spark

/ˈspɑːrk//spɑːk/

معنی: جرقه، اخگر، بارقه، جرقه زدن، خود نمایی کردن
معانی دیگر: ابیز، ژابیز، آیژک، لخچه، لخشه، آییژ، (مجازی) اثر، نشانه، علامت، ذره، فروهر، ابیز کردن، اخگر پراندن، (مجازی) بانی شدن، کنشور کردن، تحریک کردن، انگیختن، موجب شدن، درخشیدن، (مجازی) شراره کشیدن، سر زندگی، طراوت، شادابی، جرقه ی الکتریکی، برق ابیز، صاعقه، (آمریکا - خودمانی - جمع با فعل مفرد - در کشتی) رادیوچی، متصدی رادیو، (قدیمی)، جوان خوش قیافه و متواضع، (مرد) عاشق، عاشق پیشه، خواستگاری کردن، خاطرخواه شدن، ژابیژ
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: a fiery or brightly glowing particle thrown off by burning wood.
مترادف: sparkle
مشابه: cinder, ember

(2) تعریف: a similar bright particle that can be produced when two hard objects are struck together.
مترادف: sparkle

(3) تعریف: a short bright flash, such as that produced when electricity passes across a space.
مشابه: arc, flame, flash, flicker, glint, twinkle

(4) تعریف: a brief discharge of electricity.

(5) تعریف: a small but significant amount, as of a quality, talent, or attitude.
مشابه: dash, fire, flash, flicker, glimmer, touch, twinkle

- a spark of ingenuity
[ترجمه ترگمان] یه جرقه از نبوغ
[ترجمه گوگل] یک جرقه از ابتکار
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- a spark of rebelliousness
[ترجمه ترگمان] جرقه ای از سرکشی و تمرد
[ترجمه گوگل] یک جرقه شورش
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: sparks, sparking, sparked
(1) تعریف: to produce or cause to produce sparks.
مترادف: scintillate, sparkle
مشابه: flash, flicker, glimmer, glint, ignite, light

(2) تعریف: to be produced as or like sparks.
فعل گذرا ( transitive verb )
مشتقات: sparkless (adj.), sparklike (adj.)
• : تعریف: (informal) to set in motion; arouse, animate, or stimulate.
مترادف: stimulate
مشابه: animate, arouse, excite, fire, galvanize, ignite, incite, inspire, instigate, kindle, pique, provoke, rouse, spur

- The court ruling sparked many protests.
[ترجمه ترگمان] حکم دادگاه اعتراضات زیادی را برانگیخت
[ترجمه گوگل] حکم دادگاه بسیاری از اعتراضات را آغاز کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. spark smoething off
(عامیانه) علت چیزی شدن،سبب شدن،منجر شدن به

2. intermittent spark
جرقه ی متناوب،آبیز گاهوار

3. to spark the students' interest
علاقه ی دانش آموزان را برانگیختن

4. a live spark
اخگر درخشان

5. that divine spark included in every human being
آن جرقه ی الهی موجود در هر انسان

6. the car's spark plug does not spark properly
شمع اتومبیل درست جرقه نمی زند.

7. he has no spark of generosity in him
ذره ای سخاوت در وجودش نیست.

8. there was no spark of life in him
اثری از جان در او وجود نداشت.

9. fuel is ignited by the motor's spark plugs
سوخت توسط شمع های موتور مشتعل می شود.

10. The fire has burned down to a spark.
[ترجمه ترگمان]آتش به شدت سوخته است
[ترجمه گوگل]آتش به جرقه سوخته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. A spark from the machinery had set fire to some material.
[ترجمه ترگمان]جرقه ای از دستگاه به مقداری مصالح آتش زده بود
[ترجمه گوگل]یک جرقه از ماشین آلات به برخی از مواد آتش زده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The spark kindled the dry leaves in a few minutes.
[ترجمه ترجمه گوگل] جرقه برگهای خشک را در چند دقیقه روشن کرد.
|
[ترجمه ترگمان]جرقه برگ های خشک در چند دقیقه خاموش شد
[ترجمه گوگل]جرقه برگ های خشک را در چند دقیقه بوجود آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. The teacher's praise kindled a spark of hope inside her.
[ترجمه ترگمان]ستایش استاد، جرقه ای از امید را در درونش شعله ور ساخت
[ترجمه گوگل]ستایش معلم موجب امیدواری در درون او شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. A spark ignites the fuel in a car engine.
[ترجمه ترگمان]جرقه ای باعث شعله ور شدن سوخت در موتور خودرو می شود
[ترجمه گوگل]یک جرقه سوخت را در یک موتور خودرو سوق می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

15. She felt a little spark of anger.
[ترجمه heydar] او کمی احساس خشم کرد.
|
[ترجمه ترگمان]احساس خشم شدیدی کرد
[ترجمه گوگل]او احساس گرسنگی کمی داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

16. She was tired, and lacked her usual spark.
[ترجمه کریمی] او خسته بود وطراوت و شادابی معمولش را نداشت
|
[ترجمه ترگمان]او خسته بود و هیچ جرقه معمولی او را نداشت
[ترجمه گوگل]او خسته بود و جرقه معمولش را نداشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

جرقه (اسم)
arc, spark, sparkle, scintillation, scintilla, flake, cough

اخگر (اسم)
spark, ember

بارقه (اسم)
spark, twinkle, lightning, spunkie

جرقه زدن (فعل)
spark, sparkle, scintillate

خود نمایی کردن (فعل)
pose, spark, grandstand, flaunt, dash, show off, posture

تخصصی

[برق و الکترونیک] جرقه الکتریکی - جرقه تخلیه الکتریکی در مدت زمان کوتاه در اثر شکست ناگهانی هوا یا ماده ی دی الکتریک دیگری که دو الکترود را از یکدیگر جدا می کند . ایجاد می شود . جرقه همراه با نور لحظه ای شدید است .
[مهندسی گاز] جرقه، جرقه زدن

به انگلیسی

• fiery particle thrown out by a burning substance; bright flash; sudden discharge of electricity; flicker, gleam; small but important amount; vain young man who is overly concerned with his appearance; lover, beau
produce sparks, emit sparks; flash, sparkle; excite, stimulate, activate, incite (informal)
a spark is a tiny, bright piece of burning material that flies up from a fire.
a spark is also a flash of light caused by electricity.
a spark of feeling is a small but noticeable amount of it.
if one thing sparks another, it causes it to start happening.
if one thing sparks off another, it causes it to start happening.

پیشنهاد کاربران

به یاد اوردن
در سینما به کسی میگویند که مسئول برق صحنه است ( برقی )
تنش
استارت کاری را زدن
جرقه چیزی را زدن

spark smoething off
علت چیزی شدن، سبب شدن، منجر شدن به
his comments sparked off a lot of
hostility.
برانگیختن
موجب شدن
درخشان .
جرقه ی خاطره ای را در ذهن کسی زدن
برانگیختن خاطرات
درخشیدن ، درخشش ، جرقه زدن.
start , launch , set in motion
استعداد و انرژی هم معنی میده
جلوه گری نمودن
Is a thing which a person is born to do
《 پارسی را پاس بِداریم 》
spark
واژه ای ایرانی - اُروپایی ست :
spark : s - park
s - = پیش وَند به مینه یِ به سویِ بیرون ، هَم ریشه با پیش وَند سِ - دَر سِگالیدَن
park = بَرق ، بَرغ
spark = سِبَرق ، سِبَرغ
cause something to start, especially suddenly
جرقه زدن. جرقهیدن.
از جرقیهدن ساخته شده.
و مانند "خواستن = خواه/کاستن = کاه/ ( ستن - - > ه ) " از جرقهیدن به جرقستن تبدیل شده.
م. ث
آتش نشانان می گویند که این سیم ها بودند که جَرَقِستَند و آش سوزی را به راه انداختند.
شعله ور کردن
spark ( فیزیک )
واژه مصوب: جرقه
تعریف: تخلیۀ الکتریکی زودگذر براثر فروریزش الکتریکی ناگهانی هوا یا هر مادۀ دی‏الکتریک|||متـ . تخلیۀ جرقه‏ای spark discharge
Biden heads to poland for a briefing on the humanitarian crisis sparked by the month old war in Ukraine
بایدن سری زد به کشور لهستان برای جلسه توجیهی ناشی یا رخ داده است از بحران انسانی در جنگ یک ماهه اکراین
یک معنی ش می شه: ویژگی.
دقیق ترش: ویژگی خوب، جالب، . . .

That major spark of this technology is that . . .
به کار انداختن🌚 we try to find stories that will spark our sudents'imaginations. 💫
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما