hence

/ˈhens//hens/

معنی: بنابر این، از این رو، از این جهت، پس از این، یعنی
معانی دیگر: از این جا، از حالا به بعد، از اکنون، - دیگر، از این جهان، بدین دلیل، لذا، در نتیجه، بعد از آن، از آن پس، (قدیمی) از این سرچشمه، از این اصل

بررسی کلمه

قید ( adverb )
(1) تعریف: therefore; for this reason; thus.
مشابه: accordingly, thus

- I don't agree with the proposition, and hence I cannot vote for it.
[ترجمه غزال سرخ] با این پیشنهاد مؤافق نیستم و به همین دلیل، نمی توانم به آن رأی بدهم.
|
[ترجمه گوگل] من با این پیشنهاد موافق نیستم و از این رو نمی توانم به آن رای بدهم
[ترجمه ترگمان] من با این پیشنهاد موافق نیستم و از این رو نمی توانم برای آن رای بدهم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: from this moment; from now.
مشابه: forward

- Two years hence, the new building should be completed.
[ترجمه Cj khaste] دو سال دیگر ساختمان جدید باید تکمیل شود
|
[ترجمه گوگل] دو سال بعد، ساختمان جدید باید تکمیل شود
[ترجمه ترگمان] از این رو، ساختمان جدید باید تکمیل شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. hence the desire to influence public opinion
لذا میل به تحت تاءثیر قرار دادن افکار عمومی

2. a year hence
یک سال دیگر

3. foreign and hence unpopular ideas
عقاید بیگانه و بنابراین نامحبوب

4. before i go hence and be no more
(انجیل) پیش از آنکه از این دنیا بروم و دیگر وجود نداشته باشم.

5. It is very late; hence you must go to bed.
[ترجمه گوگل]خیلی دیر است؛ از این رو باید به رختخواب بروید
[ترجمه ترگمان]خیلی دیر است، پس باید به رختخواب بروی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. I fell off my bike yesterday hence the bruises.
[ترجمه گوگل]دیروز از دوچرخه ام افتادم به خاطر کبودی
[ترجمه ترگمان]دیروز با دوچرخه از دوچرخه افتادم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The sports meet will be held three days hence.
[ترجمه گوگل]این دیدار ورزشی سه روز دیگر برگزار می شود
[ترجمه ترگمان]این دیدار در سه روز آینده برگزار خواهد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. His mother was Italian, hence his name - Luca.
[ترجمه گوگل]مادر او ایتالیایی بود، از این رو نام او - لوکا
[ترجمه ترگمان]مادرش ایتالیایی بود، از این رو نام او لوکا بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Hence, the commander had to beg, cajole, and browbeat authorities of three nations to get what he needed.
[ترجمه گوگل]از این رو، فرمانده مجبور بود برای به دست آوردن آنچه مورد نیازش بود، التماس کند، ناسزا بگوید و از مقامات سه کشور کتک بزند
[ترجمه ترگمان]از این رو، فرمانده ناچار بود از مقامات سه کشور خواهش کند که آنچه را که نیاز داشت به دست آورند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. This would attract industry and commerce, and hence bring about the creation of jobs.
[ترجمه گوگل]این امر باعث جذب صنعت و تجارت و در نتیجه ایجاد شغل می شود
[ترجمه ترگمان]این امر می تواند صنعت و تجارت را جذب کند و از این رو ایجاد شغل را به ارمغان می آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. So an alternative explanation had to be found, hence the idea of Meehan and Griffiths as a follow-up team.
[ترجمه گوگل]بنابراین باید یک توضیح جایگزین پیدا می‌شد، از این رو ایده میهان و گریفیث به عنوان یک تیم پیگیری
[ترجمه ترگمان]پس باید توضیح دیگری پیدا کرد، از این رو ایده of و گریفیث را به عنوان یک تیم تعقیب انتخاب کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. Hence the great caution shown by medical staff, and the precautions taken during burial.
[ترجمه Mojtaba] به همین دلیل/از این رو/ از این جهت احتیاط زیادی توسط کادر پزشکی شد و اقدامات پیش احتیاطی در تدفین شد
|
[ترجمه گوگل]از این رو احتیاط زیادی توسط کادر پزشکی و اقدامات احتیاطی در هنگام دفن انجام می شود
[ترجمه ترگمان]بنابراین احتیاط زیادی که توسط پرسنل پزشکی نشان داده شد، و اقدامات احتیاطی صورت گرفته در طی مراسم تدفین
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Hence it is called ideographic. in contradistinction from the phonographic or alphabetical system of writing.
[ترجمه گوگل]از این رو به آن ایدئوگرافیک می گویند در تضاد با سیستم آواشناسی یا حروف الفبای نوشتار
[ترجمه ترگمان]از این رو it نامیده می شود در contradistinction از دستگاه phonographic یا الفبایی نوشتاری
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. Cocaine production requires large amounts of water, hence factories are nearly always built by streams.
[ترجمه گوگل]تولید کوکائین به مقادیر زیادی آب نیاز دارد، از این رو کارخانه ها تقریباً همیشه توسط نهرها ساخته می شوند
[ترجمه ترگمان]تولید کوکائین نیاز به مقدار زیادی آب دارد در نتیجه کارخانه ها تقریبا همیشه با نهره ای ساخته می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

بنابراین (قید)
accordingly, so, therefore, thus, hence, ergo, thereupon, insomuch

از این رو (قید)
accordingly, therefore, hence, since, hereupon

از این جهت (قید)
hence

پس از این (قید)
hence, hereupon, henceforward

یعنی (حرف ربط)
therefore, hence

تخصصی

[ریاضیات] بنابراین، از این رو

انگلیسی به انگلیسی

• therefore, then; from now; from this place
hence means for the reason just mentioned; a formal word.
if something will happen a particular length of time hence, it will happen that length of time from now; a formal word.

پیشنهاد کاربران

( hence ) :برابر این واچ انندر زبان پهلوی هست: ( Parr�n ) : ( پَررون ) که با بهره جویی از گپ گروه اوستایی اینجنین نوشته می شود: ( 𐬞𐬀𐬭𐬭𐬋𐬥. ) . از دیدگاه بسیاری از پژوهشگران زبان و سامانه ی نوشتاری فرگشت ترین گپ گروه اکنون است.
ازاین رو.
به چم.
به این ترتیب/بدین ترتیب
اگر قبل از گروه اسمی ( بدون استفاده از فعل ) بعد از علامت "، " بیاد، میشه اون رو به صورت". . . به همین دلیله" یا ". . . به همین خاطره" ترجمه کرد :
Peter's leaving at the end of this week - hence his anxiety to get his work finished
...
[مشاهده متن کامل]

پیتر این آخر هفته داره میره، اضطرابش برای انجام کارش واسه همینه ( به همین خاطره ) .
The prime minister was attending the conference, hence all the extra security
نخست وزیر قرار بود توی کنفرانس حضور پیدا کنه، این همه اقدامات امنیتی به همین دلیل بود.
She's just found out she failed her exams, hence her bad mood
اون تازه متوجه شده که امتحان رو افتاده، مود بدش به همین خاطره.

به همین این دلیل …
“Hence” is often used at the beginning of a sentence to introduce the result or consequence of something that was mentioned before. For example, “It was raining, hence we stayed indoors. ”
بنابراین
در کل واژگانی که چنین معنی ای میدهند 👇
so
therefore
thus
accordingly
hence
ergo
thereupon
insomuch
به همین دلیل است که. . . . است/وجود دارد| این منشا . . . . است
مثال کمبریج:
. His mother was Italian, hence his name - Luca
مادرش ایتالیایی بود، به همین دلیل اسم او لوکا است.
مثال دیگه:
Elpis, the spirit of hope, was the only good thing in the box and the last to escape, hence the expression “there’s always hope. ”
...
[مشاهده متن کامل]

الپیس، روح امید، تنها چیز خوب جعبه و آخرین چیزی بود که فرار کرد، به همین دلیل عبارت �همیشه امید هست� وجود دارد. ( یا این منشاء عبارت �همیشه امید هست� می باشد. )

این بود که . . . . . . . . . .
بنابراین ، بدین ترتیب ، از این رو، پس ، لذا، در نتیجه
لذا
🐌🦋
به این ترتیب
مترادف های hence:
As a result
So
Therefore
So then
Consequently
Subsequently
بنابراین
که دال بر . . . است
که دلالت دارد بر . . .
therefore
از این رو
Hence: Here is
زینجاست
زینرو، زینک
Let's see the definition in Longman":
hence
1 [sentence adverb] for this reason
The area was full of black smoke from factories, hence the name "the Black Country. "
...
[مشاهده متن کامل]

hence the name "the Black Country" = ( زینجا موجود/آ نام آ/موجود بلک کانتری )
The cost of transport is a major expense for an industry. Hence factory location is an important
2 → ten days hence/five months hence etc
ten days hence/five months hence etc formal
ten days from now, five months from now etc
( ده ایام زینجا/زینک ) ( پنج مهین زینجا/زینک )
Join me in Instagram
Address: 504essentialword

بعداز آن، پس از آن
لذا
بدین دلیل
so
therefore

علیرغم
با وجودیکه
در غیر این صورت
فکر می کنم در مواقع مختلف، معانی مختلف به خود می گیرد. مثلا:
به این دلیل، این دلیل و توضیحی است برای. . . ، پس، از این رو، بنابراین، در نتیجه، به این ترتیب، به همین ترتیب.
اگه شما هم مثل من دچار سردرگمی شدید برای ترجمه ی hence، این مثالها رو بخونید تا متوجه تفاوت کاربرد hence با therefor و this is why بشید، تا بتونید از ساختار جمله ای که می خواید ترجمه کنید سر در بیارید:
...
[مشاهده متن کامل]

- کاربرد this is why در جمله:
Children who grow up on a diet of junk food find it difficult to change this habit later in life. �For this reason, /This is why�it is essential that children eat healthily from an early age.
- کاربرد hence در جمله:
Eating habits formed in childhood tend to continue into adult life, �hence�the importance of encouraging healthy eating from an early age.
مثالهای بیشتر، در سایت oxford:
https://www. oxfordlearnersdictionaries. com/definition/english/hence

!؟hence what about me
!؟ my die of loneliness
پس من چی!
از تنهایی بمیرم 😶😔
از این رو، به این دلیل
به تبع آن
از این رو ، از این جهت ، بنابراین، پس از این

مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ٢٩)

بپرس