پرسش خود را بپرسید

کارکرد اصلی تفکر استراتژیک

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
٥٥

کارکرد اصلی تفکر استراتژیک چیه ؟
 

٠ %

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﺖ

٠ %

ﺧﻠﻖ چشمﺍﻧﺪﺍﺯ

٠ %

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ

٠ %

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻫﺪﺍﻑ کلی

پاسخی برای این پرسش ثبت نشده.

پاسخ شما