تاریخ
١ هفته پیش
پیشنهاد
٠

یادگیری تقویتی یا Reinforcement Learning نوعی یادگیری ماشین است که با فرایندهای تصمیم گیری متوالی سروکار دارد و شامل یک عامل ( Agent ) ، یک محیط ( En ...

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

بارورترین

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٢

تزریق

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
١

تزریق

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
١

بر می انگیزاند

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٣

چارچوب

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
١

فارغ. مثل فارغ از این دنیا و مادیات

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٢

فکر و تصورات

پیشنهاد
٢

واژه DLP در پرینتر سه بعدی رزینی برگرفته از عبارت Digital Light Processing به معنای پردازش دیجیتال نور و یک نوع پلیمریزاسیون مخزنی است. همه فناوری ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٣

ساخت افزایشی یا additive manufacturing که به اختصار AM نامیده می شود، فرایند ساخت قطعات سه بعدی از لایه های دو بعدی که بر روی یک دیگر، بر اساس یک نقش ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٢

دیجیتالی شدن

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٢

علوم اخلاقی

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٢

استریولیتوگرافی ( Stereolithography ) یا SLA یکی از روشهای تولید افزایشی می باشد – به پرینت سه بعدی نیز از آن نام برده می شود - که به طور خلاصه از طر ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
١

تعریف نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه مجموعه فعالیت های است که باعث پیشگیری از خرابی تجهیزات شوند. این موضوع را در دو بخش بای ...

پیشنهاد
١

هوش مصنوعی ضعیف ( به انگلیسی Weak Artificial Intelligence یا Weak AI ) که با نام هوش مصنوعی محدود ( به انگلیسی Narrow AI ) نیز شناخته می شود، هوش مصن ...

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٢

دست شستن از چیزی

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٣

پا به عرصه. . . نهادن. مثل پا به عرصه وجود نهادن

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٢

گروه بدبینان

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٤

به لرزه درآوردن

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٢

دفترچه

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٢

طرح یا طرح کردن. مثل: construction of theories. طرح نظریه

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٢

آفریده است

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٢

به عنوان حرف اضافه: پس از آن

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٢

دست بسته

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٢

زمامداران

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
١

پیروی

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٢

در اختیار نهادن

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٢

اسم: مراتب

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٢

نکته

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
١

آدم شیاد

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٤

خانه به دوش

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
١

How

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
١

با جدیت

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٣

قید چیزی را زدن

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
١

حد اعلای

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
١

صرف کردن

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
١

مطلب، مطالب

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
١

توأم با

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
١

تأکید داشتن

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

خواندنی بودن

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٢

ترجمه به صورت ادبی: سخن به میان آوردن

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٠

کم ٱجرت

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
١

نتیجه گیری

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
١

تماس برقرار کردن با کسی یا چیزی

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
١

نقطه مقابل

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
٢

دور انداختن

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
١

I knead it until it finally fits me. با آن ور می روم تا سرانجام در نقش جا بیوفتم.

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
١

تقسیم کردن معنای کلمات به خصوص فعل جملات را بر اساس کلمات قبل و بعد آنها و با توجه به بافت متن انتخاب کنید چون در یک بافت معنایی ممکن است که یک کلمه ...

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
١

وقتی most با than بیاید چون حالت مقایسه دارد، می توان آن را ( دیگران ) ترجمه کرد.

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
١

بازسازی