پیشنهاد‌های مهدی کائینی (٦٤٢)

بازدید
٣٧١
تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

فراق

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

فراق

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

آدم جا افتاده و اینکاره

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

ایشالا عروسیت؛ ( در فارسی �یکی طلبت� رو منفی استفاده می کنیم ) .

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

تا خشتک پُر؛ تا ناموس پُر؛ . . .

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

نمکِ کار؛

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

تسری دادن؛

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

گذشتگان؛ . He's not afraid of remixing the work of those who have come before him او از بازآمیزی آثار گذشتگانش باکی ندارد.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

بی پرده

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

لفض

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

پر نقش و نگار

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

کافکاطور؛ کافکاگونه؛

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

پی گرفتن؛ ادامه دادن یک کار یا مسیر؛

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

هضم آن سنگین است.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

طلسم شده

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

آب و تاب دادن؛

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

لحظه شهود

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

خود مُحِق پنداری؛ انتظارات فراتر از حد داشتن؛ در ادبیات سیاسی آمریکا راستگرایان از این کلمه به این منظور استفاده می کنن: �انتظارات بیش از اندازۀ مردم ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

[ادبیات کوچه بازار سیاهپوستان] کس کلک بازی کردن.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

قدرت سفید ( شعار نژادپرستان سفیدپوست قائل به برتری نژاد سفید بر دیگر نژادها )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

واکنش [اعتراضی] نشان دادن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

رسیدگی نکردن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

هضم کردن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

تنظیمات

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

غالب کردن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

گره خورده

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

امضا

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

بی مصرف

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

قضای حاجت

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

علم کردن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

به صلاحدید خود . . .

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

به صلاحدید خود . . .

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

تمرکز رو حفظ کردن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

خشک و کسل کننده

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

ناسازه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

در تأیید حرف . . .

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

پرهیز کنید؛ مراقب باشید؛

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

آمادگی جسمانی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

تأثیرگذار

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢٤

بازی روانی دادن/کردن؛ جنگ روانی کردن؛

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

خدا قوت

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

[تصادف رانندگی] جمع شدن ( ماشین ) ؛

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

لوله کردن ( در بازی )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

ترمز بریده

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

وکیل لاشخور

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

آواره

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

رضایت دادن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

ستبر؛ زِبر ( برای ظاهر مردها )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١١

امیال نفسانی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

تاوان دادن؛ جبران کردن؛