پیشنهاد‌های مهدی کائینی (٦٤٢)

بازدید
٣٩١
تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٠

کمینه سازی خطر/ریسک ( از طریق توسعه و گسترش حوزه های فعالیت و خطرساز )

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

گزارش نگار ( بجای گزارشگر برای قاطی نشدن با گزارشگران ورزشی )

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

[خبرنگاری] گزارش نگاری کردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧

عامه گرا

پیشنهاد
١٩

همه کارۀ هیچ کاره؛ اقیانوسی به عمق یک سانت

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

هم خر را خواستن هم خرما

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢١

پیگیر ( کسی که پیگیر کاری است و به آن دقت و توجه می کند )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

توالت/دستشویی عمومی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

کارآفرینی گرایی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

لُخم ( خالص و بی شیله پیله بودن )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

دربرنگیرنده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣٩

مرفه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

متعلقات

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

خویشتن نمایی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٦

به درک ( درست ) رسیدن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

وَر رفتن؛ تحریک کردن؛ برانگیختن؛ سوء استفاده کردن The politician tapped into voter anger and won the election

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

همه پذیری

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

کرانه شرقی ( ایالت های شرقی آمریکا مثل نیویورک، ماساچوست و . . . )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

انواع و اقسام

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٩

مشارکت محور

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

ایفای نقش کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

پخش زندگی ( روزمره )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

برندسازی از خوشتن/خود

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

برخلاف طبیعت

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

فردی سازی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٧

هدف وجودی؛ مأموریت؛ رسالت

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

شخصیت مجازی ( غیرواقعی ) شخصیتی بجز خویشتن حقیقی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

شخصیت صوری ( غیرواقعی )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

رفاه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٣

مراوده؛ تبادل آتش ( در امور نظامی )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

بی ارزش؛ بی فایده [حقوقی] بی اساس

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

ارج نهادن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

مختصات

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

پرارتباط

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

معاشر اعیان

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

جهان شمول

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

بومی سازی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٨

مرغوب

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

در حداقلی ترین حالت

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

خبر جاذبه انسانی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢١

در معرض آسیب قرار دادن؛ لو رفتن ( در امور امنیتی ) our asset has been compromised مأمورمون لو رفته

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

بازتعریف ساختار

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٢

سرمایه سالاری

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

به معنای Citizenship is fundamentally about participation in political and civic life شهروندی اساساً به معنای مشارکت در زندگی سیاسی و مدنی است

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣٧

اَبَرشرکت ( در مقایسه با company با معادل شرکت )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

گران آتی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

انقلاب انگیز revolutionary idea

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

تور نجات تأمین اجتماعی ( خدماتی مثل بیمه بیکاری، بیمه های درمانی و غیره که به مثابه تور نجات افراد کمتر بهره مند جامعه را از ورشکستگی کامل اقتصادی ن ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

تخفیف/تعدیل ( در وضعیت ) easing of lockdown تخفیف/تعدیل وضعیت قرنطینه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

میان درآمد