پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (تفاوت)

٠ رأی
تیک ١ پاسخ
١٨ بازدید

Will و going to چه فرقی باهم دارن و کجا ها استفاده میشن

١ روز پیش
١ رأی
١ پاسخ
١٢ بازدید
٢ رأی
٣ پاسخ
٣٠ بازدید

تفاوت who's وwhose چیست و در چه جا های کاربرد دارند؟

٣ روز پیش