پیشنهاد‌های مهدی کائینی (٦٤٣)

بازدید
٥٤٤
پیشنهاد
٠

بند شرط زمانی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

اعاده نامه؛ غرامت نامه؛ خسارت نامه ( نامه ای که وکیل به منظور جبران خسارت به فرد مورد نظر می فرستد )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

بلامنازع

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

زیان کاذب؛ خسارت کاذب

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣٩

مازاد disposable income درآمد مازاد ( مازاد بر نیازهای حیاتی )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

عمل آورنده fruit ripener عمل آورنده میوه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

کتمان کردن nobody can deny that هیچ کس نمی تواند کتمان کند که. . .

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٤

فدرال رزرو ( بانک مرکزی آمریکا ) ؛ مأمور اف بی آی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

زیست سوخت

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

دگراندیش

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٤

تلاش لحظه آخری؛ با سلام و صلوات؛ با نذر و نیاز ( کاری که احتمال داده می شود موفق نباشد بنابراین برای آن دعا می کنند )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٣

به مقصد و از مبداً

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

سازمان یافته coordinated attacks حملات سازمان یافته

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

کلک رشتی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

آتی نمایی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

محافظت کار

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

معکوس شمار

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٨

صرف انرژی و زمان؛ ذی نفع

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

مفید و مختصر

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١١

غریبی نکن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

لحظه حضور؛ لحظه وضوح ( زمانی که فرد در وضعیت �خودآگاهی� قرار می گیرد )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

سالم و سرِپا

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

با این اوصاف

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٩

قشر؛ جامعک ( جامعه های کوچکتری که جامعه بزرگتر Society رو تشکیل میدن ) ؛ جامعه پیرامونی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

مضاعف

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

شرکت صوری

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

پُر جاذبه؛ پایۀ عشق و حال

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

مسجل

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

سودجویان جنگ

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

شگرف

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

زاویه گرفتن ( نسبت به وضعیت موجود )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

نمادگرایی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

مماشات کردن؛ مدارا کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

گدایی کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

برنگاشت

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣٢

با عقل جور در آمدن It doesn't add up با عقل جور در نمیاد

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

درز دانش

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

محض ثبت در تاریخ

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

ملامت بار

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

قوس روایی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

[فیلم نامه] گره گشایی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

فقر مطلق

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢١

فرصت برابر؛ شرایط رقابتی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٥

[شخص] شهره؛ پدیده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

نمایش دوره گردی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

سر و سامان پیدا کردن؛ قرار یافتن/پیدا کردن؛ به آسایش/قرار رسیدن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

تلطیف چهره/وجهه؛ چهره/وجهه انسانی ( خوب ) دادن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

آتیش پاره

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

از این قاعده مستثنی نیست

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

از این قاعده مستثنی نیست