unsupervised learning

پیشنهاد کاربران

�یادگیری نظارت نشده یا بدون نظارت� ( Unsupervised Learning ) یک دسته از روش های �یادگیری ماشین� ( Machine Learning ) برای کشف الگوهای موجود در میان داده ها است. داده های ارائه شده به الگوریتم نظارت نشده
...
[مشاهده متن کامل]
دارای برچسب نیستند، بدین معنا که متغیر ورودی ( X ) بدون هیچ متغیر خروجی متناظری داده شده است. در یادگیری نظارت نشده، الگوریتم ها به حال خود رها می شوند تا ساختارهای جالب موجود در میان داده ها را کشف کنند. �یان لیوکن� ( Yann LeCun ) ، دانشمند فرانسوی کامپیوتر و پدر بنیان گذار �شبکه عصبی پیچشی� ( Convolutional Neural Networks | CNN ) ، یادگیری ماشین نظارت نشده را چنین تعریف کرده است: �آموزش دادن ماشین ها برای یادگیری برای خودشان بدون آنکه به آن ها صراحتا گفته شود کاری که انجام می دهند درست محسوب می شود یا غلط. یادگیری نظارت نشده راهی به سوی هوش مصنوعی �حقیقی� است. �

منابع• https://blog.faradars.org/unsupervised-learning-with-python/
یادگیری ناراهنماییده.
یادگیری نظارت نشده
یادگیری بدون نظارت

بپرس