تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

انداختن تصویر روی پرده، فرافکنی، برامدگی، بیرون زدگی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

ناشی شدن، نشات گرفتن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

1 - شرایط ( زمانی و مکانی ) 2 - چیدمان

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

تکانش، انگیزه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٧

معلوم شد است

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

حیوان، سبوع، بی خرد، بی شعور ، بی جان، صرف و محض

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٦

به رغم از جهت ویرایش بهتر است

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

نمایان شدن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١١

( احتمالا ) ترجمه کنید چون ( شاید ) همه جا جواب نمیدهد

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٩

به عنوان فعل: زاییدن، حمل کردن، داشتن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٧

فرآیند پر کردن، تشکیل، تسلیم و به جریان انداختن پروند در دادگاه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

1 - توانایی ( توانستن ) 2 - احتمال ( ممکن است ) 3 - اجازه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٢

توانستن، موفق شد ( اگر بعد از manage to فعل بیاید )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١١

وقتی بین دو کاما بیاید قید ربط معنا بوده و اول جمله ترجمه می شود به معنای: برای مثال

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٦

در قالب، از منظر

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

استحکام، قوت

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٢

وقتی فاعل آدم نیست: حاکی از آن است که ( حاکی بودن )

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد

غیر مشابه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

بازشناختی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٨

عامل یا عاملین

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

تصدیق آمیز

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

وقتی m1 جانشین NP باشد ( معدودی ) ترجمه می شود

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

بنا نهادن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

زیر بنای. . . است

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٧

پذیرش

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

پیچ و تاب

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٤

1 - حرف تعریف2 - مقاله3 - قلم و کالا4 - بند قرار داد

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

بوته رونده

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

رونده

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

با آنالیز

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

به واسطه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

با دریافت

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

با تکیه بر

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٩

به دنبال، در پی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٣

بسته به

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٠

با درنظر گرفتن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٠

با در نظرگرفتن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

با به بکارگیری

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٤

با استفاده از

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

متشکل از

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٧

1 - مربوط به 2 - مرتبط با 3 - درباره

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

1 - مربوط به 2 - مرتبط با 3 - درباره

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

1 - مربوط به 2 - مرتبط با 3 - درباره

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

1 - مربوط به 2 - مرتبط با 3 - درباره

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

ایجاد شدن، در جای خود قرار گرفتن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

فراتر رفتن، بیشتر شدن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢٧

1 - ایجاد کردن، ساختن 2 - انجام دادن 3 - پختن 4 - باعث شدن، سبب شدن 5 - مجبور کردن ، وادار ساختن 6 - سوراخ کردن 7 - موفق شدن ، موفق بودن 8 - توانستن ...

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١٨

قید: بسیار کمتر حرف ربط: چه رسد به حرف اضافه: چه رسد به

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٨

Whose= of which که در آن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٥

1 - ساختن 2 - گرداندن، سبب شدن 3 - تهی یعنی ترجمه نمی شود