پیشنهاد‌های مهدی کائینی (٦٤١)

بازدید
٣٤٩
تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

بی نظیر؛ بی همتا؛

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

طوفان تمام عیار

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

کانون صحنه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

پُرتماس

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

مضاعف

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٠

در سنین پایین؛ در نوجوانی؛ در خردسالی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

فاخر

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

فاخر

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

بزرگ شدن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

پیش دنباله

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

ناآزمودگی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

احوالات درونی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

در موضع ضعف قرار داشتن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

در تأیید نکته شما

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٨

خاطره انگیز

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

[سینما] جوشش؛ هم جوشی ( بین دو بازیگر )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

سیبیل گرو گذاشتن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

رشته کوه ها و ارتفاعات سیرا

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

همه ش

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

نفوذ عاطفی/عشقی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

خماری کشیدن ( بعد از ترک مواد مخدر )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

تفرقه اندازی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

تفرقه انداختن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

بطور بدیهی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

حتی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

داروهای مجاز

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

الویس کمر ( لقب الویس پرسلی، خواننده راک آمریکایی، بخاطر حرکت معروف قِرِ کمر و لگن اَش ) .

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

ناز

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

محض ثبت در تاریخ

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

استخوان سوز

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

نظاره گر

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

بی نگرانی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

هنرمند طراح

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

اعلام برائت کردن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

هزار تو

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

[اخبار] کارشناس، مفسر، تحلیلگر خبری؛ کارنشناس ( در صورت استفاده منفی )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

جنسی نمایی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

از شانسش

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

کارنامه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

به خطا رفتن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

گرداب

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

روز خوش به خود دیدن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

بمباران فله ای

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

بمباران فله ای

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

انسجام یافتن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

مثال زنده؛ نمونۀ حیّ و حاضر

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

اقدام علیه امنیت ملی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

سرخوشی؛ دلشادی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

قوت غالب

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

sustenance