input layer

پیشنهاد کاربران

�لایه ورودی� ( Input layer ) شامل نورون هایی است که کاری به جز دریافت ورودی ها و پاس دادن آن ها به دیگر لایه ها انجام نمی دهند. تعداد لایه ها در لایه ورودی باید مساوی �خصیصه ها� ( attributes ) یا �ویژگی های� ( features ) موجود در �مجموعه داده� ( dataset ) باشد.

بپرس