پیشنهاد‌های مهدی کائینی (٦٤٣)

بازدید
٥٤٤
تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

جوش و خروش بروز دادن/نشان دادن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

سیم انتقال

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

ریشه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

مستشرق گرایی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

مستشرق گرا؛ مستشرق گرایانه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

ضیافت یا ریاضت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

موردی؛ تک و توک

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

سرسبز

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

نتیجه ش رو دیدیم/مشخصه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

میزانسن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

اَدابازی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

مجادله برانگیز؛ بحث برانگیز

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

زنده کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

گریز

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

اندیشه ورزی؛ اندیشه ورزانه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

زحمت کشیدن

پیشنهاد
٨

یک تصویر حدودی داشتن/پیدا کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

شکستن/زدنِ قیمت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٣

مسیریابی کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

اضمحلال

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

خستگی ناپذیر

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

اشتباه غیرعمد

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

مثبت نگری؛ مثبت اندیشی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

آسمان به زمین آمده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

واکاوی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

اقتصادی We are traveling on a budget ما اقتصادی سفر می کنیم

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

پراکنده گویی؛ از هر دری سخنی گفتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

بمب گذار انتحاری؛ عامل انتحاری

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

سیاه چال

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

باز کردن زخم های کهنه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

خاطره بازی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

نسبت طلایی؛ نقطه تعادل/توازن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

برون ریز

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

[موسیقی] تک آهنگی که قبل از انتشار کل آلبوم [به عنوان تیزر و برای تبلیغ آلبوم] بیرون می دهند.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

به سماع آمدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

ادراک یابی؛ معنایابی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

به سِماع آمدن/رسیدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

اقامتگاه تفریحی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

نیروی گرانش

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

[تو فضای رفاقتی] نامرد؛ نالوتی؛ بی معرفت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

[رنگ] غلظت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

سرگردان

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

امکان رشد یا جای رشد داشتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

امثالِ

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

آبستن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

دوبهم زنی؛ دو دوزه بازی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

از قبل برنامه ریزی شده؛ فیلنامه نویسی شده؛ سناریونویسی شده؛

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

بی حواس؛ سربه هوا؛ شوت؛ از همه جا بی خبر

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

پر مدعا؛ خودجدی پندار

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

بینش؛ دید ژرف و عمیق