منو
تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤٢

نقاشی و طرح هایی که کنار کاغذ و کتاب می کشیم وقتی بی حوصله ایم یا داریم به چیزی دیگه فکر می کنیم و مشغول کار دیگه ای هستیم

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤٠

مبتنی و بر پایه عینیات و واقعیات، واقع بینانه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣٥

پویایی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣٣

خر حمالی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣١

تحقیر آمیز

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣٠

آدمی که چون خیلی چارچوب مند و خشک هست خسته کننده و حوصله سر بره

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣٠

تخطی کردن منحرف شدن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٩

جریان چیه؟، ماجرا از چه قراراه؟

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٦

اصطلاحا یعنی دهنش از حرکت واموند

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٦

به چه مناسبت؟

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٥

از جا کندن، ( یهوئی ) کندن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٤

شخص سحر خیز میشه: early riser این کلمه برای توصیف افرادیه که وقتی صبح بیدار میشن خیلی سرحال و با نشاط هستند He's not really a morning person - he doe ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

بی چون و چرا بی حرف و حدیث

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٥

به اجرا در آوردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٥

1مورد قبول قرار گرفتن، مقبول واقع شدن It's a new country, hoping for diplomatic recognition from the international community. 2مورد تقدیر واقع شدن، ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٥

داره میاد

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

ایشاالله دفعه بعد، باشه برا دفعه بعد

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

دست به کار شدن We have to get the ball rolling on this project soon

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

سخت، شدید ( اشاره به وخامت ) desperate poverty The situation is desperate - we have no food, very little water and no medical supplies. شدید ( مبرم ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

سفت چیزی رو چسبیدن ( از ترس و اضطراب ) Silent and pale, she clutched ( onto ) her mother's hand.

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

در آن زمان، اون موقع:اشاره به یک برهه زمانی خاص که در کلام گفته شده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

اینکه حرفی برای گفتن نداشته باشیم، در مانده و هاج و واج I'm completely stumped - how did she manage to escape? Scientists are stumped by this mystery ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

در اون مقطع ( زمانی )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

احتمالش چقدره، چقدر احتمالش میره What are the odds on him being ( = do you think he will be ) re - elected?

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

عجیب ( البته در بیشتر موارد با کمی بار منفی ) It's peculiar that they didn't tell us they were going away.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

بهره بردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

رودرو کردن، به روی کسی آوردن ( اینکه توی روی خود شخص کار بدی که انجام داده رو به زبون بیاریم )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

از کی تا حالا ( برای پرسش با خشم و کنایه ) ?Since when do you have the right to tell me what to do

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

پاره پاره کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

دست و آسین بالا زدن، دست بکار شدن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

منحرف شدن، به بیراهه رفتن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢١

دری وری گفتن Forget what I said, I was babbling

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

یکم حیا و نجابت ( به عنوان در خواست از زن و شوهر که روابط محبت آمیز شون رو در ملا عام انجام ندهند )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

چقدر طولش دادی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

با can't که بیاد به معنای عمرا و به هیچ وجه میشه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

به ثبت رساندن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٩

هم جواری، همراهی هم جوار، همراه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٨

از جون مایه گذاشتن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢١

کسی که خوشش شده و احساس مهم بودن بهش دست داده، بخاطر تعریف کسی دیگه از او یا بخاطر کاری که دیگر ی انجام داده She was flattered by his attention. The ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢١

1به فنا رفتن، از دست رفتن، ( فرصت و قدرت و. . . ) سوختن Their grandmother slipped away in her sleep last night. His chance at the medal slipped away ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

کسی که به او دزد زده شده است، مورد سرقت و دزدی واقع شدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

برای اینکه بگیم برای توضیح و توصیف یک شخص یا چیز فلان کلمه و وصف بهتره It's more of a guess than an estimate.

پیشنهاد
١٣

چه میشه کرد، همینه دیگه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٧

به تَبَع

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

بس کردن، دست برداشتن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

بعید بودن It's a long shot, but you could try phoning him at home یعنی:بعیده، ولی. . .

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

کوفتی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

افسار گسیخته، مهار نشدنی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٩

احیانا ( برای درخواست مودبانه از کسی به کار مییره ) اگر ممکنه، اگر میشه، لطفا Could you lend me a couple of pounds, by any chance You wouldn't, b ...

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٩

پیشدستانه