult to perform or understand.
مترادف: demanding, difficult, hard
متضاد: easy, snap
مشابه: arduous, complex, formidable, knotty, laborious, robust, rugged, severe, thorny, troublesome

- The reporter was given a tough assignment in the war zone.
[ترجمه ترگمان] به خبرنگار اجازه داده شد که در منطقه جنگی به سختی کار کند
[ترجمه گوگل] خبرنگار در ناحیه جنگ، یک وظیفه دشوار را به عهده داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Physics was a tough class for me.
[ترجمه ترگمان] فیزیک برای من کلاس سختی بود
[ترجمه گوگل] فیزیک یک کلاس سخت برای من بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Some questions are tough to answer.
[ترجمه ترگمان] پاسخ دادن به برخی سوالات دشوار است
[ترجمه گوگل] بعضی از سوالات برای پاسخگویی سخت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(7) تعریف: harsh; severe.
مترادف: hard, harsh, rigorous
متضاد: easy, soft
مشابه: bad, brutal, difficult, dire, severe, unpleasant, wicked, wretched

- The desert is a tough climate to live in.
[ترجمه ترگمان] بیابان یک جو سخت برای زندگی است
[ترجمه گوگل] صحرا محیطی دشوار برای زندگی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Conditions were tough in the camp.
[ترجمه ترگمان] شرایط در اردوگاه بسیار دشوار بود
[ترجمه گوگل] شرایط در اردوگاه سخت بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(8) تعریف: (informal) bad; unfortunate.
مترادف: regrettable, unfortunate
مشابه: bad

- It's very tough about your dad's accident.
[ترجمه ترگمان] در مورد تصادف پدرت خیلی سخته
[ترجمه گوگل] در مورد حادثه پدر شما خیلی سخت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(9) تعریف: (old-fashioned slang) excellent; fine.
مترادف: cool, wicked
مشابه: cool, excellent, fine, first-rate, super, wonderful

- That's a tough car!
[ترجمه ترگمان] عجب ماشین سختیه!
[ترجمه گوگل] این یک ماشین دشوار است!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
اسم ( noun )
مشتقات: toughly (adv.), toughness (n.)
عبارات: tough it out
• : تعریف: a ruffian; thug.
مترادف: ruffian, thug
مشابه: bully, gorilla, hoodlum, hooligan, roughneck, rowdy

- Don't get too near those toughs on the corner.
[ترجمه ترگمان] زیاد به آن آدم های خشنی نزدیک نشو
[ترجمه گوگل] بیش از حد نزدیک به این سخت در گوشه نشین نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. tough laws
قوانین شداد

2. tough luck
بخت بد

3. tough phlegm
اخلاط چسبناک

4. tough tar
قیر غلیظ

5. tough it out
(خودمانی) در برابر سختی ها و غیره مقاومت کردن،تحمل کردن،پایداری کردن

6. tough shit!
(خودمانی) چه بد!،عجب !

7. a tough fight
دعوای شدید

8. a tough foreign policy
سیاست خارجی خشن

9. a tough neighborhood
محله ی پرخشونت

10. a tough problem
یک مسئله ی مشکل

11. a tough proposition
گرفتاری دشوار

12. a tough teacher
یک معلم سختگیر

13. a tough test
آزمون دشوار

14. a tough winter
زمستان سخت

15. hang tough
(عامیانه) مماشات نکردن،نرمش به خرج ندادن،سازش نکردن،سخت گیری کردن

16. talk tough
حرف خشونت آمیز زدن،با گردن کلفتی گفتن،هارت و پورت کردن

17. woven of tough fiber
بافته شده از الیاف محکم

18. he had a tough time selling his dad on the idea
قبولاندن آن عقیده به پدرش دشوار بود.

19. he has a tough hide
پوستش کلفت است.

20. they were all tough fighting men
آنان همه جنگجویان سرسختی بودند.

21. as good (or tough or strong) as they come
بهترین (یا سرسخت ترین یا قویترین)

22. this car is a tough baby to drive
راندن این ماشین سخت است.

23. we have to be tough with criminals
باید نسبت به تبهکاران سختگیر باشیم.

24. the ligaments of animals are tough
رباط حیوانات محکم است.

25. it is difficult to chew this tough meat
جویدن این گوشت سفت دشوار است.

26. this kind of climate creates a tough people
این نوع آب و هوا مردمان پر طاقتی را به بار می آورد.

27. when the going gets tough, the tough get going
ارزش انسان ها در هنگام سختی معلوم می شود

28. the boxes were masked before shipment with tough paper
پیش از ارسال،جعبه ها با کاغذ محکم روکش شده بودند.

29. our army takes soft boys and turns them into tough soldiers
ارتش ما جوانان کم استقامت را می گیرد و تبدیل به سربازان پرطاقت می کند.

30. Elephants have a very tough hide.
[ترجمه ترگمان]فیل ها پوششی بسیار محکم دارند
[ترجمه گوگل]فیل ها یک پنهان بسیار سخت دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

سفت (صفت)
firm, able-bodied, stiff, horny, hard, rigid, fast, solid, dense, tough, tight, tenacious, thick, ironclad, stark, burly, brawny, beefy, chopping, tense, taut, wiry, hard-boiled, muscle-bound

سخت (صفت)
firm, hard, rigid, serious, solid, difficult, stringent, laborious, dogged, adamantine, tough, strict, strong, sticky, troublesome, exquisite, chronic, heavy, formidable, grim, demanding, arduous, ironclad, indomitable, austere, exacting, severe, stout, rugged, grave, intense, violent, callous, inexorable, trenchant, tense, crusty, difficile, trying, dour, intolerable, flinty, stony, petrous, hard-shell, irresistible, insupportable, inflexible, insufferable, labored, steely, rigorous, rocky, unsparing

محکم (صفت)
stable, firm, solid, dense, compact, compressed, adamantine, tough, strict, sturdy, strong, tight, tenacious, steel, secure, stout, frozen, substantial, buff, steady, well-set, meaty, pukka, pucka, two-handed

شق (صفت)
stiff, tough, wooden, stout, taut, inelastic

دشوار (صفت)
hard, difficult, uphill, knotted, sore, laborious, tough, sticky, formidable, arduous, onerous, strait, intolerable, slippery, slippy, inexplicit, insupportable, inexplicable, nerve-racking, spinose, spiny

بادوام (صفت)
lasting, tough, evergreen, hardy, bearable, perdurable, pukka, pucka

خشن (صفت)
raucous, rough, harsh, coarse, randy, rude, sore, tough, high, brutish, brute, wooden, blatant, stark, impolite, bearish, churlish, caddish, unkempt, blowsy, blowzy, boorish, indelicate, ragged, brusque, stocky, gruff, hoarse, plebeian, offish, crusty, scabrous, woolly, ungracious, iron-bound, rough-and-ready, rowdy, scraggy, truculent, unmannered

زمخت (صفت)
hard, raucous, rough, coarse, gross, rude, tough, incult, rugged, impolite, churlish, blowsy, blowzy, crude, clumsy, heavyset, hoarse, crass

شدید (صفت)
hard, grievous, strenuous, drastic, keen, tough, exquisite, slashing, sopping, chronic, high-wrought, severe, rugged, stalwart, boisterous, forcible, intense, violent, intensive, vigorous, diametric, diametrical, inclement, incontrollable, rigorous, sthenic

سر سخت (صفت)
headstrong, dogged, obstinate, tough, tenacious, vivid, vivacious, stubborn, recalcitrant, hardy, enduring, bull-headed, pigheaded, froward, die-hard, refractory, hard-bitten, hard-fought, incompliant, nine-lived, renitent, self-opinionated, stiff-necked, subsistent

با اسطقس (صفت)
tough, stout, staminal, sinewy, stoutish

پی مانند (صفت)
tough

تخصصی

[مهندسی گاز] سخت، محکم، بادوام، سفت
[پلیمر] چقرمه

به انگلیسی

• ruffian, rowdy
strong, durable, robust, unyielding; difficult
a tough person has a strong character and is able to tolerate a lot of pain, hardship, or difficulties.
tough policies or actions are strict and firm.
a tough way of life is full of hardship.
a tough task or problem is difficult to solve.
a tough substance is strong, and difficult to break or cut.
tough meat is difficult to cut and chew.

پیشنهاد کاربران

قهار
ماهر
سر سخت
لجباز
مقاوم
پر مشقت
دشوار،
سازگار شدن با مسئله ای
سخت گیرانه،
صفت:
( of a substance or object ) strong enough to withstand adverse conditions or rough handling. ( ماده یا شیئی ) به اندازه کافی قوی برای مقاومت در برابر شرایط نامساعد یا کاربردهای دشوار.
"tough rucksacks for climbers""کوله پشتی مقاوم کوهنوردی"

able to endure hardship or pain. قادر به تحمل سختی و درد .
"she was as tough as old boots"

اسم:
a rough and violent man. مرد خشن و جنایتکار
"a gang of toughs""یک باند خشن"

فعل:
endure a period of hardship or difficulty. زمان سختی و دشواری را تحمل کردن.
چقرمه ( در علم مهندسی مکانیک )
دشوار
مشکل
سخت
Difficult=tough=strong
طاقت داشتن.
مثال: I'm tough I can handle it
صلب، سفت
دشوار، مشکل
ترجمه ی انگلیسی به فارسی:سخت. دشوار
ترجمه ی انگلیسی به انگلیسی:difficult
این کلمات شبیه هم هستن. اشتباه نگیرید.
thorough کامل
through از طریق - از میان
though اگر چه
thought اندیشه - گمان - گذشتهthink
tough سخت - سفت
hard
بی رحم
چِقِر
tough ( علوم و فنّاوری غذا )
واژه مصوب: چقرمه
تعریف: ویژگی مادۀ غذایی که در برابر جویدن مقاوم است و در دهان حالتی چرم مانند دارد
در ارتباط با غذا یعنی : سفت ، نپخته
difficult to do or deal with
unlucky:
"I have to work late today because I'm very behind on my work. " "Oh, tough luck!"
It's tough on Geoff that he's going to miss the party.
بدشانس
چه بدشانس، چه بدشانسی ای ( درواقع همون چه سخت، چه بدبیاری ای )

sometimes used to show that you have no sympathy for someone's problems or difficulties:
"I don't have any money left. " "Well, ( that's just ) tough - you shouldn't have spent it all on cigarettes. "
گاهی فقط برای این به کار می ره که نشون بدیم شرایط سخت طرف مقابل زیاد هم برامون مهم نیست.
خب آره سخته! ( به کنایه )
دندت نرم
. . . از این قبیل معادل ها.
منابع• https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/tough
سفت
The meat is tough
گوشت سفت است
اگه دوست داشتید لایک کنید 🌌💎
A tough person has a strong character and can tolerate difficulty or hardship
قَدَر
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما