individualization


معنی: تک سازی، منفرد سازی، فرد سازی
معانی دیگر: منفرد سازی، فرد سازی، تک سازی

مترادف ها

تک سازی (اسم)
individuation, individualism, individualization, unification

منفرد سازی (اسم)
individualization

فرد سازی (اسم)
individuation, individualization

انگلیسی به انگلیسی

• individuation, act of making distinctive or individual, act or process of giving an individual character to (also individualisation)

پیشنهاد کاربران

شخصی سازی: عملانجام چیزی متفاوت برای مطابقت با نیازهای یک فرد خاص، مکان و غیره.
در آموزش به معنای فردی سازی یا شخصی سازی است، بدین معنا که آموزش رو متناسب با علایق، توانمندیها، استعدادها، شیوۀ یادگیری و . . . فراگیر تظبیق میدهیم که فراگیر یادگیری بهتر و موثرتری داشته باشد
انفرادی سازی
فردی سازی
🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند:
✅ فعل ( verb ) : individualize / individuate
✅️ اسم ( noun ) : individuality / individual / individualism / individualist / individualization
...
[مشاهده متن کامل]

✅️ صفت ( adjective ) : individual / individualist / individualistic / individualized
✅️ قید ( adverb ) : individually

تجلّی فردی - تبلور فردی
individualization ( جامعه شناسی )
واژه مصوب: فردی سازی
تعریف: وضعیتی که نتیجۀ فرایند فردی کردن است
شخصی سازی
فردی سازی
فردگرایی

بپرس