center stage

پیشنهاد کاربران

مرکز توجه قرار گرفتن
کانون صحنه
وسط صحنه یانقطه مرکزی: موقعیتی که در آن شخص یا چیزی مورد توجه زیادی قرار می گیرد

بپرس