پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با دسته‌بندی (زبان انگلیسی => گرامر)

١ رأی
تیک ١ پاسخ
٢١ بازدید

he had an SUV S که حرف صدا دار نیست چرا با an به کار برده شده؟  

٢ هفته پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
١٩ بازدید

Is that so?" asked the god-mother. “Yes!” cried Cinderella with a great sigh.

٢ هفته پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٢٣ بازدید

جمله ی انگلیسی " او در مورد مشکلش با من صحبت کرد." " (about / on)"  رو با کدوم حرف اضافه میگیم ؟

٢ هفته پیش
٠ رأی
١ پاسخ
١٦ بازدید

فعل مناسب را به زمان گذشته ساده تبدیل کنید: I speak English.

٢ هفته پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٣١ بازدید

 If we ____(not hurry), we ____(miss) the bus. نوع چندم میشه ؟

١,٦٠٠
٢ هفته پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٢٩ بازدید

Have they planted flowers in the garden?  Did she receive the package? 

٢ هفته پیش
١ رأی
٣ پاسخ
٤١ بازدید

حرف اضافه ی مناسب را در جای خالی قرار دهید: I am not interested .... football.

٢ هفته پیش
١ رأی
٣ پاسخ
٣٥ بازدید

 فعل جمله را به زمان حال ساده سوم شخص تبدیل کنید:  He goes to school every day.

٢ هفته پیش
١ رأی
٢ پاسخ
٢٥ بازدید

صفت تفضیلی مناسب را برای کلمه ی  "big"  بسازید.

٢ هفته پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
٣٨ بازدید
چند گزینه‌ای