پیشنهاد‌های مهدی کائینی (٦٤٢)

بازدید
٣٧١
تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

جایگاه؛ وضعیت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

درک و فهم مشترک داشتن؛ تفاهم داشتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

گرداننده و همه کارۀ سریال

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

موجود دارای قوه ادراک و خودآگاهی ( معمولا برای هوش مصنوعی استفاده میشه )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

نقد اجتماعی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

هزار تو

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

منصه ظهور یافته

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

کاملاً منصه ظهور یافتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

کلنجار رفتن با

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

خارج از تصور

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

کم کم

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

گُنگ

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

جسمانیت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

کاراکتری که عنوان فیلم/سریال/اثر از اسم او گرفته شده

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

سوپاپ اطمینان

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

معادله

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

بازیگر هزارچهره؛ بازیگر آفتاب پرست ( بازیگرهایی که نقش های خیلی متفاوت رو خیلی خوب بازی می کنن )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

فک زدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

فرقی نداره با اینکه . . .

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

متقاعدنشدگان

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

فرزند سرکش ( فرزندی که جلوی والدین سرکشی می کنه اما سرش به سنگ می خوره و برمی گرده )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٣

نشانۀ بی اعتنایی به حرف کسی ( وقتی حرف یه نفر انقدر مسخره و ساده لوحانه ست که طرف مقابل جواب حرف رو نمیده و فقط چشماش رو به بالا می چرخونه )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

در توازی قرار داشتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

دست روی موضوعی گذاشتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

مثل برق گذشتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

مسلط

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

sparkle

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

خود را به آن راه زدن؛ ابراز تجاهل ( خود را به جهل و ندانستن زدن ) ؛

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

گشاده دل

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

پرفراز؛ پرهیجان؛

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

شرایط محیطی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

[در صورت داشتن بار معنایی منفی] فرهیخته بازی ( ادای فرهیختگی درآوردن )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

امیدبخش

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

بازی با کلمات؛ ملانقطی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

در مجموع

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

حواس پرت؛ بی حواس؛ خنگ ( بیشتر برای دخترهای بلوند استفاده میشه )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

تنش زدایی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

تنش زایی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

پر کردن خلأ درونی ( خلأ معناگرایانه )

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد

خمیر مایه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

بی قراری

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

تشویش برانگیز

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

بینش؛ دید ژرف و عمیق

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

پر مدعا؛ خودجدی پندار

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

بی حواس؛ سربه هوا؛ شوت؛ از همه جا بی خبر

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

از قبل برنامه ریزی شده؛ فیلنامه نویسی شده؛ سناریونویسی شده؛

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

دوبهم زنی؛ دو دوزه بازی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

آبستن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

امثالِ

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

امکان رشد یا جای رشد داشتن