پیشنهاد‌های مهدی کائینی (٦٤٣)

بازدید
٥٤٧
تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

کژدیسی انبار

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

بیش ذخیره سازی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

بیش برآورد

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

شاخص های بنیادین

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

کتان ترکیبی ( پارچه ای که از کتان و پلی استر تولید شده است )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

فاعلیت

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

غلط فهمی؛ اشتباه فهمی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

گلوگاه زدایی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

جغراسیاسی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

خدمت/خدمات امانی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

فنامالی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

حرف روی حرف کسی نبودن؛ سردسته و رئیس بودن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

خطرساز

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

خوش بیان؛ فصیح

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

جغراسیاست

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

وَر رفتن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

شخصی سازی کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

برگشتن و نگاه کردن به عقب/گذشته نگاه کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

آزاده؛ آزادمرد

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

خراب کردن ( کار ) ؛ گند زدن ( در کار ) بیشتر کمدین هابه این معنی استفاده می کنن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

دور از دسترس؛ دست نیافتنی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

زِبَرمحتوا؛ کلان محتوا در مقایسه با low - concept با معادل زیرمحتوا یا خردمحتوا

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

محور برگ ( محورهای فیلم نامه )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١١

درامدی بر

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

بلند رتبه؛ بلند پایه؛ والا مقام؛ برجسته

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٨

[سیاست آمریکا] معاون ریاست جمهوری ( نه معاون رئیس جمهور ) در سیاست آمریکا فردی که در این جایگاه قرار دارد در واقع رئیس جمهور بالقوهاست و همزمان ریا ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

فیلم ژانر

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

فقید

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

قوس قصه/داستان

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

بیش خرید

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

بهینه سازی The point of light - weighting is fuel efficiency بهینه سازی مصرف سوخت

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

محکوم به شکست defeatist view رویکرد/دیدگاه محکوم به شکست

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

نوفه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

کرونادان

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

فرصت را به چنگ آوردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

برایند صفر

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

سبد انرژی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

ملأ عام

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١١

اضافه پرداخت ( متضاد discount تخفیف )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

آش و لاش کردن/شدن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

تعرفه ای

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

بی رمق بودن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

رشد هیجانی ( بورس ) ؛ حباب در نتیجه هجوم مردم به بازار برای خرید سهم

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

رو به وخامت

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

تغییر زمین بازی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

به حداقل رساندن؛ کمینه ساختن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

جانمایی کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

زبون بسته

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

آمادگی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

فراورده های نفتی میانی