تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

1 - ساختن 2 - گرداندن، سبب شدن 3 - تهی یعنی ترجمه نمی شود

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

تضاد بصری

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

تمام

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٧

نادر، به ندرت

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٧

رسوب کردن، بر جای گذاشتن، سپرده گذاشتن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٣

1 - مطمئن 2 - خاص، ویژه، معین 3 - برخی، بعضی ( s جمع داشته باشد )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

فقط، صرفاً، تنها

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

تک تک ، فرد فرد ، هر

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

مفهوم

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٨

میزان، نرخ، سرعت

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

محفظه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٨

نام تجاری

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٩

قید تشدید: بسیار قید ربط معنا: بنابراین قید معمولی: اینگونه ، اینچنین ، اینطور

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

مفاهیم

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

درمان کردن، رفتار کردن، مهمان کردن، پردازش کردن ( در هر متن متفاوت ترجمه میشود )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

تضرع، از شکل انداختن، بد شکل کردن، بدنما کردن، زشت کردن، بدریخت کردن، خراب کردن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

قید ربط: به علاوه، ضمناً، علاوه بر این، در ضمن، مضاف، مضاف بر این

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

در طول زمان مورد توجه، دیرینه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

با احترام

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

1 - مد نظر قرار دادن2 - بیش از حد توجه کردن به چیزی 3 - استفاده کردن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٠

اما حرف ربط: که، بلکه صرفاً به جز

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

اگر not و only پشت سر هم بیایند not فعل را منفی می کند و only صفت را حذف می کند: به معنای نه صرفا ، نه فقط

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٩

قید: به خوبی حرف ربط: و نیز در کل: همانند، مانند

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

انسان ، فرد، شخص یا به صورت غیرشخصی: می توان گفت که

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٧

یعنی، به عبارت دیگر ، به سخن دیگر

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

یعنی، به عبارت دیگر ، به سخن دیگر

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

یعنی، به عبارت دیگر ، به سخن دیگر

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٢

یعنی، به عبارت دیگر ، به سخن دیگر

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

یعنی، به عبارت دیگر ، به سخن دیگر

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

از سوی دیگر

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

بنابراین ، بدین ترتیب ، از این رو، پس ، لذا، در نتیجه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

بنابراین ، بدین ترتیب ، از این رو، پس ، لذا، در نتیجه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

ly speaking. . . . مثل : generally speaking, scientifically speaking به معنای: به لحاظ علمی، عموماً ، به طور کلی ، به بیان عام ، به بیان علمی، به لح ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٧

در طول زمان ، به موقع

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

در دراز مدت

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

تا حدی، تا اندازه ای

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

در واقع، حقیقتا، در حقیقت ، به واقع

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

Like to V به معنای: همین الان Like to Ving به معنای: همیشه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

تا کنون

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

در ابتدا و انتهای جمله به معنای: با داشتن A given N به معنای: خاص، ویژه ، معین Given that به معنای: با فرض اینکه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٩

قید ربط: در غیر اینصورت قید معمولی: بر عکس، به گونه ای دیگر

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

خود، فی نفسه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٨

1 - صرفاً 2 - به سادگی، به طور ساده

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

Or اول جمله قید ربط محسوب میشود به معنای: 1 - به عبارت دیگر 2 - در غیر این صورت

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

Fail to V به معنای نتوانستن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

زمان آن زمان گذشته است و در معنای فعلی: جستجو کردن در معنای قیدی: در صدد، در پی ، به دنبال

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

زمان آن زمان حال است و در معنای فعلی: جستجو کردن در معنای قیدی: درصدد، در پی، به دنبال

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

Cease to در معنای متوقف کردن در معنای قیدی: دیگر فعل منفی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٤

Come to V به هوش آمدن ( بعد آن فعل دیگری نیست ) بعدش فعل دیگری بیاید به معنای قیدی: به تدریج ، سرانجام و معنای فعلی آن: آمدن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

Happen to V در معنای فعلی: اتفاق افتادن ، مواجه شدن در معنای قیدی: تصادفا ، اتفاقاً