shingle

/ˈʃɪŋɡl̩//ˈʃɪŋɡl̩/

معنی: تخته کوبی، توفال، توفال چوبی یا سیمانی و غیره، پوشاندن، توفال کوبی کردن، موی سر را از ته زد ن
معانی دیگر: (به ویژه در کنار دریا و رودخانه) ریگ، سنگ مسطح، (پشت بام را) با کالار پوشاندن، بامپوش کردن، (قطعات پلاستیکی یا چوبی یا سفالی که به جای شیروانی با آنها بام را می پوشانند) بامپوش، کالار، پهنک، پرنیخ، (سلمانی زنان) آلاگارسون، گیسوی کوتاه، گیسو را چتری زدن، (فلزکاری) چکش کاری کردن (برای زدودن ناخالصی)، (آهن را) ورزیدن

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: a thin, flat piece of wood or other building material that is attached in overlapping rows to cover the roof or sides of a building.

(2) تعریف: (informal) a small outdoor sign that indicates the office of a doctor, lawyer, or other professional person.
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: shingles, shingling, shingled
مشتقات: shingler (n.)
• : تعریف: to cover with shingles.

جمله های نمونه

1. He hung out his own shingle .
[ترجمه سهراب] بیزنس خودش را اداره میکرد ( hang out own shingle )
|
[ترجمه گوگل]زونا خودش را آویزان کرد
[ترجمه ترگمان]پیاده خود را از ساحل دور کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. There is a shingle beach in the town, with bathing facilities.
[ترجمه گوگل]یک ساحل زونا در شهر با امکانات حمام وجود دارد
[ترجمه ترگمان]یک ساحل شنی در شهر هست با امکانات آب تنی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Behind the shingle formation Romney Marsh gradually grew up and completely filled the former bay.
[ترجمه گوگل]در پشت سازند زونا، رامنی مارش به تدریج بزرگ شد و خلیج سابق را به طور کامل پر کرد
[ترجمه ترگمان]در پشت سر shingle Marsh، Romney به تدریج بزرگ شد و قسمت پیشین خلیج را کام لا پر کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. They consist of ridges of shingle and sand projecting above high water level and generally lying a few kilometres offshore.
[ترجمه گوگل]آنها متشکل از پشته هایی از شن و ماسه هستند که از سطح آب بالا بیرون زده و معمولاً در چند کیلومتری ساحل قرار دارند
[ترجمه ترگمان]آن ها شامل ridges از شن و ماسه هستند که بالاتر از سطح بالای آب قرار دارند و عموما چند کیلومتر دورتر از ساحل قرار دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Construction: shingle construction - sections of fibre are sewn to the outer and liner and overlaid to eliminate any cold spots.
[ترجمه گوگل]ساخت و ساز: ساخت زونا - بخش هایی از الیاف به قسمت بیرونی و آستر دوخته می شود و برای از بین بردن هر گونه لکه سرد روی آن قرار می گیرد
[ترجمه ترگمان]ساخت: بخش های ساخت و ساخت این الیاف به خط لوله خارجی و liner متصل می شوند تا هر گونه نقاط سرماخوردگی را حذف کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Colourful parasols dot its fine shingle beach and, inland, rolling rural landscapes await those who like to explore.
[ترجمه گوگل]چترهای رنگارنگ در ساحل زیبای شیلنگ آن پراکنده است و مناظر روستایی در داخل خشکی در انتظار کسانی است که دوست دارند کاوش کنند
[ترجمه ترگمان]چترهای کوچک و parasols که در ساحل شنی زیبای آن قرار دارند و در اطراف آن مناظر روستایی در انتظار کسانی هستند که دوست دارند سیاحت کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. There is, therefore, good reason to believe the Shingle Street story is true.
[ترجمه گوگل]بنابراین، دلیل خوبی برای باور درست بودن داستان خیابان شینگل وجود دارد
[ترجمه ترگمان]بنابراین، دلیل خوبی برای باور داشتن داستان خیابان shingle وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Ten minutes walk from the harbour are shingle beaches with safe swimming, pedalo hire and a windsurfing school for the energetic.
[ترجمه گوگل]ده دقیقه پیاده روی از بندر فاصله دارد، سواحل زونا با شنای ایمن، کرایه پدالو و مدرسه موج سواری برای افراد پرانرژی
[ترجمه ترگمان]ده دقیقه راه رفتن از لنگرگاه ساحلی شنی است که شنا می کنند و شنا می کنند و یک مدرسه windsurfing را برای انرژی پر انرژی استخدام می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. All the houses are wooden shingle, window boxes overflowing with wooden flowers on every balcony and window ledge.
[ترجمه گوگل]همه خانه ها زونا چوبی هستند، جعبه های پنجره ای پر از گل های چوبی در هر بالکن و تاقچه های پنجره
[ترجمه ترگمان]تمام خانه ها چوبی و چوبی هستند که در هر بالکن و پنجره پر از گل های چوبی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. They have washed up on a shingle strand beside a lonely and barely habitable estancia.
[ترجمه گوگل]آنها بر روی یک رشته زونا در کنار یک استانسیای تنها و به سختی قابل سکونت شسته شده اند
[ترجمه ترگمان]آن ها بر روی یک ساحل شنی که در کنار یک estancia تنها و به سختی قابل سکونت قابل سکونت است، شسته شده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. On the shingle beach, where the burnet rose grows, ringed plovers incubate eggs in shallow scrapes.
[ترجمه گوگل]در ساحل زونا، جایی که گل سرخ می روید، سهره های حلقه دار تخم ها را در خراش های کم عمق جوجه می دهند
[ترجمه ترگمان]در ساحل شنی، جایی که بوته های خار در آن رشد می کنند و تخم مرغ های شکسته را در خراش سطحی می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. We walked along the shingle bank - and it was then the blizzard hit us.
[ترجمه گوگل]ما در امتداد ساحل شیلنگ قدم زدیم - و آن موقع بود که کولاک به ما برخورد کرد
[ترجمه ترگمان]در طول ساحل شنی قدم زدیم و بعد برف به طرف ما آمد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Shingle: sections of filling overlap each other for extra warmth.
[ترجمه گوگل]زونا: بخش‌های پرکننده برای گرمای بیشتر روی هم قرار می‌گیرند
[ترجمه ترگمان]shingle: بخش های پر کردن با هم برای گرم کردن بیشتر با هم همپوشانی دارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. A nine-mile bleak shingle bank - growing each year - separating Orford from the sea.
[ترجمه گوگل]یک بانک زونا تاریک 9 مایلی - که هر سال رشد می کند - اورفورد را از دریا جدا می کند
[ترجمه ترگمان]هر ساله یک ساحل شنی با سقف ۹ مایل در حال رشد است که Orford را از دریا جدا می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

تخته کوبی (اسم)
boarding, furring, shingle, lathing

توفال (اسم)
slat, shingle, splint, shim, spall, lath

توفال چوبی یا سیمانی و غیره (اسم)
shingle

پوشاندن (فعل)
ensconce, envelop, case, apparel, cover, mask, conceal, coat, veil, put on, sod, line, vest, deck, belay, bestrew, jacket, blanket, sheathe, shingle, camouflage, submerge, overcast, immerse, shroud, clothe, wear, crown, endue, infold, indue, suffuse

توفال کوبی کردن (فعل)
shingle, lath

موی سر را از ته زدن (فعل)
shingle

تخصصی

[عمران و معماری] سنگ قلوه - بامپوش - توفال - ریگ - ریگ ساحلی
[زمین شناسی] سنگ قلوه، بامپوش، توفال، ریگ، ریگ ساحلی
[پلیمر] توفال
[آب و خاک] قلوه سنگ های کنار دریا

انگلیسی به انگلیسی

• thin piece of wood stone or other material laid in overlapping rows on a roof or wall; small smooth stones on beaches and shores; short hairstyle for women; small signboard (especially one placed at the entrance to a doctor or lawyer's office)
lay shingles, cover with shingles; cut hair very short
shingle consists of small stones on the shore of a sea or river.
a shingle is a small thin tile, usually made of wood, which is used to cover a roof or a wall.
shingles is a disease that causes a rash of painful red spots which spreads in a band around a person's body, especially around their waist.

پیشنهاد کاربران

پروژه؛ کار؛
hang a shingle
علوم کامپیوتر: زیر رشته ( رشته الگوهایی شامل چندحرف )
زونا معنی صحیحی است
زونا
سنگ و ریگ کنار دریا
پوشش سقف ، معمولا شیروانی

ریگ

سوال های مرتبط