concerning

/kənˈsɜːrnɪŋ//kənˈsɜːnɪŋ/

معنی: در باره، در باب
معانی دیگر: درباره ی، در مورد، با توجه به
دارالترجمه ر.س.م.ی کاج

بررسی کلمه

حرف اضافه ( preposition )
• : تعریف: in regard to; about.
مشابه: in point of, touching

- He called concerning our earlier conversation.
[ترجمه ترجمه دیکشنری] او در خصوص مکالمه قبلی ما سخن گفت
|
[ترجمه گوگل] او در مورد صحبت قبلی ما تماس گرفت
[ترجمه ترگمان] اون در مورد گفتگوی قبلی مون زنگ زد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. his statements concerning food shortages
اظهارات او درباره ی کمبود مواد غذایی

2. impure thoughts concerning his brother's wife
افکار گنهکارانه ی او درباره ی زن برادرش

3. many queries concerning his real name
پرس و جوهای بسیار درباره ی نام واقعی او

4. strict regulations concerning alcoholic drinks
مقررات سخت در مورد نوشابه های الکلی

5. the allegations concerning his taking bribes
اتهامات مربوط به رشوه گیری او

6. the gossip concerning his resignation
شایعات مربوط به استعفای او

7. a u. n. resolution concerning human rights
قطعنامه ی سازمان ملل درباره ی حقوق بشر

8. his pertinacious demand concerning the restitution of is properties was once again rejected
یک بار دیگر درخواست پافشارانه ی او درباره ی استرداد املاکش رد شد.

9. the government's statement concerning the recent unrests
اعلامیه ی دولت درباره ی شلوغی های اخیر

10. the overblown propaganda concerning their victory
تبلیغات غلوآمیز درباره ی پیروزی آنها

11. i remonstrated with him concerning his dishonesty
او را به خاطر عدم صداقت سرزنش کردم.

12. do you have any claims concerning the ownership of this jewel?
آیا ادعایی نسبت به مالکیت این جواهر دارید؟

13. he asked about my intentions concerning his daughter
او درباره ی نقشه ی ازدواج من با دخترش پرسش کرد.

14. we have received no intelligence concerning that event
اطلاعی درباره ی آن واقعه دریافت نکرده ایم.

15. he could not stand their ridicule concerning his large nose
تاب تحمل تمسخر آنها درباره ی دماغ بزرگش را نداشت.

16. He is often the victim of vituperative remarks concerning his wealth.
[ترجمه گوگل]او غالباً قربانی اظهارات تحقیرآمیز در مورد ثروت خود می شود
[ترجمه ترگمان]او اغلب قربانی سخنان vituperative در ارتباط با ثروت او می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

17. The former minister faced questions concerning his role in the affair.
[ترجمه گوگل]وزیر سابق با سؤالاتی در مورد نقش خود در این ماجرا مواجه بود
[ترجمه ترگمان]وزیر سابق در مورد نقش خود در این رابطه با سوالاتی رو به رو شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

18. I am no pedant and avoid being dogmatic concerning English grammar and expression.
[ترجمه گوگل]من طرفدار نیستم و از جزمی بودن در مورد دستور زبان و بیان انگلیسی اجتناب می کنم
[ترجمه ترگمان]من فضل فروشی نیستم و از لحاظ دستور زبان و بیان انگلیسی متعصب نیستم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

19. I wrote to the head of the firm concerning Robert.
[ترجمه گوگل]من به رئیس شرکت در مورد رابرت نامه نوشتم
[ترجمه ترگمان]من به رئیس شرکت در مورد رابرت نوشتم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

20. Is there any doubt concerning his bona fides?
[ترجمه گوگل]آیا در حسن نیت او تردیدی وجود دارد؟
[ترجمه ترگمان]هیچ شکی در مورد fides وجود داره؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

21. The engineer and his son held frequent consultations concerning technical problems.
[ترجمه گوگل]مهندس و پسرش در مورد مشکلات فنی مشاوره های مکرری داشتند
[ترجمه ترگمان]مهندس و پسرش مشاوره های مکرری در رابطه با مشکلات فنی برگزار کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

22. Russell then asked for a show of hands concerning each of the targets.
[ترجمه گوگل]راسل سپس درخواست کرد که در مورد هر یک از اهداف دست نشان دهد
[ترجمه ترگمان]سپس راسل خواست تا در مورد هر یک از اهداف یک نمایش بدهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

درباره (حرف اضافه)
on, about, concerning, of, toward, re, in re

در باب (حرف اضافه)
about, concerning

به انگلیسی

• regarding; about
you use concerning to indicate what something is about.

پیشنهاد کاربران

در رابطه با
( وقتی ing میگیره دیگه معنی نگرانی نمیده )
مربوط به
درگیر بودن - مشغول بودن
درباره ی - راجع به - در خصوصِ
مرتبط با
در زمینه، بر سر
there is no dispute concerning the existence of cities : هیچ بحثی بر سر موجودیت شهرها نیست
در خصوص
thank you for your letter concerning
از ارسال نامه در خصوص/رابطه با. . . . متشکرم
از حیث
Example :
One chart shows how well vaccines work against 3 most concerning variants
درباب - درخصوص - نگران کننده
ناظر بر
به نوعی
برعکس حرفی که خانم موسوی در اولین نظر گفتن که معنی نگران کننده نمیده باید بگم این حرف اصلاً درست نیست.
کافیه گوگل کنید. اتفاقا اصلی ترین معنی این کلمه �نگران کننده� هستش. و نه �درباره ی�

مثلا :
List : the most overweight people on the world
Most of it's USA. As an American i can say this is accurate
this is much concerning to exact : این به طور دقیق بسیار نگران کننده است

اینم توضیح گوگل که تصدیق میکنه :

preposition
on the subject of or in connection with; about.
"we are given little information concerning matters of national security"

adjective
causing anxiety; worrying.
"I find many of the comments very concerning"

پس نتیجه میشه این کامه دوتا معنی داره. یکیش صفته، یکیش حرف حرف اضافه که مثل about هست
نظر خانم موسوی کاملا درست است. وقتی concerning در نقش حرف اضافه است، اصلا به معنی نگرانی نیست و در معانی درباره، در خصوص، راجع به و. . . می آید
با توجه به
1 - مربوط به
2 - مرتبط با
3 - درباره
🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند:
✅ فعل ( verb ) : concern
✅️ اسم ( noun ) : concern
✅️ صفت ( adjective ) : concerned
✅️ قید ( adverb ) : concernedly
✅ حرف اضافه ( preposition ) : concerning
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما