تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

this outfit will reduce the damage این لباس اسیب را کاهش میده 🛑🛑🛑براای گیمر ها توی بازی ها برای نشون دادن قدرت یک زره یا لباس این میات Reduce ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

i recommend you to don't play tricks on me بهت پیشنهاد میدم با من یز به بز نزار

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

mine دو معنی داره ماله من و معدن اینجا معنی دوم رو میده وmining یعنی استخراج از معدن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

your majesty

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٣

درسته تلفظش لیدرالی هست نه لیترلی توی us امریکن tمعمولا در وسط کلمه باشه در slang خودمونی" د " تلفظ میشه معنی این کلمهههه" به معنی واقعی کلمه"

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

اقای نمیدونم کی روح هست ولی دیده نمیشه؟؟؟؟ روح پیشه خداس اینحا نیس کِ هس ولی دیده نمیشه خداا

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

formal رسمی Unformalغیر رسمی Formally به طور رسمی She talk with me completely formally i don't know why اون کاملا با رسمی حرف زد نمیدونم واسه چی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

Her explanation wasn't acceptable توضیحش قابل قبول نبود

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

نفرین شده A cursed house خانه نفرین شده the cursed girl دختر نفرین شده مثل انابل

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٧

beware of him اونو بپا The beware me اونا منو میپان

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٧

نگاه کنید بعضیا میگن معنی مطمئن باشه میده ولی اینجور نیست درواقعا برارید براتون یه جمله بیارم I bet she don't come اینجا میگید من مطمئنم که نمیات ؟ ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٨

Ballرقص ( دو معنی دیگه که توپ و تخم هستن هم میده که کاریش نداریم ) بال یعنی رقص وroomاتاق خب چی میشه؟؟؟؟؟

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

من بنظرم بهترین معادل برا این کلمه ناجور هستش جوک ناجور ادم ناجور و. . . معذب هم معنی میده Jeny is very awkward in speaking جِنی خیلی در حرف زدن ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

Hey man you should be wise at least we didn't die هی باید عقلانه فک کنی خداقل نمردیم

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

liverpool got all the trophies with jurgan klopp

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٩

خب اقای یار دلاور حالا ربط این جملتون به این کلمه چی بود؟؟؟ عجب ها خب punch line توی فیلم جوکر اگه دیدین موری فرنکلن به جوکر میگه I'm waiting for th ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

نمیشه گفت که peck دوستانه و غیر رسمیه ( informal ) ولی kissنیست خودkissهم کاملا informal هست هردوشون informalهستن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٣

این کلمه معنی های زیادی داره من تمام معنی هاش رو بهتون میگم با موفقیت گذراندن قبول شدن، پاس کردن معادل ها در دیکشنری فارسی: در امتحان قبول شدن قبول ش ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

دقیقا نادیا 😂😂

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

دوست عزیز از کی تا حالا cryیعنی جیغ و فریاد؟؟؟؟ کرای یعنی گریه کردن ولی ربطی نداره وقتی باهم بیان Far cry معنیش مبشه "زمین تا اسمون تفاوت" this fla ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٧

دفاعیه Mr jason what's your defense against this charge اقای جیسن دفاعیه شما در برابر این اتهام چیه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

داداش علی اکبر منصوری شما کلا داری اشتب میزنی نگاه کن defeat یعنی شکست یا شکست دادن یا خوردن پیروزی معنی نمیده We defeat them all یعنی ما همه انها ر ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٨

Alley کوچه با ally اشتباه نگیرید Ally یعنی متحد

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٣

اقای امیر رضا زینال زاده، بنظرم بهتره از خودت در نیاری کی گفته برای خانواده استفاده نمیشه، ؟؟ برای هر جیزی استفاده میشه When Roy abandoned his famil ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٩

شنیدین میگیم مِتود ؟ این همونه ولی ما اشتباه میگیم تلفظ درستش مِثِد هست

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٨

یه جمله باحااااال Only god can judge me فقط خدا میتونه قضاوتم کنه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

معنی دومی هم داره سمباده Sanding سماده زنی زدن I sanded that one من اون یکی رو سمباده زدم!

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢٦

دوستان. با sweet اشتبانگیرد Sweet شیرین تلفش هم سویت و sweat عرق کردن سوِت اقای کاربر عجمنده برام سواله به چه زبونی شما میحرفی🤔🙄

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٧

اول صفحه خود سایت اپادیس گفته گذشته ride هست که کاملا اشتباه گذشته اون rode هست نهrid Rid معنی خلاص شدن از چیزی I'm just looking a way for rid fro ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٠

January ما اول 1 تلفظ جان یوری February ماه دوم 2 تلفظ فب یوری March ماه سوم 3 مارچ April ماه چارم 4 اِیپرل May ماه پنجم 5 مِی June ماه ششم6 جون ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٧

January ما اول 1 تلفظ جان یوری February ماه دوم 2 تلفظ فب یوری March ماه سوم 3 مارچ April ماه چارم 4 اِیپرل May ماه پنجم 5 مِی June ماه ششم6 جون ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١١

January ما اول 1 تلفظ جان یوری February ماه دوم 2 تلفظ فب یوری March ماه سوم 3 مارچ April ماه چارم 4 اِیپرل May ماه پنجم 5 مِی June ماه ششم6 جون ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

January ما اول 1 تلفظ جان یوری February ماه دوم 2 تلفظ فب یوری March ماه سوم 3 مارچ April ماه چارم 4 اِیپرل May ماه پنجم 5 مِی June ماه ششم6 جون ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٠

January ما اول 1 تلفظ جان یوری February ماه دوم 2 تلفظ فب یوری March ماه سوم 3 مارچ April ماه چارم 4 اِیپرل May ماه پنجم 5 مِی June ماه ششم6 جون ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٨

January ما اول 1 تلفظ جان یوری February ماه دوم 2 تلفظ فب یوری March ماه سوم 3 مارچ April ماه چارم 4 اِیپرل May ماه پنجم 5 مِی June ماه ششم6 جون ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٢

January ما اول 1 تلفظ جان یوری February ماه دوم 2 تلفظ فب یوری March ماه سوم 3 مارچ April ماه چارم 4 اِیپرل May ماه پنجم 5 مِی June ماه ششم6 جون ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٣

January ما اول 1 تلفظ جان یوری February ماه دوم 2 تلفظ فب یوری March ماه سوم 3 مارچ April ماه چارم 4 اِیپرل May ماه پنجم 5 مِی June ماه ششم6 جون ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٧

January ما اول 1 تلفظ جان یوری February ماه دوم 2 تلفظ فب یوری March ماه سوم 3 مارچ April ماه چارم 4 اِیپرل May ماه پنجم 5 مِی June ماه ششم6 جون ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٩

January ما اول 1 تلفظ جان یوری February ماه دوم 2 تلفظ فب یوری March ماه سوم 3 مارچ April ماه چارم 4 اِیپرل May ماه پنجم 5 مِی June ماه ششم6 جون ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٠

January ما اول 1 تلفظ جان یوری February ماه دوم 2 تلفظ فب یوری March ماه سوم 3 مارچ April ماه چارم 4 اِیپرل May ماه پنجم 5 مِی June ماه ششم6 جون ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٨

January ما اول 1 تلفظ جان یوری February ماه دوم 2 تلفظ فب یوری March ماه سوم 3 مارچ April ماه چارم 4 اِیپرل May ماه پنجم 5 مِی June ماه ششم6 جون ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

واااات از پاپتی گرفته شده اینو دیگه از کجا در اوردی بابا داداش از خودت در نیار واقعااااا

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

my life is a tragedy

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٢

rape is to have sex with someone without asking and with force

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٧

دروغ گفتن دراز کشیدن اینlie هست که ing بهش اضافه شده یعنی درحال انجامه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٠

گذشته ی getنیستتتت "فقل سومشه" Get "Past. " Got Gotten سوم،

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

فقط دو معنی 1 مرتکب شدن She committed a lot of crimes اون کلی جرم "مرتکب" شده 2 انتقال دادن ( بیشر موارد یک زندانی را انتقال دادن یا یک بیمار روان ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٧

تکلیف دادن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٩

دوستان Patient به معنای بیمار/صبور است ولی patience *دیگه به معنای بیمار نیست* یکی بالا گفته بود بیمار که کاملا غلط هستش و patience فقط به معنای " ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

merge