take into account

بررسی کلمه

عبارت ( phrase )
• : تعریف: to consider.
مترادف: allow for, consider, count, reckon with
مشابه: consult, regard, take note of

- In thinking about a promotion, he took her experience into account.
[ترجمه 🌌FreeHomo🌌] در مورد یک ترفیع، او بر تجربه اش حساب باز کرد.
|
[ترجمه Philip] در تصمیم اش برای ارتقای شغلی آن خانم، تجربه او را نیز در نظر گرفت.
|
[ترجمه فرهاد] وقتی به ترفیع فکر می کرد، روی تجربه اش حساب کرد.
|
[ترجمه جاوید] هنگام بررسی ترفیعِ تجربه کاری اش را در نظر گرفت.
|
[ترجمه جلالکما لی زاد] در تصمیمش برای ترفیع دادن تجربه او را در نظر گرفت
|
[ترجمه گوگل] در فکر ارتقاء، تجربه او را در نظر گرفت
[ترجمه ترگمان] در فکر ارتقای شغلی، او تجربه خود را به حساب آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. I hope my teacher will take into account the fact that I was ill just before the exams when she marks my paper.
[ترجمه حمید] امیدوارم معلم من هنگام تصحیح برگه من به این واقعیت توجه داشته باشد که من قبل از امتحان بیمار بودم.
|
[ترجمه گوگل]امیدوارم معلمم وقتی برگه‌ام را علامت می‌زند به این واقعیت توجه کند که من درست قبل از امتحانات بیمار بودم
[ترجمه ترگمان]امیدوارم معلمم این حقیقت را به خاطر بیاورد که من قبل از امتحان کردن برگه هام مریض بودم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The calculations do not take into account any fluctuation in the share price.
[ترجمه گوگل]در محاسبات هیچ گونه نوسانی در قیمت سهم لحاظ نشده است
[ترجمه ترگمان]این محاسبات هیچ نوسان قیمت سهام را در نظر نمی گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The jury must take into account any mitigating circumstances presented by the defense, such as previous good character.
[ترجمه گوگل]هیأت منصفه باید شرایط تخفیف ارائه شده توسط دفاع، مانند شخصیت خوب قبلی را در نظر بگیرد
[ترجمه ترگمان]هییت منصفه باید هر گونه شرایط کاهش ارایه شده توسط وزارت دفاع، مانند شخصیت خوب پیشین را در نظر داشته باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Take into account your own strengths and weaknesses.
[ترجمه گوگل]نقاط قوت و ضعف خود را در نظر بگیرید
[ترجمه ترگمان]نقاط قوت و ضعف خود را در نظر بگیرید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. I think you have to take into account that he's a good deal younger than the rest of us.
[ترجمه گوگل]من فکر می کنم باید در نظر داشته باشید که او نسبت به بقیه جوان تر است
[ترجمه ترگمان]فکر می کنم شما باید حساب کنید که او از بقیه ما جوان تر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. There are three factors to take into account: firstly cost, secondly time, and thirdly staff.
[ترجمه گوگل]سه عامل وجود دارد که باید در نظر گرفته شود: اول هزینه، دوم زمان، و سوم کارکنان
[ترجمه ترگمان]سه عامل وجود دارد که باید در نظر گرفته شود: اول هزینه، دوم زمان، و پرسنل ثالثا
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. These take into account all the aspects of skill and knowledge needed by an individual to work effectively in the industry.
[ترجمه گوگل]اینها تمام جنبه های مهارت و دانش مورد نیاز یک فرد برای کار موثر در صنعت را در نظر می گیرند
[ترجمه ترگمان]این ها همه جنبه های مهارت و دانش مورد نیاز یک فرد برای کار موثر در صنعت را در نظر می گیرند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. The argument is nonsense because it fails to take into account the way women are treated as a matter of course.
[ترجمه گوگل]این استدلال مزخرف است زیرا شیوه رفتار با زنان را به عنوان یک امر طبیعی در نظر نمی گیرد
[ترجمه ترگمان]این بحث بی هوده است، زیرا در نظر گرفتن نحوه رفتار زنان به عنوان یک مساله مهم نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. This alone could not take into account the much finer distinctions that it is necessary to look at when determining social class.
[ترجمه گوگل]این به تنهایی نمی تواند تمایزات بسیار دقیق تری را که در تعیین طبقه اجتماعی باید به آن توجه کرد را در نظر بگیرد
[ترجمه ترگمان]این به تنهایی نمی تواند تفاوت بسیار بهتری را در نظر بگیرد که در هنگام تعیین طبقه اجتماعی لازم است به آن نگاه کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. It also fails to take into account the fact that a large number of men were familiar with court proceedings.
[ترجمه گوگل]همچنین این واقعیت را در نظر نمی گیرد که تعداد زیادی از مردان با مراحل دادگاه آشنا بودند
[ترجمه ترگمان]همچنین در نظر گرفتن این واقعیت که تعداد زیادی از مردان با اقدامات دادگاه آشنایی داشته اند، ناموفق بوده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. The design of policy has to take into account the ambiguity of the welfare analysis outlined in the previous section.
[ترجمه گوگل]طراحی خط مشی باید ابهام تجزیه و تحلیل رفاهی را که در بخش قبل بیان شد در نظر بگیرد
[ترجمه ترگمان]طراحی سیاست باید ابهام تحلیل رفاه مطرح شده در بخش قبل را در نظر داشته باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Although traditional lenders take into account lottery income, they do not accept the payments as collateral.
[ترجمه گوگل]اگرچه وام دهندگان سنتی درآمد بخت آزمایی را در نظر می گیرند، اما پرداخت ها را به عنوان وثیقه نمی پذیرند
[ترجمه ترگمان]با اینکه وام دهندگان سنتی درآمد لاتاری را حساب می کنند، اما این پول را به عنوان وثیقه قبول نمی کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Clinicians must take into account the nature of the test meal used when results are correlated with clinical features.
[ترجمه گوگل]پزشکان باید ماهیت غذای آزمایشی مورد استفاده را در زمانی که نتایج با ویژگی های بالینی مرتبط است، در نظر بگیرند
[ترجمه ترگمان]Clinicians باید ماهیت غذای تست مورد استفاده در زمانی که نتایج با ویژگی های بالینی هم بسته هستند را در نظر بگیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. The average Westerner fails to take into account the fact that there are so many weak points on the human body.
[ترجمه گوگل]یک غربی معمولی این واقعیت را در نظر نمی گیرد که نقاط ضعف زیادی در بدن انسان وجود دارد
[ترجمه ترگمان]این غربی به طور متوسط نمی تواند این واقعیت را در نظر بگیرد که نقاط ضعف بسیاری در بدن انسان وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

تخصصی

[ریاضیات] گرفتن، با استفاده از، با توجه به

انگلیسی به انگلیسی

• take into consideration, consider as well

پیشنهاد کاربران

لحاظ کردن، درنظر گرفتن
شیرین
It takes nothing into account
هیچ چیزی را در نظر نمی گیرد.
دقت کردن
با در نظرگرفتن
توجه کردن
معرف چیزی بودن
در نظر گرفتن, مد نظر قرار دادن
محسوب شدن، به حساب آمدن
⁦✔️⁩مد نظر قرار دادن، در نظر گرفتن، لحاظ کردن
1 ) . . .
In the short term, a potentially higher revenue stream could be generated, based on higher volumes. At the same time, Tehran should 💥take into account💥 ( =consider ) the fact that customers will not be willing maybe to take Iranian volumes at higher prices
...
[مشاهده متن کامل]

Oilprice. com@
2 ) . . .
In particular, factors not known at the time of release ( e. g. real operating conditions, available tools, skill
of personnel, etc. ) must be 💥taken into due account💥 when carrying out the operations
3 ) . . .
It is good practice not to exchange all the brake pads on the vehicle at the same time, as this may cause a quite
reduced braking effectiveness. It 💥must however be taken into due account💥 that the pad exchange causes a
temporary reduction of the braking performance

درنظر گرفتن ، مدنظر قرار دادن، به حساب آوردن
( به یک معنی ) تحلیل کردن
لحاظ کردن
اجازه دادن
فکر کردن / ملاحظه کردن
به شمار آمدن
به حساب آمدن
به حساب آوردن
در حساب آوردن
در نظر گرفتن
چیزی را در نظر گرفتن، چیزی را مورد توجه قرار دادن
اهمیت دادن
در نظر گرفتن، به حساب آوردن، حواس را به چیزی جمع کردن/معطوف کردن، شامل کردن، مد نظر قرار دادن
در نظر گرفتن
مد نظر قرار دادن
در نظر داشتن
به حساب آوردن
To allow or plan for something
مدنظر قرار دادن
think about
consider
to remember to consider someone or something
to consider something to be an important factor in some decision
در نظر گرفتن
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ٢٤)

بپرس