پیشنهاد‌های مهدی کائینی (٦٤٣)

بازدید
٥٣٢
تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

انتخاب صوری

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

بدون هماهنگی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

بدون هماهنگی؛ به میل خودش

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

نه، حقیقت؛ حقیقتش، نه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

( وقتی خانمی خانم دیگه رو با این کلمه خطاب قرار میده ) عزیزم؛ خواهر جان

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

تعظیم

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

در واقع

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

ناخودآگاه جمعی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

تبرک

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

راست میگی؟ راست میگی ها

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

سرسام آور

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

زمینه سازی کردن؛ پرورش دادن؛

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

شاید هم . . .

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

شاید هم . . .

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

زنبور سرباز

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

آزار دادن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

دل تنگی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

لشگرکشی کردن؛ راهپیمایی کردن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

[سینما] حذفیات

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

سرکرده؛ سردسته؛ میدان دار؛ جلودار

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

دامن زننده [به آشوب و سرکوب و کار غلط]

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

[سوسیالیزم] استقلال مدیریتی؛ تفویض اختیارات

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

ناهمگامی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

عابد و زاهد

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

حضور مطلق

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

اهالی روستا

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٥

خلاصه که . . .

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

غیبت غیر موجّه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

زهره ترک کردن/شدن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

تشویش ذهنی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٢

منتسب بودن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

کلافه شدن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

[ورزش] بازی خوانی؛ پیش بینی حرکت بعدی حریف؛ خواندن دست حریف

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

خبر در حال تکمیل

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

تصویربرداری

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

متقاعد شدن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

تمرکز داشتن؛ از لحاظ ذهنی در آمادگی مناسب بودن؛

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

[سینما] غیرکامپیوتری ( جلوه های بصریِ غیر سی جی آی )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

نادیده گرفتن حقیقت؛ چشم پوشی از واقعیت

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

عامدانه

پیشنهاد
٣

فراتر از حد انتظار ظاهر شدن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

قوت غالب

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

sustenance

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

سرخوشی؛ دلشادی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

اقدام علیه امنیت ملی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

مثال زنده؛ نمونۀ حیّ و حاضر

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

انسجام یافتن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

بمباران فله ای

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

بمباران فله ای

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

روز خوش به خود دیدن