تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٢

Target

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

رادیوگرافی پری آپیکال، رایج ترین رادیوگرافی در دندانپزشکی است. فیلم در داخل دهان قرارمی گیرد و از دندان یا ناحیه مورد نظر رادیوگرافی تهیه می شود. برا ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Revising

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

A tooth lesion refers to damage or injury that occurs in the tooth. It commonly appears as small wounds or decay in the tooth enamel or dentin. Tooth ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

diagnosis مثل تشخیص زودهنگام پوسیدگی دندان

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

متمایز کننده

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مدل مولد، در حوزه شبکه های عصبی

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

در معنای قیدی: درصدد، در پی، به دنبال

پیشنهاد
٠

Let alone چه رسد به آنکه ما این کار را بتوانیم انجام بدهیم

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٣

پیشرفتی است که به تدریج و در گذر زمان به وجود می آید. مثل پیشرفت تحصیلی که در گذر سال ها تحصیل به دست می آید.

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

حافظه ترتیبی در حوزه هوش مصنوعی

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

So much

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

Secrecy

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

It goes without saying

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

لایه پیچشی

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

Traditional music موسیقی سنتی، مثلاً موسیقی سنتی ایرانی

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

sufficiently مثلاً او با دقت کافی این کتاب را خواند

پیشنهاد
١

Step by step مرحله به مرحله اجرا کردن یک فرایند

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

syntactic مثلاً جملات با ترتیب فاعل فعل مفهوم می آید که به این قواعد ساختار جملات را توضیح می دهند گفته می شود

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Courts محاکم، دادگاه ها

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

Considering در ابتدای جمله به معنای : با توجه به

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٢

فرایند لایه گذاری ( Padding ) در شبکه عصبی کانولوشنی یکی از مفاهیمی است که برای یادگیری هوش مصنوعی و علم داده یا دیتا ساینس باید با آن آشنا باشید. ...

پیشنهاد
٠

take out of مثلاً بیرون آوردن چوب از درون جوی آب

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

take out of

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

As soon as به محض اینکه ، به محض آنکه

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

providing در اول جمله و در ادامه جمله پایه می آید

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٣

انتشار رو به عقب خطاها که به اختصار �پس انتشار� ( Backpropagation ) نامیده می شود، الگوریتمی برای یادگیری نظارتی شبکه عصبی با استفاده از گرادیان کاهش ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در میان لایه ورودی و خروجی �لایه های پنهان� ( Hidden Layers ) بسته به نوع مدل قرار دارند. لایه های پنهان شامل گستره وسیعی از نورون ها می شوند. نورون ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

�لایه ورودی� ( Input layer ) شامل نورون هایی است که کاری به جز دریافت ورودی ها و پاس دادن آن ها به دیگر لایه ها انجام نمی دهند. تعداد لایه ها در لایه ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

�لایه خروجی� ( Output Layer ) ، ویژگی پیش بینی شده است، این لایه اساسا به نوع مدلی که ساخته می شود بستگی دارد.

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

1 - as much as possible 2 - the more you study, the better result you will 3 - however

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

So that

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

اگر به جای مربع فاصله بین مولفه ها، از قدر مطلق فاصله بین مولفه های نقاط استفاده شود، تابع فاصله را �منهتن� ( Manhatan ) می نامند. این نام به علت تقا ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

خوشه بندی فازی

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

رو به وخامت گذاشتن

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

در یادگیری نظارت شده یا تحت نظارت� کار با ایمپورت کردن مجموعه داده های شامل ویژگی های آموزش ( خصیصه های آموزش | training attributes ) و ویژگی های هدف ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

�یادگیری نظارت نشده یا بدون نظارت� ( Unsupervised Learning ) یک دسته از روش های �یادگیری ماشین� ( Machine Learning ) برای کشف الگوهای موجود در میان د ...

پیشنهاد
١

�شبکه های مولد تخاصمی� ( Generative Adversarial Networks | GAN ) ، دسته ای از سیستم های �یادگیری ماشین� ( Machine Learning ) محسوب می شوند که توسط �ا ...

پیشنهاد
١

طبقه بندی نامتوازن ( Imbalanced Classification ) : طبقه بندی نامتوازن، وظایف طبقه بندی هستند که در آن تعداد نمونه ها در هر کلاس به صورت نابرابر توزیع ...

پیشنهاد
٠

طبقه بندی چند کلاسه ( Multi - Class Classification ) : طبقه بندی چند کلاسه، وظایف طبقه بندی هستند که دارای بیش از دو برچسب کلاس هستند. به طور مثال، د ...

پیشنهاد
١

طبقه بندی چند برچسبی ( Multi - Label Classification ) : طبقه بندی چند برچسبی، وظایفی هستند که در آن برای هر نمونه دو یا چند برچسب کلاس قابل پیش بینی ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

طبقه بندی دودویی ( Binary Classification ) : مسائل طبقه بندی که دارای دو برچسب کلاس هستند. مانند مسئله شناسایی ایمیل اسپم که دارای دو برچسب اسپم یا غ ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

The prediction phase is the stage in machine learning where a trained model is used to make predictions on new data. مرحله پیش بینی

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Classification problems are the problems in which an object is to be classified in one of the n classes based on the similarity index of its features ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Feature engineering or feature extraction or feature discovery is the process of extracting features from raw data. Due to deep learning networks, su ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

ماشین بردار پشتیبان یکی از الگوریتم های نظارت شده یادگیری ماشین است.

پیشنهاد
١

�شبکه عصبی پیچشی� ( Convolutional Neural Network | CNN / ConvNet ) یک الگوریتم یادگیری عمیق است که تصویر ورودی را دریافت می کند و به هر یک از اشیا/جن ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٢

الگوریتم جنگل تصادفی یک الگوریتم یادگیری ماشین با قابلیت استفاده آسان است که اغلب اوقات نتایج بسیار خوبی را حتی بدون تنظیم فراپارامترهای آن، فراهم می ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٢

برش نگاری یا توموگرافی ( به انگلیسی: Tomography ) نوعی تصویربرداری سه بعدی است. در برش نگاری، تصویری که به دست می آید تنها سایهٔ دوبعدی از حجمی سه بع ...

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

Intraoral cameras are cameras used by dentists or doctors to show a patient the interior of their mouth, as an alternative to using a mirror. They we ...