تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مقیاس

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

ناهمگن

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

تصویر برداری

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

دلیل عینی، دلیل قابل مشاهده

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
١

مدل سازی پیش بینی کننده یک فرآیند ریاضی است که برای پیش بینی رویدادها یا نتایج آینده با تحلیل الگوها در مجموعه داده های ورودی استفاده می شود. این یک ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مدل پیش بینی کننده یا Predictive Model، یک مدل ریاضیاتی است که با استفاده از دیتا و الگوهای گذشته، رویدادهای آینده را پیش بینی می کند. مدل پیش بینی ک ...

پیشنهاد
٠

تجزیه مقادیر منفرد تجزیه مقادیر منفرد ( Singular Value Decomposition ) یا SVD با نام های مختلفی شناخته می شود. این روش، ابتدا به عنوان �تجزیه عامل� ( ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

الگوریتم بیز ساده بیز ساده یک الگوریتم طبقه بندی ساده اما مؤثر و متداول یادگیری ماشین ( Machine Learning ) است که در دسته ی یادگیری با ناظر ( Superv ...

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

اعتبار سنجی متقابل

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

یادگیری تقویتی یا Reinforcement Learning نوعی یادگیری ماشین است که با فرایندهای تصمیم گیری متوالی سروکار دارد و شامل یک عامل ( Agent ) ، یک محیط ( En ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٢

بارورترین

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٢

تزریق

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

تزریق

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

بر می انگیزاند

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٥

چارچوب

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٢

فارغ. مثل فارغ از این دنیا و مادیات

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٢

فکر و تصورات

پیشنهاد
٢

واژه DLP در پرینتر سه بعدی رزینی برگرفته از عبارت Digital Light Processing به معنای پردازش دیجیتال نور و یک نوع پلیمریزاسیون مخزنی است. همه فناوری ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٥

ساخت افزایشی یا additive manufacturing که به اختصار AM نامیده می شود، فرایند ساخت قطعات سه بعدی از لایه های دو بعدی که بر روی یک دیگر، بر اساس یک نقش ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٢

دیجیتالی شدن

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٢

علوم اخلاقی

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٢

استریولیتوگرافی ( Stereolithography ) یا SLA یکی از روشهای تولید افزایشی می باشد – به پرینت سه بعدی نیز از آن نام برده می شود - که به طور خلاصه از طر ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

تعریف نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه مجموعه فعالیت های است که باعث پیشگیری از خرابی تجهیزات شوند. این موضوع را در دو بخش بای ...

پیشنهاد
١

هوش مصنوعی ضعیف ( به انگلیسی Weak Artificial Intelligence یا Weak AI ) که با نام هوش مصنوعی محدود ( به انگلیسی Narrow AI ) نیز شناخته می شود، هوش مصن ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٥

دست شستن از چیزی

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٤

پا به عرصه. . . نهادن. مثل پا به عرصه وجود نهادن

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٢

گروه بدبینان

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٥

به لرزه درآوردن

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٢

دفترچه

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٢

طرح یا طرح کردن. مثل: construction of theories. طرح نظریه

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٢

آفریده است

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٢

به عنوان حرف اضافه: پس از آن

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٢

دست بسته

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٢

زمامداران

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

پیروی

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٢

در اختیار نهادن

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٢

اسم: مراتب

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٢

نکته

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

آدم شیاد

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٥

خانه به دوش

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

How

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

با جدیت

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٥

قید چیزی را زدن

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

حد اعلای

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

صرف کردن

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

مطلب، مطالب

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

توأم با

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

تأکید داشتن

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

خواندنی بودن

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٢

ترجمه به صورت ادبی: سخن به میان آوردن