single

/ˈsɪŋɡl̩//ˈsɪŋɡl̩/

معنی: فردی، تک، فرد، واحد، منفرد، انفرادی، تک و توک، یک نفری، یک لا، یک رشته، مجرد، تنها، عزب، انتخاب کردن، برگزیدن
معانی دیگر: یک، مفرد، لنگ، یکان، نفر، بی کس، یکه، فقط، تنها (برای تاکید به کار می رود)، یگانه، جداگانه، یکپارچه، (با: not) حتی، حتی یکی، هم، بی زن، بی شوهر، (گیاه شناسی - دارای یک ردیف گلبرگ، دارای گلبرگ به تعداد معمول نه دوبرابر یا double) تک ردیفی، یک عددی، مجزا، تکی، برجسته، بی تا، (خانه و غیره) برای یک نفر، برای یک خانواده، تک نفری، تک خانوادگی، (انگلیس - خودمانی) بلیط یکسره، جدا کردن، سوا کردن، (روی چیزی) انگشت گذاشتن، (قدیمی - آبجو) آبکی، ضعیف، بد، سگی، (امریکا - خودمانی) اسکناس یک دلاری، (بیس بال) ضربه ای که موجب رفتن چوگان زن به بیس اول می شود، این ضربه را زدن، معمولابا out جدا کردن

بررسی کلمه

صفت ( adjective )
(1) تعریف: only one.
مترادف: lone, one, only, sole, solitary, unique
متضاد: multiple
مشابه: individual, odd, specific

- a single idea
[ترجمه گوگل] یک ایده واحد
[ترجمه ترگمان] یک ایده
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: designed for or pertaining to one person.
مترادف: individual, particular, personal, separate
مشابه: private

- a single room. (Cf. double.)
[ترجمه گوگل] یک اتاق تکی (ر ک دوبل )
[ترجمه ترگمان] یک اتاق تک نفره (Cf)دو برابر)
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: considered separately or individually.
مترادف: independent, individual, particular, separate, singular, specific
مشابه: alone, distinct, lone, sole

- every single event
[ترجمه گوگل] تک تک رویدادها
[ترجمه ترگمان] هر رویداد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: being unmarried.
مترادف: unattached, unmarried
متضاد: married
مشابه: celibate, divorced, maiden, separated, widowed

- a single woman
[ترجمه گوگل] یک زن مجرد
[ترجمه ترگمان] یه زن مجرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(5) تعریف: concentrated or undivided.
مترادف: concentrated, entire, focused, single-minded, undivided, whole
مشابه: specific

- He gives single attention to his duties.
[ترجمه گوگل] او به تکالیف خود توجه می کند
[ترجمه ترگمان] او به وظایف خود توجه خاصی می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: singles, singling, singled
• : تعریف: to choose or select from others (usu. fol. by out).
مترادف: choose, cull, elect, opt for, pick, select

- She singled out a dress to buy.
[ترجمه 🌹هانا🌹] او یک لباس انتخاب کرد و خرید
|
[ترجمه گوگل] او لباسی را برای خرید انتخاب کرد
[ترجمه ترگمان] برای خرید لباس انتخاب کرده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل ناگذر ( intransitive verb )
• : تعریف: in baseball, to hit the ball so as to reach first base.
اسم ( noun )
(1) تعریف: one person or thing.
مترادف: one, singleton

(2) تعریف: an accommodation intended for one person, such as a hotel room. (Cf. double.)
مترادف: studio

(3) تعریف: in baseball, a hit that enables the batter to reach first base.

(4) تعریف: (informal) a one-dollar bill.
مترادف: one

(5) تعریف: (pl., but used with a sing. verb) in tennis and other games, a match with one player on each side. (Cf. double.)

جمله های نمونه

1. single combat
نبرد تن به تن

2. single figures
(شماره یا چیز شمردنی) زیرده،از یک تا نه

3. a single bed
تختخواب یک نفری

4. a single consonant
بیواکه ی مفرد

5. a single house
منزل تک خانوادگی

6. a single light bulb glared in the center of the room
یک لامپ در وسط اتاق می درخشید (نور افشانی می کرد).

7. a single man
یک مرد عزب

8. a single orange remained on the table
تنها یک پرتقال روی میز باقی مانده بود.

9. a single rose
گل سرخ تک ردیفی

10. every single citizen
هر نفر شهروند

11. that single book rocketed her into fame and fortune
همان یک کتاب او را به اوج شهرت و ثروت رساند.

12. the single most important event in the history of iran
به راستی مهمترین رویداد تاریخ ایران

13. not a single blemish was visible on the victim's body
حتی یک خدشه یا صدمه هم بر بدن مقتول هویدا نبود.

14. not a single fish of all the draft was good for eating
حتی یکی از ماهی های درون تور هم به درد خوردن نمی خورد.

15. not a single word was uttered
اصلا سخنی گفته نشد.

16. without a single word he parted from the world
بدون یک کلمه حرف از دنیا رفت.

17. he is truly single among his fellows
در میان اقران خود واقعا تک است.

18. it needs a single layer of paint
فقط یک لایه رنگ احتیاج دارد.

19. it rained every single day
هر روز خدا باران آمد.

20. the students marched single file
دانشجویان به ستون یک رژه رفتند.

21. i won't pay a single penny!
یک شاهی هم نخواهم داد!

22. there wasn't even a single sail in sight
حتی یک کشتی هم به چشم نمی خورد.

23. zari decided to stay single for the rest of her life
زری تصمیم گرفت تا آخر عمر شوهر نکند.

24. a homogeneous people of a single race, religon, and language
مردم همگن که یک نژاد و مذهب و زبان دارند

25. he has not made a single suggestion
حتی یک پیشنهاد هم نکرده است.

26. i think of her each single minute
دقیقه به دقیقه در فکر او هستم.

27. we turned it into a single neighborhood
ما آن را تبدیل به یک محله ی واحد کردیم.

28. he cut the branch with a single hack
با یک ضربه شاخه را زد.

29. he dropped them both with a single bullet
با یک گلوله هر دوی آنها را نقش بر زمین کرد.

30. he extinguished his opponents with a single word
فقط با یک حرف مخالفان خود را خاموش کرد.

31. he holed the ball in a single shot
(گلف) با یک ضربه گوی را زد توی سوراخ.

32. her son's death left the widow single and penniless
مرگ پسرش بیوه زن را تنها و بی پول کرد.

33. he tore the log asunder with a single ax-blow
با یک ضربه ی تبر کنده را از هم شکافت.

34. these phenomena show the existence of a single god
این پدیده ها وجود خدایی یگانه را ثابت می کند.

35. three episodes have been telescoped into a single program
آن سه رویداد را در یک برنامه ی منفرد ادغام کرده اند.

36. various economic thoughts coalesced to form a single formula
اندیشه های اقتصادی مختلف در هم ادغام شدند و به صورت فرمول واحدی درآمدند.

37. western europe is going to have a single currency
اروپای غربی دارای یک پول واحد خواهد شد.

38. he digested all of the regulations in a single volume
او کلیه ی مقررات را در یک جلد خلاصه کرد.

39. she hit the target five times without a single miss
او پنج بار بدون حتی یک خطا تیر را به هدف زد.

40. some clans claimed to have descended from a single ancestor
برخی از قبایل ادعا می کردند که جملگی از یک نیای واحد سرچشمه گرفته اند.

41. the country's economy should not depend on a single product
اقتصاد کشور نباید تنها به یک فرآورده متکی باشد.

42. the monster had two long ears and a single central eye
غول،دو گوش دراز و تنها یک چشم در وسط داشت.

43. the rules of cooking cannot be telescoped into a single sentence
نمی شود اصول آشپزی را در یک جمله خلاصه کرد.

44. it is his boast that he read the shahnameh in a single evening
مباهات او این است که یک شبه شاهنامه را خوانده است.

مترادف ها

فردی (صفت)
single, sole, individual

تک (صفت)
single, solitary, one, lone, odd, particular, individual, segregated, singular, solo

فرد (صفت)
single, only, unique, odd, unparalleled, unexampled

واحد (صفت)
single, univalent

منفرد (صفت)
single, solitary, singular

انفرادی (صفت)
single, sporadic

تک و توک (صفت)
single, sporadic

یک نفری (صفت)
single

یک لا (صفت)
single

یک رشته (صفت)
single

مجرد (صفت)
abstract, single, immaterial, solitary, celibate, incorporeal, lone, discrete, barefooted, isolated, stripped, wifeless

تنها (صفت)
lonely, single, solitary, alone, only, lone, sole, recluse, exclusive, unaccompanied

عزب (صفت)
single, celibate, unmarried

انتخاب کردن (فعل)
single, choose, chap, elect, select, opt, pick out, wale

برگزیدن (فعل)
single, choose, designate, pick, elect, select, put up, opt, pick over, prefer

تخصصی

[برق و الکترونیک] تک، منفرد
[نساجی] تک لایه - یک لا - تک - واحد
[ریاضیات] منحصر به فرد، یگانه، تک، یک، منفرد

انگلیسی به انگلیسی

• one person or thing; unmarried person; one-way ticket; accommodation for one; phonograph with one song on each side; one dollar bill; hit which enables a batter to reach first base (baseball)
choose, pick out; hit a single (baseball)
one, sole; unmarried; intended for one person; individual; unmarried; unbroken, undivided
a single thing is only one, and not more.
you use single in front of a noun to emphasize that you are considering something on its own and separately from other things that are like it.
if you are single, you are not married. adjective here but can also be used as a count noun. e.g. singles in their 20s and 30s are under a lot of pressure to settle down. ...casual sex among singles.
singles activities, places, or organizations are aimed at people who are not married.
you use single to describe something that has only one part or feature, rather than having two or more of them.
singles is a game of tennis or badminton for only two players.
a single bed or room is intended for one person.
a single ticket is for a journey from one place to another but not back again. attributive adjective here but can also be used as a count noun. e.g. a single to edinburgh, please.
a single is a recording of one or two short pieces of music on a small record, cd, or cassette.
if people move or stand in single file, they move or stand in a line, one behind the other.
in single figures: see figure.
if you single someone out, you choose them from a group for special attention or treatment.

پیشنهاد کاربران

تک، مجرد
مثال: She is a single mother raising two children.
او مادر مجردی است که دو فرزند را بزرگ می کند.
*آموزش زبانهای انگلیسی، ترکی استانبولی و اسپانیایی
صرف ( serf )
1 - یکی
2 - یک سی دی که فقط یک آهنگ توش باشه نه چندین آهنگ و آلبوم ex: ? Have you heard their latest single
single: تک، انفرادی
در متن من به معنای یک دلاری آمده است.
I ran out of singles.
یعنی تا وقتی حتی یک یک دلاری هم برایم باقی نماند.
یا تا وقتی کفگیرم به ته دیگ خورد.
اگر مفید بود لطفا لایک کنید 🙏🏼💙
🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند:
✅ فعل ( verb ) : single / singularize
✅️ اسم ( noun ) : single / singleness / singular / singularity
✅️ صفت ( adjective ) : single / singular
✅️ قید ( adverb ) : singly / singularly
A single affect
یک تاثیر مساوی . . یکسان، همگون.
[موسیقی] تک آهنگی که قبل از انتشار کل آلبوم [به عنوان تیزر و برای تبلیغ آلبوم] بیرون می دهند.
single
ریشه شِناسی :single:sin - gle
sin = هَم ریشه وَ هَم اَرز با" هَم" دَر پارسی
gle - : پَسوَندِ کوچِک ساز هَم تَراز با - اولو دَر کوچولو یا - اوله دَر کوتوله یا زَنگوله یا - اوول دَر پَنجول
...
[مشاهده متن کامل]

گَرته بَرداری : هَمول ، هَموله ، همولو = کَسی هَمه دَر خودَش گِرد آمَده یا جَم ( جَمع ) شُده.
واژه ها یِ ناهَمدَم، ناهَمسَر، با پارسیِ اِمروز هَمخان تَرَند.

یک دانه ( حتّی یک دانه هم )
تک آهنگ
یعنی فریدی که تنها است و هیچ دوست پسر یا دوست دختری ندارد.
یکپارچه، یگانه، منحصر به فرد، تنها، واحد
Not a single حتی یک
تنهاخوابیدن
بخصوص
تک ، مجرد ، مستقل
فردی
Single file
پشت سر هم به صف شدن.
بلیط یکسره
تکی , یکنفره
اتاق تکنفره
تکی، تک، یکی ای، یک
سینگل یعنی تنهابودن
واحد

خاص ـ منحصر به فرد
مثال:
a single situation / a single case
یک موقعیت خاص ـ یک مورد خاص
A person who not had married یک معنای دیگر برای مجرد bachelor است
یک طرفه
سینگل تنها تک منفرد
درموسیقی تک آهنگی که در آلبوم نیست و گروه به صورت جداگانه به بازارمیدهد
یعنی تنها
تک آهنگ، آلبوم تک آهنگ
سینگل یعنی نداشتن همدم ، تنها
یعنی تنه . مجرد
یک طرفه
مثال: his love was single love
عشق او یک طرفه بود.
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ٣٤)

بپرس