پیشنهاد‌های مهدی کائینی (٦٤١)

بازدید
٣٤٧
تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٥

فکر و ذکر

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٠

ما به ازا

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٠

بیگانه انگاری

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد

منظورمند

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٥

نسخه/نمونه آزمایشی

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد

درهم کنش

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

کوتوله ( از نظر فکری و شخصیتی و جایگاه )

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

[فیلم Us محصول 2019] همزاد

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٤

با غلتک از روی کسی/چیزی رد شدن؛ صاف کردن؛ با خاک یکسان کردن؛ آسفالت کردن ( استعاری ) ؛ شکست دادن قاطعانه حریف؛

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٤

پرخطر و مهیّج

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

کسر شان؛ افت کلاس داشتن؛

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

نگاه و دید جامع

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

فرجام

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

سایه افکندن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

مسئله دار

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

عادی نمایی؛ عادی نمایانه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

[فلان] حس را منتقل کردن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

سوء استفاده گر؛ سوء استفاده چی؛ استثمارگر

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

زیرِ پوست [شهر]

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

سگ پول؛ به طرز تهوع آوری پولدار بودن؛

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

[سیاسی] جریان؛ نحله

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

به جریان انداختن؛ کلید زدن؛

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

چشمۀ اندیشه/خلاقیت/الهام

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

ازدواج مقرر شده

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

تزویر

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

در قامتِ

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

در کار بودن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

پر جوش و خروش

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

معارض ( اکثراً معارض سیاسی )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

جانکاه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

حساب کشی؛ ( در کلمۀ reckoning عنصر زور مستتر هست؛ که این معادل بهتر می رسونه ) .

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

شهوت زده

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

[مدرسه] بچه های پایۀ عشق و حال پی نوشت: معمولاً منظور از عشق و حال، کارهایی مثل قلیون و سیگار و گل کشیدن و دختربازی و عرق خوری و پیچوندن کلاس هست 🙃

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

کنش گر

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

القاء قدرت

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

القاء

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

عاجزانه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

عدم باور

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

کانون

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

سر ضرب؛ صاف؛ یک ضرب؛

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

پاد انقلاب

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

پیش خرید

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

بر اساس بودجه مقرر

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

سرسام آور

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

پیش خرید

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

نخ تسبیه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

پروژه؛ کار؛ hang a shingle

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

خارج از حیطه توجه.

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

حلقۀ تکرار؛ دورِ تکرار؛

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

فراق