outlier

/ˈaʊtlaɪər//ˈaʊtlaɪə/

کسی که دور از دیگران یا شهر یا محل کار خود زندگی می کند، دورزی، کنار افتاده، طرد شده، مطرود، واخورده، منزوی، انزواطلب، جدایی خواه، بخش مجزا، چیزجدا، شخص غیر مقیم

بررسی کلمه

اسم ( noun )
• : تعریف: any person or thing that exists beyond its ordinary place or beyond a larger group or mass of which it is a part.

جمله های نمونه

1. Excluding the few outliers, we can calculate the square root of the average squared error over all subjects for each repetition.
[ترجمه ترگمان]صرف نظر از معدود موارد پرت، ما می توانیم ریشه دوم خطای مربع متوسط بر روی همه سوژه ها برای هر تکرار را محاسبه کنیم
[ترجمه گوگل]به غیر از چندین غلط، می توانیم ریشه مربع خطای مربع متوسط ​​را برای همه موضوعات برای هر تکرار محاسبه کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. In this paper, a research on the outlier mining method for time series data is undertaken.
[ترجمه ترگمان]در این مقاله تحقیقی بر روی روش استخراج outlier برای داده های سری زمانی انجام شده است
[ترجمه گوگل]در این مقاله، یک روش تحقیق در مورد معادله بیرونی برای داده های سری زمانی انجام شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The outlier details page contains the customer records that are flagged as outliers, which belong to the profession selected in the main report page.
[ترجمه ترگمان]صفحه جزییات outlier شامل سوابق مشتری است که به عنوان outliers علامت گذاری شده اند، که به حرفه انتخاب شده در صفحه گزارش اصلی تعلق دارند
[ترجمه گوگل]صفحه جزئیات خروجی حاوی سوابق مشتری است که به عنوان ناپیوسته پرچم گذاری شده اند که متعلق به حرفه ای است که در صفحه گزارش اصلی انتخاب شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Gladwell has some interesting theories on what outlier.
[ترجمه یک دوست] گلدول نظریات جالبی درباره مفهوم واژه استثنائیها دارد
|
[ترجمه ترگمان]گلدول نظریات جالبی در مورد این برون هشته دارد
[ترجمه گوگل]گدادول برخی از نظریه های جالبی را در مورد آنچه بی نظیر می داند دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Outlier testing is a statistical procedure for identifying from an array those data that are extreme.
[ترجمه ترگمان]تست Outlier یک روش آماری برای شناسایی مجموعه ای از داده ها است که بسیار شدید هستند
[ترجمه گوگل]تست Outlier یک روش آماری برای شناسایی از یک آرایه است که داده هایی که شدید هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. An kernel clustering intrusion detection approach based on outlier detection is presented in this paper.
[ترجمه ترگمان]یک رویکرد تشخیص نفوذ هسته براساس تشخیص برون هشته در این مقاله ارائه شده است
[ترجمه گوگل]در این مقاله، یک روش تشخیص نفوذ خوشه ای هسته مبتنی بر تشخیص خروجی ارائه شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The method can be used to filtrate the outlier data and discover clusters of arbitrary shape.
[ترجمه ترگمان]این روش می تواند برای فیلتر کردن داده های برون هشته و کشف خوشه های شکل دل خواه استفاده شود
[ترجمه گوگل]روش می تواند برای فیلتر کردن داده های خروجی و کشف خوشه های شکل دلخواه مورد استفاده قرار گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Britain, as ever, is an outlier.
[ترجمه ترگمان]بریتانیا، مانند همیشه، یک برون هشته است
[ترجمه گوگل]بریتانیا، همانطور که همیشه است، بی نظیر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Incremental mining algorithms based on local outlier factor demand multiple scans of the data set.
[ترجمه ترگمان]الگوریتم های استخراج فزاینده مبتنی بر عامل outlier محلی نیاز به اسکن چندگانه مجموعه داده ها دارند
[ترجمه گوگل]الگوریتم های افزایشی معادله بر اساس فاکتور خارج کننده محلی تقاضای چندین اسکن مجموعه داده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. A method of outlier detection in re-gression is proposed making use of the character of structure risk function and KT condition in support vector regression in this paper.
[ترجمه ترگمان]روشی برای تشخیص outlier در re پیشنهاد شده است که از ویژگی تابع ریسک ساختاری و وضعیت KT در رگرسیون بردار پشتیبان در این مقاله استفاده شود
[ترجمه گوگل]در این مقاله یک روش تشخیص غلط در بازجویی پیشنهاد شده است که با استفاده از ویژگی کارکرد ریسک ساختار و شرایط KT در رگرسیون بردار پشتیبانی می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Britain's crowded media market is an international outlier, both for its rowdiness and its professionalism.
[ترجمه ترگمان]بازار رسانه شلوغ بریتانیا یک برون هشته بین المللی است، هم برای rowdiness و هم حرفه ای گری آن
[ترجمه گوگل]بازار رسانه های شلوغ در بریتانیا، به دلیل رقت و حرفه ای بودن آن، بین المللی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The possible use of outlier tests should be determined in advance.
[ترجمه ترگمان]استفاده احتمالی از تست های برون هشته باید قبل از قبل تعیین شود
[ترجمه گوگل]استفاده احتمالی از آزمایشات بیرونی باید پیش از آن تعیین شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Wavelet analysis has unique features in outlier detection, denoising and etc.
[ترجمه ترگمان]آنالیز موجک دارای ویژگی های منحصر به فرد در تشخیص برون هشته، استفاده از آن و غیره است
[ترجمه گوگل]تجزیه و تحلیل موجک ویژگی های منحصر به فرد در تشخیص بیرونی، denoising و غیره
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Rather than an outlier, they could be the edge of change for the hedge - fund world.
[ترجمه ترگمان]به جای یک برون هشته، آن ها می توانند لبه تغییر برای دنیای مالی پوشش ریسک باشند
[ترجمه گوگل]آنها می توانند به جایی نرسند که می توانند تغییرات را برای جهان سرمایه گذاری کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. This paper presents an outlier pattern detection algorithm of time series based on K-Mean Distance Outlier Factor (K-MDOF).
[ترجمه ترگمان]این مقاله یک الگوریتم تشخیص الگوی برون هشته در سری های زمانی براساس K - میانگین فاصله Outlier (K - MDOF)ارائه می کند
[ترجمه گوگل]این مقاله یک الگوریتم شناسایی الگوریتم خروجی سری زمانی را براساس عامل K-Mean Distance Outlying Factor (K-MDOF) ارائه می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

تخصصی

[عمران و معماری] برونهشته - مقدار باقی
[ریاضیات] دور افتاده

به انگلیسی

• person or thing that lies outside of or away from; person who lives some distance from his place of work; section of rock separated from the main formation by erosion (geology)

پیشنهاد کاربران

در آمار به معنی پرت
پرتی
در علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی، outlier data به صورت داده پرت ترجمه میشود و به داده هایی دلالت دارد که توزیع آن ها با مابقی داده ها ( داده های نرمال ) متفاوت باشد.
outlier detection از زیر وظایف پیش پردازش داده ها در داده کاوی و یادگیری ماشین است.
داده پرت
{برق - الکترونیک} = داده های خارج از محدوده - داده هایی که در آستانه و بازه مشخص شده نمی باشد.

داده پرت، مطرود، منزوی، استثناء
تافته ی جدا بافته
نخبه
از ما بهتران

بدرد نخور
دگراندیش
تافته جدا بافته
خارج از محدوده
outlier ( مهندسی نقشه‏برداری )
واژه مصوب: برون‏نهاد
تعریف: مقداری از کمیت اتفاقی که بیرون از حد آستانۀ معینی قرار گیرد
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما