devil

/ˈdevl̩//ˈdevl̩/

معنی: شیطان، روح پلید، عفریت، ابلیس، نویسنده مزدور، خارخسک، با ماشین خرد کردن، تند و تیز کردن
معانی دیگر: (الهیات - معمولا حرف بزرگ) شیطان، اهریمن (با: the)، دیو، یکی از شیاطین، (عامیانه) تخم جن، پرشرو شور، اعجوبه، آتشپاره، (حاکی از همدردی) آدم ناموفق یا دل شکسته و مغموم، هر چیزی که به کار بردن یا فهم یا مهار آن مشکل باشد، (خوراک پزی) خوراک تند و پرادویه (معمولا ریزشده) پختن، آدم بدجنس و بدخواه، شریر، خبیث، رجوع شود به: printer's devil، (دستگاه جونده و پاره پاره کننده ی کاغذ و پارچه) کاغذ خوردکن، پارچه خورد کن، (با ماشین) پاره پاره کردن، تند و تیز کردن غذا

جمله های نمونه

1. devil in the similitude of a man
شیطان به شکل یک مرد

2. that devil of a car conked out again!
این ماشین لعنتی دوباره خاموش شد!

3. the devil equivocates in order to decive mankind
شیطان به منظور اغفال بشر تزویر می کند.

4. the devil tempted him
شیطان او را وسوسه کرد.

5. the devil you did!
واقعا راست می گویی که این کار را کردی !

6. a devil of a
حالت شدید چیزی،بی نهایت،بسیار (بد)

7. the devil
(عامیانه - نشان خشم یا شگفتی) غلط (کردی)،راستش را بگو!

8. the devil makes work for idle hands
شیطان آدم بیکاره را آسان تر وسوسه می کند

9. the devil to pay
دردسر،تقاص

10. that poor devil standing there. . .
آن مرد بیچاره که آنجا ایستاده . . .

11. better the devil you know than the devil you don't
آدم بدجنس آشنا از آدم بدجنس غریبه بهتر است

12. between the devil and the deep (blue) sea
(گیرافتاده) بین دو چیز ناخوشایند،بین چاه و چوله،نه راه پس و نه راه پیش داشتن

13. give the devil his due
پاداش کار خوب همه حتی شیطان را باید داد،حتی حق شیطان را هم نباید پایمال کرد

14. play the devil with
(عامیانه) به همزدن،خراب کردن،دخل کسی (یا چیزی) را آوردن

15. play the devil with
سخت صدمه زدن،شدیدا مختل کردن

16. raise the devil
1- شیطان را احضار کردن 2- (عامیانه) شادی و بزن و بکوب کردن

17. he is a devil with the girls
دخترها را که می بیند مثل گرگ می شود.

18. there is a devil of a mess in this office
این اداره خیلی درهم و برهم است (خر تو خر است)

19. go to the devil
1- گمراه و فاسد شدن 2- (حرف امر حاکی از خشم) برو به جهنم !،گورت را گم کن !

20. there will be the devil to pay if you come late!
وای بر تو اگر دیر بیایی !

21. there's many a human-faced devil . . .
ای بسا ابلیس آدم رو که هست . . . .

22. raise cain (or the devil or hell or a rumpus or the roof, etc. )
بسیار خشمگین شدن،محشر به پا کردن،شور و شر ایجاد کردن

23. faust sold his soul to the devil
فاوست روح خود را به شیطان تسلیم کرد.

24. revenge is the work of the devil
کینه توزی کار شیطان است.

25. tell the truth and shame the devil
حتی اگر به ضررت تمام می شود راست بگو

26. the world of the flesh and the devil
وسوسه های این جهان،دنیای شهوات و شیطان

27. at the wedding party, some of the guests really raised the devil
در جشن عروسی برخی از میهمانان حسابی بزن و بکوب راه انداختند.

28. Talk of the Devil, and he is bound to appear.
[ترجمه گوگل]صحبت از شیطان است، و او باید ظاهر شود
[ترجمه ترگمان]درباره شیطان حرف بزن، و او هم موظف است که به نظر برسد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

29. It is easier to raise the devil than to lay him.
[ترجمه گوگل]بزرگ کردن شیطان آسانتر از خوابیدن اوست
[ترجمه ترگمان]بالاتر از آن است که شیطان را بلند کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

30. He must needs go whom the devil drives.
[ترجمه گوگل]او باید برود که شیطان او را می راند
[ترجمه ترگمان]او باید به کسی احتیاج داشته باشد که شیطان آن را می راند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

شیطان (اسم)
devil, archfiend, satan, demon, lucifer, fiend, deuce, beelzebub, bogey, bogie, bogy, daemon, tempter, mephistopheles, papaw, pawpaw

روح پلید (اسم)
devil, demon, fiend, daemon

عفریت (اسم)
devil, demon, fiend, deuce, monster, dickens, shaitan

ابلیس (اسم)
devil, satan, serpent

نویسنده مزدور (اسم)
devil, grub, hack

خارخسک (اسم)
devil, thistle, shaitan

با ماشین خرد کردن (فعل)
devil

تند و تیز کردن (فعل)
acerbate, devil

انگلیسی به انگلیسی

• evil spirit, demon
harass, tease
in christianity, the devil is the most powerful evil spirit.
a devil is any evil spirit.
you can also use devil when showing your opinion of someone. for example, you can call someone a silly devil or a lucky devil; an informal use.

پیشنهاد کاربران

آدم شیاد
. Everyone has a devil inside
🔍 دوستان مشتقات ( derivatives ) این کلمه اینها هستند:
✅ فعل ( verb ) : _
✅️ اسم ( noun ) : devil / devilry / devilment / deviltry
✅️ صفت ( adjective ) : devilish
✅️ قید ( adverb ) : devilishly
Speak of the devil!
این اصطلاح زمانی به کار می ره که شما در مورد کسی داری صحبت می کنی و اون شخص یهو میادش
تو فارسی مثلا میگن حلال زاده خالص
Example :
🫐 ? Do you believe in the devil
🍇 Definitely
🫐 ? What do you think the devil is like
🍇 President
"SNOOP DOGG"
What/where/how/why the devil
used to give emphasis to a question:
برای اینکه روی سوالمون تاکید کنیم به کار میره، مثل
What the devil are you doing?
واژه ی " devil " و واژه ی " ابلیس " از یک ریشه ی هند و اروپایی هستند . ریشه ی این دو لغت پس از آنکه به زبان انگلیسی وارد شد به " devil " تبدیل شد و به زبان عربی وارد شد به " ابلیس " تغییر شکل داد
آدم بیچاره هم , معنی میدهد
《 پارسی را پاس بِداریم》
devil
با دُرود!
واژه ای ایرانی - اُروپایی ست ، ریشه یابی وَ واکاوی:
devil : dev - il
dev = واژه یِ دیو دَر پارسی ست که دَر چَندایزَدپَرَستی مانَندِ مِهرپَرَستیِ کُهَن وَ آیینِ نُوینِ هِندو یِ کُنونی اَز ایزَدانِ نیک وَ پَس اَز زَرتُشتی گَری اَز ایزَدانِ بَد دانِسته شُده اَند .
...
[مشاهده متن کامل]

il - = آل یا اَل : نامِ کُهَنِ خُدا یا ایزُد دَر نَزدِ تیره هایِ کُهَنِ ایرانی مانَندِ سَکاها که دَر واژه هایی هَم چون :
اَلبُرز : اَل - بُرز ،
اَلوَند : اَل - وَند ،
آله =اُغاب ، اوگاب ( عُقاب ) ، شَهبال ، شَهپَر
آل = نامِ پَری ( جِنّی ) دَر هِگامِ زایِمان
به جای مانده اَند .
گَرته بَرداری : دیوال ، دیوَل ، آلدیو
به پارسیِ اِمروز : ایزَد دیو ، دیویزَد ، اَنگَرمَن ( اَهریمَن )
با سِپاس !

نام یک حیوان در تاسمانی هم هست
Tasmanian devils
دِوِل
ابلیس - شیطان
? What's the Difference between Demons and Devils
Is there a difference between demons and devils? Unfortunately some English translations in the past have translated the Greek word for "demons" as "devils. " This has led to much confusion. There are many demons, but there is only one Devil.
...
[مشاهده متن کامل]

■Only One Devil
The word translated Devil is the Greek diabolos, which means "slanderer. " It is always used in the singular when referring to the Devil. The adjectival form of the word diabolos is used three times in the New Testament and is translated "slanderer" or "false accuser. "
Women likewise must be serious, not slanderers, but temperate, faithful in all things ( 1 Timothy 3:11 ) .
inhuman, implacable, slanderers, profligates, brutes, haters of good ( 2 Timothy 3:3 ) .
Likewise, tell the older women to be reverent in behavior, not to be slanderers or slaves to drink; they are to teach what is good ( Titus 2:3 ) .
■Demons
The word translated "demon" comes from the Greek word daimon, or the diminutive form daimonion, The root meaning of the Greek word daimon is "knowing" or "intelligence. " This may have the idea that their intelligence is above humans.
■Never Interchangeable
It is important to note that daimon and daimonion are used in the New Testament in both the singular and the plural ( demon and demons ) , but they are never used interchangeably with diabolos ( Devil ) . There is only one Devil.
■Summary
The Bible says that demons do exist. There are many of them. This is in contrast to the one Devil. Since the root meaning of the Greek word translated as demons means "knowing, " there is the possibility that it reflects creatures with higher intelligence than humanity. This, however, is only conjecture.

satan
بعضی وقتها همان کاربرد hell یعنی تشدید کننده را در جمله دارد
what the devil is going on here =what the hell is going on here
معنی سریع
هم در بعضی مواقع میدهد!
peel, chop, devil
پوست بکنید، خرد کنید، سریع
she the opposite of his face is a devil
او بر عکس قیافه اش یک شیطان هست
بی باک، جسور، شیطانی
طوفان و گردباد هم می تواند معنی دهد
Dust devils
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ١٧)

بپرس