پیشنهاد‌های مهدی کائینی (٦٤٣)

بازدید
٥٢٩
تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

نوفه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

( وقتی خانمی خانم دیگه رو با این کلمه خطاب قرار میده ) عزیزم؛ خواهر جان

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

به سماع آمدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

مستشرق گرا؛ مستشرق گرایانه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

سیبیل گرو گذاشتن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

زیست سوخت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

روی کاغذ

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

همه ش

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

درز دانش

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

ناآزمودگی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

گران آتی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

زنبور سرباز

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

منظورمند

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

زیان کاذب؛ خسارت کاذب

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

پیروزی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

هزار تو

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

فعال؛ پویا

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

توی آسمون ها بستن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

[سوسیالیزم] استقلال مدیریتی؛ تفویض اختیارات

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

طوفان تمام عیار

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

شرط می بندم؛ قول میدم

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

مسئله دار

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

درهم کنش

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد

حق اعمال نظر

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

سیم انتقال

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

به صلاحدید خود . . .

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

غلط فهمی؛ اشتباه فهمی

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد

قدرت اثرگذاری

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

به سِماع آمدن/رسیدن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

sustenance

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

دوبهم زنی؛ دو دوزه بازی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

کلافه شدن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

ناز

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

زیر مسیر ( پیشنهاد بجای مترو )

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

بیگانه انگاری

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

[تصادف رانندگی] جمع شدن ( ماشین ) ؛

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

تسری دادن؛

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

فراق

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

بهینه سازی The point of light - weighting is fuel efficiency بهینه سازی مصرف سوخت

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

زیر یک خم چیزی را گرفتن/رفتن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

سگ پول؛ به طرز تهوع آوری پولدار بودن؛

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

پُرتماس

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

عدم باور

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

داروهای مجاز

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

اعلام برائت کردن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

بی نگرانی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

استخوان سوز

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

خط تولید ساختن؛ تجاری سازی؛ به مصرف عموم رساندن؛

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

آبستن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

عابد و زاهد