امتیاز‌های مهدی کائینی

بازدید
١٣
امتیاز کل
٢٣,٩٦٣
کل مدال ها
٢٩٣
طلا
٢
نقره
١٢٠
برنز
١٧١
٢,٤٧٩
×
١٠
=
٢٤,٧٩٠
٤٤١
×
=
-٨٨٢
٢٦
×
٢
=
٥٢
١٢
×
=
-١٢
٠
×
٢
=
٠
١
×
١٥
=
١٥
٠
×
-١٥
=
٠
٢٣,٩٦٣

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٢,٤٧٨
×
١٠
=
٢٤,٧٨٠
٤٤٠
×
=
-٨٨٠
٢٦
×
٢
=
٥٢
١٢
×
=
-١٢
٠
×
-١٥
=
٠
٢٣,٩٤٠

جزئیات امتیاز در بپرس

١
×
١٠
=
١٠
١
×
=
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
١
×
١٥
=
١٥
٠
×
-١٥
=
٠
٢٣