sink in something


خورد چیزی دادن، کاملا آغشتن

پیشنهاد کاربران

هضم کردن
فهمیدن و از یاد نبردن
به خورد ذهن رفتن
تو کت رفتن
تو مغز یا مخ رفتن

بپرس