sell

/ˈsel//sel/

معنی: فروش ومعامله، فروختن، بفروش رفتن
معانی دیگر: به فروش رساندن، خیانت کردن، نارو زدن، گول زدن، کلاه (سر کسی) گذاشتن، فریفتن، فروشندگی کردن، - فروشی کردن، به ثمن بخس فروختن، ابلهانه از دست دادن، بر باد دادن، تسلیم کردن، دادن، قبولاندن، راغب کردن، خواهان کردن، پذیراندن، ترغیب کردن، فروش رفتن، به فروش رسیدن، خریدار داشتن، موجب به فروش رفتن شدن، سبب فروش شدن، دوز و کلک، کلاهبرداری

بررسی کلمه

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: sells, selling, sold
(1) تعریف: to exchange (something) with another for money.
مشابه: exchange, push, trade

(2) تعریف: to offer for purchase.
مترادف: carry, market, offer, vend
مشابه: auction, furnish, handle, hawk, hustle, negotiate, peddle, push, retail, supply, trade, unload, wholesale

(3) تعریف: to convince or persuade to buy.
مترادف: talk into
مشابه: convince, induce, jawbone, persuade, sway

- She sold him on the diamond pin.
[ترجمه گوگل] او را روی سنجاق الماس فروخت
[ترجمه ترگمان] اون اون رو به یه سنجاق الماس فروخت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: to cause to be accepted.
مشابه: hype, promote, push

- He sold the idea to a skeptical crowd.
[ترجمه گوگل] او این ایده را به جمعیتی بدبین فروخت
[ترجمه ترگمان] او این ایده را به یک جمعیت شکاک فروخت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل ناگذر ( intransitive verb )
عبارات: sell out
(1) تعریف: to be involved in selling anything.
مترادف: vend
مشابه: deal, hawk, peddle, trade, traffic, wholesale

(2) تعریف: to transfer something to someone for money.
مشابه: exchange, trade

(3) تعریف: to be in relative demand as an item for sale.
مشابه: go, move

- This book sells very well.
[ترجمه yas] این کتاب به خوبی به فروش می رسد
|
[ترجمه عرشیا] این کتاب بسیار عالی به فروش میرسد
|
[ترجمه گوگل] این کتاب فروش بسیار خوبی دارد
[ترجمه ترگمان] این کتاب به خوبی فروش می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: to have a particular price (usu. fol. by at or for).
مترادف: cost, go for
مشابه: go, list, retail, wholesale

- It sells for six dollars.
[ترجمه گوگل] شش دلار به فروش می رسد
[ترجمه ترگمان] آن به قیمت ۶ دلار فروخته می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
اسم ( noun )
• : تعریف: the method used in selling.

- Did he use a hard sell or a soft sell?
[ترجمه گوگل] آیا او از فروش سخت استفاده کرد یا فروش نرم؟
[ترجمه ترگمان] اون از یه فروش سخت یا فروش نرم استفاده کرد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. sell a bill of goods
کلاه سر کسی گذاشتن،وعده ی پوچ دادن،درباغ سبز نشان دادن

2. sell down the river
مورد ظلم و جور قرار دادن،نارو زدن

3. sell like hot cakes
(عامیانه) بازار داغ داشتن،خوب به فروش رفتن

4. sell off
(به ویژه به قیمت کم) فروختن،از شر چیزی راحت شدن،به ثمن بخس دادن

5. sell oneself
1- خود فروشی کردن 2- (عامیانه) بازار خود را گرم کردن،از خود تعریف کردن

6. sell out
1- همه چیز را فروختن،فروختن و از کاسبی دست کشیدن 2- (عامیانه) خیانت کردن،نارو زدن،بدعهدی کردن

7. sell short
1- (سهام و اوراق بهادار و غیره) پیش از خرید فروختن،پیش از به دست آوری فروختن ( 2 (short sale- دست کم گرفتن،کم ارزش تر از آنچه هست پنداشتن

8. sell someone a bill of goods
(عامیانه) گول زدن،انداختن به

9. sell up
اموال شخص مقروض را فروختن (برای دادن به طلبکاران)

10. apples sell at three for a dollar
سیب ها هر سه تا یک دلار فروخته می شوند.

11. hard sell
فروش همراه با اصرار و فشار

12. they sell apples for two dollars a pound
سیب ها را (به بهای) پوندی دو دلار می فروشند.

13. they sell pickles by the jar
آنها ترشی را در بستو (یا شیشه های دربسته) می فروشند.

14. they sell stamps in blocks
تمبرها را ورق ورق می فروشند.

15. to sell by auction
حراج کردن،از طریق حراج فروختن

16. to sell on trust
نسیه فروشی کردن

17. to sell the house at half price is absolutely insane
فروش خانه به نصف قیمت دیوانگی محض است.

18. to sell toys and games
اسباب بازی و وسایل سرگرمی فروختن

19. we sell all sorts of shoes
ما انواع کفش ها را برای فروش داریم.

20. we sell apples by weight
سیب ها را بر حسب وزن (کیلویی) می فروشیم.

21. we sell compact cars as well as intermediates
ما اتومبیل های کوچک (و جمع و جور) و اتومبیل های میان اندازه می فروشیم.

22. we sell large and extra-large hats
ما کلاه های بزرگ و خیلی بزرگ می فروشیم.

23. we sell only a few items for cash
فقط محصولات معدودی را نقد می فروشیم.

24. we sell round bars and squares
میله های گرد و چهار گوش می فروشیم.

25. we sell to whoever has enough money
ما به هر کس که پول کافی داشته باشد می فروشیم.

26. "i can sell the house" she mused, "but then where will i live"?
او پیش خود اندیشید: ((می توانم خانه را بفروشم ولی آن وقت کجا زندگی خواهم کرد؟))

27. afternoon newspapers sell better than morning
فروش روزنامه های عصر از روزنامه های صبح بیشتر است.

28. colored pictures sell newspapers
عکس رنگی باعث فروش روزنامه است.

29. these hats sell for ten dollars each
این کلاه ها هر کدام ده دلار به فروش می رسد.

30. they only sell customized cars
آنها فقط اتومبیل های سفارشی می فروشند.

31. we don't sell on credit, even to you!
نسیه نمی فروشیم حتی به شما!

32. we must sell children on reading
باید کودکان را به خواندن ترغیب کنیم.

33. a license to sell alcoholic beverages
پروانه ی فروش مشروبات الکلی

34. he had to sell his land to satisfy his creditors
مجبور شد برای راضی کردن طلبکاران زمین خود را بفروشد.

35. i propose to sell my house and pay my debts
قصد دارم که خانه ام را بفروشم و بدهی های خود را بدهم.

36. i would not sell this rug for all the world!
این فرش را به همه ی دنیا هم نمی دهم !

37. nicol wants to sell her car
نیکول می خواهد اتومبیل خود را بفروشد.

38. the decision to sell the ancestral home was an agonizing one
تصمیم به فروش خانه ی آبا و اجدادی جانگداز بود.

39. there, they also sell smuggled goods under the counter
در آنجا کالای قاچاق را هم یواشکی می فروشند.

40. we will not sell on credit, even to you!
نسیه نمی دهیم،حتی به شما!

41. a project that won't sell
طرحی که خواهان ندارد

42. he was trying to sell his program to the congress
او می کوشید برنامه ی خود را به کنگره بقبولاند.

43. i neither buy nor sell
نه می خرم نه می فروشم.

44. many are those who sell their souls for money
آنان که روح و وجدان خود را به خاطر پول می فروشند،فراوانند.

45. she capriciously decided to sell the house and buy jewellery
او از روی هوسبازی تصمیم گرفت که خانه را بفروشد و جواهر بخرد.

46. the husband wanted to sell the house but the wife would not consent
شوهر می خواست خانه را بفروشد ولی زنش رضایت نمی داد.

47. he is not licensed to sell alcoholic drinks
او جواز فروش نوشابه های الکلی را ندارد.

48. his wife prompted him to sell the house
زنش او را وادار کرد که خانه را بفروشد.

49. how did you come to sell your house?
چطور شد که خانه ی خود را فروختید؟

50. i suspect they want to sell their house
گمان می کنم می خواهند خانه ی خود را بفروشند.

51. jack won their confidence to sell them
جک اعتماد آنها را جلب کرد تا به آنها نارو بزند.

52. you won't be able to sell it other than by reducing the price
نمی توانی آن را بفروشی مگر با کم کردن قیمت.

53. his name on the cover will sell the book
اسم او روی جلد موجب فروش کتاب خواهد شد.

54. i knew the tickets would not sell
می دانستم که بلیط ها خریدار نخواهد داشت.

55. if the going gets tough, i'll sell the house
اگر وضع خراب شود،خانه را خواهم فروخت.

56. it would be a cheat to sell what i don't own
نادرستی است اگر چیزی را که ندارم بفروشم.

57. the flood that resolved him to sell his house
سیلی که او را مصمم به فروش خانه ی خود کرد

58. give me one reason why i should sell it
یک دلیل بده که چرا باید آن را بفروشم.

59. i am studying on whether i should sell my house
دارم فکر می کنم که آیا خانه ی خود را بفروشم یا نه.

60. the neighbors' behavior strengthened his resolve to sell the house
رفتار همسایگان تصمیم او را نسبت به فروش خانه قوی تر کرد.

61. they could not induce the old lady to sell her house
آنان نتوانستند پیرزن را به فروش خانه ی خود وادار کنند.

مترادف ها

فروش ومعامله (اسم)
sell

فروختن (فعل)
market, cant, vent, auction, sell, undercut, undersell, sell up, hawk

بفروش رفتن (فعل)
sell

تخصصی

[حسابداری] فروختن

انگلیسی به انگلیسی

• method of selling, sales technique; scam, fraud, deceit (slang)
offer for a price, offer for purchase; be offered for a price, be offered for purchase; deal, trade; betray; attract buyers, cause someone to buy something; cheat, deceive
if you sell something, you let someone have it in return for money.
if a shop sells a particular thing, it has it available for people to buy.
if something sells for a particular price, or sells at that price, it is offered for sale at that price.
if something sells, it is bought in fairly large quantities.
something that sells a product makes people want to buy the product.
if you sell yourself, you present yourself in a way which makes people have confidence in you and your abilities.
if you sell something off, you get rid of it by selling it, usually because you need the money.
if a shop is sold out of something or has sold out of it, it has sold it all and there is none left.
if a performance of a play, film, or other entertainment is sold out, all the tickets have been sold.
if you sell up, you sell everything that you have, such as your house or your business, because you need the money.

پیشنهاد کاربران

فروختن
مثال: She sells handmade jewelry at the local market.
او جواهرات دست ساز خود را در بازار محلی می فروشد.
Sell معنا های خیلی زیادی داره مثلا
خیانت کردن معامله کردن ، خریدن ، تسلیم کردن و . . .
که در این جمله به معنای فروش و معامله است
He sell the new car که به معنای اون یه ماشین جدید خرید هست
لایک = لایک
فروختن. به عرضه گذاشتن. فروش
غالب کردن
?Have you ever sold your car
Try to sell yourself
سعی کن ( قابلیت های ) خودت رو نشان بدی
What do you sell ?
چه چیزی می فروشی ؟
این هم مثال برای طرفداران آبادیس 😍
عرضه کردن
به معنی فروختن 😉
سلام دوست من،
فروختن، فروش، معامله:Sell
مثال:
?What does Steven sell
. He sells ice cream
معنی:اِستِوِن چه چیزی می فروشد؟ او بستنی میفروشد.

فروختن 💅🏻💅🏻
why do you want to sell your car
چرا می خواهی ماشینت را بفروشی؟؟
به فروش رفتن
فروختن
به فروش گذاشتن
قبولاندن
فروختن
فروش . به فروش رساندن
به فروش رساندن
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ١٧)

بپرس