پرسش خود را بپرسید

نقش دو تمام در بیت زیر

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
٤٢

خویش را دیدند سیمرغ تمام/ بود خود سیمرغ، سیمرغ تمام

٧٠٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٢٣

١ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

خویش را دیدند سیمرغ تمام

بود خود سیمرغ سی مرغ مدام

تمام و مدام در حروف« ام »قافیه هستند

و سیمرغ و سی مرغ جناس تام است

١٣,٤٩١
طلایی
١١
نقره‌ای
٤٣٣
برنزی
٢٠٨
تاریخ
١ ماه پیش

سلام کلمه ی ( مدام ) نداریم هر دو تمام هستند. سوالی نوشته بود هر دو قید هستند و غلط گرفته بودتش.

-
١ ماه پیش

پاسخ شما