تاریخ
١ سال پیش
متن
Their parents had taught the children to beware of strangers.
دیدگاه

اقا نه یعنی مراقبت کنن

تاریخ
١ سال پیش
متن
He was always awkward with women and could never think of anything to say.
دیدگاه
٢

چی میگید باو بد رفتار کردن؟!!! این کلمه اینجا معنی "معذب"میده

تاریخ
١ سال پیش
متن
She spilled her coffee and spoiled her new dress.
دیدگاه
٥

ولی spoil به معنی کثیف شدن که نیست به معنی خراب شدنه درسته ما فارسی ها نمیگیم لباس خراب شد ولی همین معنی رو میده و منظور اینه که این بلاس خراب شد و د ...

تاریخ
١ سال پیش
متن
I'm not worried at all.
دیدگاه
١

کیانا بنظرم اصلا چیز خوبی نزدی

تاریخ
١ سال پیش
متن
She wiggled her hips into the tight jeans.
دیدگاه
٣

بی عدب😅

تاریخ
١ سال پیش
متن
His parents want him to have a profession, not just a nine-to-five job.
دیدگاه
١

ترجمه بالا کاملا اشتباه پدر مادرش ازش میخان که یک حرفه داشته باشد نه فقط کاره از سلعت9تا 5. منظوره اینه که نمیخان یه کار معمولی کارمندی یا هرچی داشته ...

تاریخ
١ سال پیش
متن
The kitchen is a little small, but it's a nice apartment otherwise.
دیدگاه

ترجمه مهدی اشتباه دومی درسته چون otherwise در غیر این صورته

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Let's cross the street.
دیدگاه
١٢

ببین مردم رو به اشتباه ننداز اشتباه گفته این cross هستش نه across. اگهacross بود درست ترجمه کرده بود ولی خودش cross هست یعنی "عبور کردن" پیئس معنیش ب ...

تاریخ
٢ سال پیش
متن
She is intelligent and always gets high marks.
دیدگاه
٥

اون باهوشه و همیشه نمره های بالا میگیره markمعنی نمره هم میده

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Many a true word is spoken in jest.
دیدگاه
٥

بیشتر حرف های حقیقی با شوخی گفته میشه

تاریخ
٢ سال پیش
متن
The girl had been molested frequently by her stepfather from the age of eight.
دیدگاه
٧

دختره مورد تجاوز قرار میگرفته توسط نا پدریش از سن هشت سالگی

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Please don't concern yourself about me; I'll be fine.
دیدگاه
١٥

داره میگه نگران نکن نه ناراحت نکن