serve

/ˈsɜːrv//sɜːv/

معنی: بکار رفتن، بدرد خوردن، خوراک دادن، خدمت کردن، پیشخدمتی کردن، توپ را زدن، خدمت انجام دادن
معانی دیگر: نوکری کردن، چاکری کردن، خدمتکاری کردن، زاوری کردن، خدمتگزاری کردن، انجام وظیفه کردن، تیمار کردن، خدمت نظام کردن، زندانی بودن، در زندان گذراندن، (به عنوان کشیش) سرپرستی کردن، کشیشی کردن، (در فروشگاه و غیره) کار کردن، (خوراک) کشیدن، سرو کردن، دادن، به درد خوردن، به کار خوردن، (به جای چیزی) به کار رفتن، (برای چیزی) خوب بودن، سزا دادن، پاداش دادن، حق کسی را دادن، زیر پوشش گرفتن، خدمت ارائه دادن، سرویس دادن، مورد (رفتار خوب یا بد و غیره) قرار گرفتن، (ورقه ی احضار به دادگاه و غیره) تحویل دادن، دادن و رسید گرفتن، ابلاغ کردن، (تنیس و والیبال و غیره) سرو، ضربه ی آغاز، سرو زدن، (قدیمی) خواستگاری کردن، (جانور نر) جفتگیری کردن، (کشتیرانی - طناب را) بندپیچی کردن، نخ پیچ کردن، در بازی توپ رازدن

جمله های نمونه

1. serve a purpose
به درد کاری خوردن،به کار خوردن

2. serve notice
رسما اطلاع دادن،اخطار رسمی کردن

3. serve one's needs
نیازهای کسی را برآورده کردن،به درد کار کسی خوردن

4. serve the time (or the hour)
ابن الوقت بودن،نان را به نرخ روز خوردن

5. serve two masters
دو دوزه بازی کردن،دو ارباب داشتن

6. please serve me some rice
لطفا قدری برنج برایم بکش.

7. seals serve as signatures
مهر به جای امضا به کار می رود.

8. to serve at the front
در جبهه خدمت کردن

9. to serve in the army
در ارتش خدمت کردن

10. to serve with distinction
با سربلندی خدمت کردن

11. to serve with the colors
زیر پرچم خدمت کردن

12. to serve a subpoena on someone
فراخوان نامه (یا احضاریه ی) رسمی به کسی دادن

13. we must serve the society in which we live
باید به جامعه ای که در آن زندگی می کنیم خدمت کنیم.

14. he preferred to serve in the navy
او ترجیح داد در نیروی دریایی خدمت کند.

15. hysterical symptoms commonly serve to insulate the patient
نشانه های مرض هیستری معمولا به انزوای بیمار کمک می کند.

16. the soldiers who serve their country
سربازانی که به کشور خود خدمت می کنند

17. they tried to serve their adopted land and to forget about their mother country
آنان کوشیدند به کشور گزیده ی خودشان خدمت کرده و کشور مادری خود را فراموش کنند.

18. the slightest smile would serve him for encouragement
کمترین لبخند او را تشویق می کرد.

19. to fear god and serve mankind
از خدا ترسیدن و به مردم خدمت کردن

20. each farmer was required to serve his landlord
هر کشاورز ملزم بود که به ارباب خود خدمت کند.

21. he contended that literature must serve a moral purpose
او استدلال می کرد که ادبیات باید هدف اخلاقی داشته باشد.

22. only the strongest line will serve
فقط محکم ترین طناب به درد می خورد.

23. either come to the capital to serve or get ready for war!
(زاکانی) یا بیا پایتخت در خدمت یا که آماده باش جنگانا!

24. she considered it her duty to serve the people
خدمتگزاری مردم را وظیفه ی خود می دانست.

25. it is very hard to return his serve
برگرداندن سرو او خیلی دشوار است.

26. in his view, the end of life is to serve humanity
در نظر او آماج زندگی خدمت به بشریت است.

27. Riches serve a wise man but command a fool.
[ترجمه گوگل]ثروت در خدمت انسان عاقل است اما به احمق فرمان می دهد
[ترجمه ترگمان]Riches به یک مرد عاقل خدمت می کنند اما به یک احمق فرمان می دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

28. He that would command must serve.
[ترجمه Rosha] اون دستور می دهد که باید خدمت کند.
|
[ترجمه گوگل]کسی که دستور می دهد باید خدمت کند
[ترجمه ترگمان] اون دستور میده که خدمت کنه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

29. Mishaps are like knives that either serve us or cut us as we grasp them by the handle or blade.
[ترجمه گوگل]حوادث ناگوار مانند چاقوهایی هستند که یا در خدمت ما هستند یا وقتی آنها را با دسته یا تیغ می گیریم ما را برش می دهند
[ترجمه ترگمان]mishaps مثل چاقو هستند که یا به ما خدمت می کنند یا ما را قطع می کنند و ما آن ها را با دسته یا تیغه می بریم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

30. He that serves God for money will serve the devil for better wages.
[ترجمه ونوس] کسی که برای پول به خدا خدمت میکند برای دستمزد بیشتر به شیطان خدمت خواهد کرد.
|
[ترجمه ....] او که برای پول به خدا خدمت میکند برای دستمزد بیشتر به شیطان خدمت خواهد کرد.
|
[ترجمه گوگل]کسی که در ازای پول خدا را بندگی کند با دستمزد بهتر به شیطان خدمت می کند
[ترجمه ترگمان]او به خدا به خاطر پول به شیطان خدمت خواهد کرد و مزد بهتری خواهد گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

بکار رفتن (فعل)
answer, serve

بدرد خوردن (فعل)
do, answer, avail, bestead, serve, vail, bested, subserve

خوراک دادن (فعل)
graze, feed, diet, meal, nourish, serve, grub, board, bait, subsist, nutrify, hay, mess, meat, forage, serve a meal

خدمت کردن (فعل)
serve, minister, render service

پیشخدمتی کردن (فعل)
wait, serve, valet, page, wait on, wait upon

توپ را زدن (فعل)
serve, pitch

خدمت انجام دادن (فعل)
serve

تخصصی

[حقوق] ابلاغ کردن، خدمت کردن
[نساجی] خدمت کردن

انگلیسی به انگلیسی

• opening stroke or hit of the ball (sports)
tend to, attend; work, perform a duty or task; worship; function as; offer, present; fulfill a term (of punishment, military service, etc.); deliver, provide; mate with, service (animals); make the opening hit, put the ball into play (sports)
if you serve your country, an organization, or a person, you do useful work for them.
if something serves as a particular thing or serves a particular purpose, that is its use or function.
if something serves people or an area, it provides them with something that they need.
if you serve people or if you serve food and drink, you give people food and drink.
if someone serves customers in a shop or a bar, they provide them with what they want to buy.
when a court serves a legal order on someone or serves them with it, it sends the order to them; a legal use.
if you serve a prison sentence, you spend a period of time in jail.
when you serve in games such as tennis or badminton, you throw the ball up and hit it in order to start play. verb here but can also be used as a count noun. e.g. her second serve went into the net.
if you say that it serves someone right when something unpleasant happens to them, you mean that it is their own fault and you have no sympathy for them.
see also serving.
when you serve out food, you give it to people at the beginning of a meal, or during it.
when you serve up food, you give it to people at the beginning of a meal.

پیشنهاد کاربران

( فعل ) : 1. خوراک دادن: دادن غذا یا نوشیدنی به شخصی 2. به کار آمدن: مفید یا سودمند بودن برای شخص یا گروه 3. تأثیر یا نتیجه خاص داشتن
بدرد می خورد
= come in handy
در والیبال معنی سرویس زدن میده
server کسی که سرویس می زنه
خدمت کردن
مثال: She served refreshments to the guests at the party.
او نوشیدنی به مهمانان در مهمانی پذیرایی کرد
*آموزش زبانهای انگلیسی، ترکی استانبولی و اسپانیایی
Serve in the military service یعنی ( سربازی ) خدمت کردن
serve food and drink = عرضه غذا و نوشیدنی
serving tray, spoon, etc = ظروف پذیرایی، سینی پذیرایی، قاشق پذیرایی و غیره. . .
به کار آمدن
به کار بستن
به کار گرفتن
🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند:
✅ فعل ( verb ) : serve
✅️ اسم ( noun ) : servility / servant
✅️ صفت ( adjective ) : servile
✅️ قید ( adverb ) : _
خدمت کردن
سرو کردن ( پذیرایی )
به کار گرفتن
حبس کشیدن
غذا دادن
تیمارکردن_ تیمارداری کردن_ تروخشک کردن_ پیشکاری نمودن
ایفاکردن
جدا کردن
در الهیات: عبادت کردن، پرستیدن
( Be good enough or suitable for ( a purpose
این کلمه در درس۷اینتر۲ به این معنی نوشته شده.
اجرا کردن ( عدالت و. . . )
to serve justice
( serve as a warning ( to or for
هشدار بودن ( برای )
mosillini's death served as a warning to the axis powers
مرگ موسیلینی هشداری برای نیروهای محور بود
پیشکاریدن.
پرستیدن
براورده کردن
پاسخ دادن
خدمت رسانی کردن
زاوریدن
Serve
به کار رفتن
نقش آفرینی کردن
Just as "the same word" can serve as either a noun or a verb
( "rain" for example )
the same verb can play various roles depending on how it's used
...
[مشاهده متن کامل]

درست مثلِ " واژه ای یکسان" که می تواند به عنوان فعل یا اسم به کار برود ( =در جمله نقش آفرینی کند ) مانند واژه rain ،
فعلی یکسان ( و مشخص ) هم می تواند بسته به اینکه چگونه از آن استفاده می شود نقش های گوناگونی را ادا کند.
خوش باشید.

ارائه کردن. محقق کردن
سِرویدن برای کسی.
پذیراییدن از کسی.
سرو کردن ، خدمت کردن در Reach1 هم امده
سرو کردن

فعالیت کردن
He serves as head of Iran’s justice system
Noun - countable :
ضربه ی سِرو ( نوعی ضربه به توپ در ورزش هایی مانند والیبال و تنیس که در طی آن توپ به هوا پرتاب شده و به گونه ای به آن ضربه زده می شود تا از روی تور عبور کرده و به این ترتیب بازی شروع شود. )
منابع• https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/serve
رسیدگی ( به پرونده )
به عهده گرفتن
دوران زندانی بودن را طی نمودن
در زندان به سر بردن و مدت آن را طی کردن
اماده کردن پختن سرو کردن گرم کردن

به کار گرفتن ، به کار گرفته شدن
ارائه دادن
البته serveبه معنی همون سرو کردن هم هست البته در Reach 1 استفاده کردن
Serve= to gives some one food or drinks
خدمت نمودن و سرویس دادن
خدمات دهی
خدمات رسانی
1_سرو کردن یا شدن غذا و نوشیدنی ( فراهم شدن غذا و نوشیدنی برای شخصی ) مثال:
Breakfast is served in the restaurant between 7:00and 11:00
در رستوران صبحانه بین ساعات ۷تا ۱۱ سرو می شود
We were served with champagne
...
[مشاهده متن کامل]

ما با نوشیدنی شامپاین پذیرایی شدیم ( مورد پذیرایی قرار گرفتیم
۲_انجام وظیفه ویا کاری خاص برای یک دوره زمانی. مثال:
He served in the army for 22years
او به مدت ۲۲ سال در ارتش خدمت کرد
He served 4 years in the prison for robbery
او به جرم سرقت مدت چهار سال را در زندان گذراند
۳_در هتل و رستوران و مغازه به معنای بردن نوشیدنی و غذا و ارایه خدمت و تسهیلات به مشتری است مثال:
Put the food on the plate and serve it to your friend
غذا رو رو بشقاب بذار و ببرش برای دوستات ( ازشون پذیرایی کن )
They refused to serve john
اون ها از پذیرایی کردن از جان امتناع کردند ( ازش پذیرایی نکردن )

اقدام کردن
سودمند بودن برای
خدمت کردن، پیشخدمتی کردن
البته این کلمه در Reach 1 هم آمده است. 😊 🦄
احضاریه دادن ( کاری که مأمور احضار انجام می دهد، اسناد حقوقی را به افراد ابلاغ می کند )
تعارف کردن. پذیرایی کردن
ایفای نقش کردن
serve : به کار گرفتن
served : به کار رفتن
خدمات رسانی
باعث افتخار شدن، مفتخر کردن
سرویس دادن
در واقع سرو میشود خدمتکار
سرو یعنی خدمت کردن
در نظر گرفتن
عمل کردن
تحقق بخشیدن
اماده کردن
سرو کردن

Give food or drink to somebody
آماده کردن ، سرو کردن ، خدمت کردن
آماده کردن
Serve means give food and drink to people in a restaurant
Serne up: در ظرف ریختن غذا یا گذاشتن غذا
دادن غذا و نوشیدنی به افرادی که برای پشت میز رستوران نشسته اند
پیشکش کردن
پذیرایی کردن از، بس بودن برای، مشتری راه انداختن، مناسبِ. . . بودن، خدمت کردن، در زندان گذراندن، ( ورزش ) سرویس زدن

به کار گرفتن
به کار گرفته شدن
به کار آمدن
حبس گذراندن، زندانی کشیدن
پذیرایی با غذا
Serve means give food and drink to people in a cafe ect
پذیرایی کردن.
کمک کردن
پیش خدمتی کردن
خدمت کردن
۱. خدمت کردن
۲. سِرو کردن، پذیرایی
۳. راه انداختن مشتری
ارائه غذا یا نوشیدنی
حفظ کردن

تغذیه کردن، تغذیه شدن
بُروز کردن
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ٧٦)

بپرس