at this rate

پیشنهاد کاربران

با این اوصاف
اینطوری پیش بره. . .
با این اوصاف، علی الظاهر
این طور که پیش برود. . .
در چنین شرایطی، بنابراین، در نتیجه، اگر ادامه پیدا کند، اگر اوضاع اینچنین بماند، . این اصطلاح زمانی استفاده می شود که قطع به یقین می خواهیم بگوییم اگر این شرایط تغییر نکند، اتفاقی می افتد که برای ما راضی کننده نخواهد بود یا اتفاق بدی رخ می دهد.
با این رویه
با این حساب
در این صورت
با این وضعیت. . . . .
با این شرایط. . . . .
با این روند
با این وجود
با این وجود
با این همه
با این حال

بپرس