supervised learning

پیشنهاد کاربران

در یادگیری نظارت شده یا تحت نظارت� کار با ایمپورت کردن مجموعه داده های شامل ویژگی های آموزش ( خصیصه های آموزش | training attributes ) و ویژگی های هدف ( خصیصه های هدف | target attributes ) آغاز می شود.
...
[مشاهده متن کامل]
الگوریتم یادگیری نظارت شده رابطه بین مثال های آموزش و متغیرهای هدف مختص آن ها را به دست می آورد و آن رابطه یاد گرفته شده را برای دسته بندی ورودی های کاملا جدید مورد استفاده قرار می دهد ( بدون هدف ها ) .

منابع• https://blog.faradars.org/supervised-learning-with-python/#یادگیری_نظارت_شده_چیست؟
یادگیری پاسخمند: سال هاست که اهل فن از معادل یادگیری بانظارت ( نظارت شده ) استفاده می کنند که ترجمه ظاهری عبارت است. به نظر می رسد معادل یادشده دقیق نیست چون تعریف این عبارت در شاخه یادگیری ماشینیِ هوش مصنوعی چنین است [صفحه 143 کتاب هوش مصنوعی در سال 2041 نشر اقتصاد فردا]: هنگامی که هوش مصنوعی به یادگیری می پردازد، نیاز دارد تا پاسخ های صحیح به آن داده شود. . . هوش مصنوعی یک جفت داده های برچسب دار - ورودی و خروجی �صحیح� - را دریافت می کند، سپس یاد می گیرد برای [آن] یک ورودی مفروض، [چه] خروجی تولید کند.
...
[مشاهده متن کامل]

باتوجه به این تعریف، آنچه نقش کلیدی دارد، وجود پاسخ یا برچسب صحیح داده ورودیِ آموزشی است خواه ناظر در زمان آموزش حاضر باشد خواه نباشد. به این دلیل ما معادل یادگیری پاسخمند را پیشنهاد می کنیم که با دقت بیشتری به مقصود اصلی اشاره دارد.

یادگیری راهنماییده.
یادگیری با نظارت
یادگیری نظارت شده
یادگیری نظارتی

بپرس