تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

نتیجه گیری

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٢

تماس برقرار کردن با کسی یا چیزی

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

نقطه مقابل

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٢

دور انداختن

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

I knead it until it finally fits me. با آن ور می روم تا سرانجام در نقش جا بیوفتم.

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

تقسیم کردن معنای کلمات به خصوص فعل جملات را بر اساس کلمات قبل و بعد آنها و با توجه به بافت متن انتخاب کنید چون در یک بافت معنایی ممکن است که یک کلمه ...

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

وقتی most با than بیاید چون حالت مقایسه دارد، می توان آن را ( دیگران ) ترجمه کرد.

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

بازسازی

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

خلق اثر

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

دلخواه بودن چیزی

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

شرح احوال

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

شرح احوال درونی و سیر و سلوک

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

جز قیدی: که گویی

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

خود رأی

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٢

ذهنیت

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٢

سروکار داشتن با

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

مستوی القامه

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

خوش دارم

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٢

نگرش، پرسش

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

موهومات

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

دغدغه

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

تجملی

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پرورش احساس

پیشنهاد
٠

مروری بر متون مرتبط

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٢

استفاده بی رویه

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٢

الگوریتم لبه یابی Canny آشکارساز لبه کنی یک عملگر لبه یابی است که از یک الگوریتم چند مرحله ای برای یافتن دامنه وسیعی از لبه در تصویر استفاده می کند. ...

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٢

As far as So far as In so far as

پیشنهاد
٢

overshadow

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

ویژگی

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٢

Financial resources

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

Until و as long as: بیان یک شرط یا محدودیت استفاده شوند. معمولاً برای بیان یک شرط یا محدودیت استفاده می شود. به عنوان مثال: I will wait for you until ...

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٢

foundation

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

captivate و fascinate تفاوت اصلی بین این دو کلمه در این است که "captivate" بر تأثیر عاطفی و فیزیکی چیزی تأکید دارد، در حالی که "fascinate" بر تأثیر ...

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٢

به عنوان جز قیدی در اول جمله پیرو: so much that

پیشنهاد
١

All these problems joined to destroy the economy of a country.

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

Look forward to مشتاقانه منتظر بودن برای کسی یا چیزی

پیشنهاد
١

break into

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

قابلیت تفسیر پذیری

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

بر بستر فضای ابری

پیشنهاد
١

یک سیستم استنتاج عصبی - فازی سازگار ( به انگلیسی: adaptive neuro - fuzzy inference system یا adaptive network - based fuzzy inference system که به صو ...

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٢

براکت ارتودنسی دانشنامه عمومی براکت ارتودنسی ( به انگلیسی: Orthodontic braces ) از جمله تجهیزات کاملاً وابسته در ارتودنسی ثابت است که از دسته مواد هو ...

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

possibilities

پیشنهاد
١

recognize این فعل برای به رسمیت شناختن به صورت رسمی به کار می رود مثل به رسمیت شناختن کشوری جدید

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٥

اطراف

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

. He intended to express that topic او قصد داشت تا آن موضوع را بیان کند.

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

instead of

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٢

crowded teeth به معنای دندان هایی است که به اندازه کافی فضای کافی برای رشد در دهان ندارند و ممکن است روی هم قرار بگیرند یا به سمت بیرون یا داخل کج شو ...

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

نامرتب

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

U - Net is a convolutional neural network that was developed for biomedical image segmentation at the Computer Science Department of the University o ...

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

sophisticated مثلاً روابط تصنعی یا ظاهری