مهدی کائینی

مهدی کائینی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهhard pressed١٩:٥٣ - ١٤٠٠/٠٦/٢٨لای منگنه گذاشتنگزارش
0 | 0
box office١٩:٤٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢٨جدول فروش ( فیلم )گزارش
0 | 0
paint and body١٧:٢٦ - ١٤٠٠/٠٦/٢٥صافکاری و نقاشیگزارش
0 | 0
pleasure٢٢:٣٨ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣فراغتگزارش
0 | 0
dodgy١٨:١١ - ١٤٠٠/٠٦/٢٢دوپهلوگزارش
0 | 0
conducive١٨:٠٦ - ١٤٠٠/٠٦/١٧سازندهگزارش
0 | 0
generosity١٧:١٦ - ١٤٠٠/٠٦/١٧مناعت طبعگزارش
0 | 0
invisible١٦:٣٢ - ١٤٠٠/٠٦/١٧نامحسوسگزارش
2 | 0
reveal١٣:٤٤ - ١٤٠٠/٠٦/١٥[سینما] رازگشاییگزارش
0 | 0
distorted١٥:٣٦ - ١٤٠٠/٠٦/١٣مخدوشگزارش
2 | 0
as much as٠٦:٥١ - ١٤٠٠/٠٦/١٢با این که as much as . . . butگزارش
0 | 0
found family٠٦:٣١ - ١٤٠٠/٠٦/١٢خانواده اکتسابیگزارش
0 | 0
principled٠٧:٣٨ - ١٤٠٠/٠٦/٠٧قاعده مندگزارش
0 | 0
morbid٠١:٤٢ - ١٤٠٠/٠٦/٠٣کِرم و مرضگزارش
0 | 0
depressed٢٣:٥١ - ١٤٠٠/٠٥/١٩آشفتهگزارش
0 | 0
unempathetic٢٣:٢٦ - ١٤٠٠/٠٥/١٩سنگ دل؛ سخت دلگزارش
0 | 0
authoritarianism٢٣:٢٣ - ١٤٠٠/٠٥/١٩استبدادطلبیگزارش
0 | 0
workable٢٠:١٣ - ١٤٠٠/٠٥/١٩فعال؛ پویاگزارش
0 | 0
conformity٢٠:٠٦ - ١٤٠٠/٠٥/١٩فرمانبرداریگزارش
0 | 0
at the end of the day١٣:٠٤ - ١٤٠٠/٠٥/١٨من حیث المجموعگزارش
0 | 0
quite possibly١٤:١٨ - ١٤٠٠/٠٥/١٧یقیناً، مطلقاًگزارش
0 | 0
militarization١٣:٥٣ - ١٤٠٠/٠٥/١٧پادگانی کردنگزارش
0 | 1
a testament to٠٩:٣٢ - ١٤٠٠/٠٥/١١شاهدی است بر/برایگزارش
0 | 0
well٠٥:٤٦ - ١٤٠٠/٠٥/٠٧شایستهگزارش
2 | 0
experiment٠٢:٥٤ - ١٤٠٠/٠٥/٠٧آزمون و خطا؛ سعی و خطاگزارش
5 | 0
sportsmanship١٠:٤٢ - ١٤٠٠/٠٥/٠٥جوانمردیگزارش
2 | 0
on the nose١١:٢٨ - ١٤٠٠/٠٤/٣٠توی چشم بودن ( خیلی واضح و تابلو )گزارش
0 | 0
unsurprisingly٢٣:٣٠ - ١٤٠٠/٠٤/٢٨بطور بدیهیگزارش
2 | 0
to its credit١٤:٤٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥ناگفته نماندگزارش
0 | 0
even٠٦:١٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢٤با وجود این که؛ با این کهگزارش
5 | 0
sell out١٨:٣٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠زیر پا گذاشتن/پشت کردن به/فروختن ارزش هاگزارش
2 | 0
ban١٦:٤٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٠محروم کردن/شدنگزارش
2 | 0
no different١٢:٣٥ - ١٤٠٠/٠٤/١٩از این قاعده مستثنی نیستگزارش
0 | 0
is no different١٢:٣٤ - ١٤٠٠/٠٤/١٩از این قاعده مستثنی نیستگزارش
0 | 0
firestarting١٦:٣٣ - ١٤٠٠/٠٤/١٨آتیش پارهگزارش
2 | 0
humanize١٦:٠٣ - ١٤٠٠/٠٤/١٨تلطیف چهره/وجهه؛ چهره/وجهه انسانی ( خوب ) دادنگزارش
0 | 0
settle in٠٣:٤١ - ١٤٠٠/٠٤/١١سر و سامان پیدا کردن؛ قرار یافتن/پیدا کردن؛ به آسایش/قرار رسیدنگزارش
2 | 1
minstrel show١٦:٥٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠١نمایش دوره گردیگزارش
0 | 0
sensation١٦:٤٣ - ١٤٠٠/٠٤/٠١[شخص] شهره؛ پدیدهگزارش
5 | 1
playing field١٧:٢٢ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠فرصت برابر؛ شرایط رقابتیگزارش
0 | 0
extreme poverty١٤:١٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢٨فقر مطلقگزارش
2 | 0
resolution١٢:٥٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٤[فیلم نامه] گره گشاییگزارش
2 | 0
narrative arc١٢:٢٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٤قوس رواییگزارش
0 | 0
incriminating١٩:٠٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٦ملامت بارگزارش
2 | 0
for the record١٨:١٩ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧محض ثبت در تاریخگزارش
0 | 0
knowledge gap٠٤:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/٣٠درز دانشگزارش
0 | 1
add up١٣:٢٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٦با عقل جور در آمدن It doesn't add up با عقل جور در نمیادگزارش
7 | 0
caption١٢:١٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٦برنگاشتگزارش
2 | 0
pander١٤:٣٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٣گدایی کردنگزارش
2 | 0
put up with١٣:١٧ - ١٤٠٠/٠٢/٢٣مماشات کردن؛ مدارا کردنگزارش
0 | 1