پرسش خود را بپرسید

تلف واژه ی سرف چطوریه؟

تاریخ
٣ هفته پیش
بازدید
٥٥

سلام ، کسی هست که بدونه واژه ی سرف چطوریه؟ (به معنی نوعی برده که مجبور به کار روی زمینای فئودال ها بودند)

٢ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

سِرْف (serf)
در نظام فئودالی، کشاورزی که معمولاً به صورت موروثی در وضعیتی که بی شباهت با بردگی نبود به ایفای خدماتی پست برای ارباب خود می پرداخت. اگرچه سرف ها معمولاً به زمینی که در آن کار می کردند مقید بودند، در نظام اقتصادی قرون وسطا در اروپای غربی نمونه های نقض آن نیز بسیار یافت می شد و نهاد سرف داری را باید مشتمل بر شکل های گوناگونی در اروپای شرقی نیز دانست. سرف داری در نظام فئودالی چین، ژاپن، هند، و مکزیک، پیش از ورود کریستف کلمببه قارۀ امریکا، و برخی از مناطق دیگر جهان نیز وجود داشت. البته سرف داری با نظام برده داری تفاوت هایی دارد که عمدتاً مربوط می شود به حقوقی که برای سرف ها به لحاظ سنتی محترم شمرده می شدند و براساس آن ها سرف ها در جمع نوکرمآب دانسته می شدند نه به لحاظ فردی، و نیز این که آنان معمولاً اجازه داشتند که حق کار بر روی زمینشان را به پسرانشان منتقل کنند.

٢٧,٤٠٦
طلایی
٥
نقره‌ای
٥٦٧
برنزی
٢٩٣
تاریخ
٣ هفته پیش

serf                  

تاریخ
٣ هفته پیش

پاسخ شما