that is to say


به عبارت دیگر، یعنی
شبکه مترجمین ایران

جمله های نمونه

1. The laws of Nature, that is to say the laws of God, plainly made every human being a law unto himself, we must steadfastly refuse to obey those laws, and we must as steadfastly stand by the conventions which ignore them, since the statutes furnish us peace, fairly good government and stability, and therefore are better for us than the laws of God, which would soon plunge us into confusion and disorder and anarchy if we should adopt them.
[ترجمه ترگمان]قوانین طبیعت، یعنی قوانین خداوند، به صراحت هر انسانی را به عنوان یک قانون در نظر می گیرد، و باید همان طور که قوانین آن را نادیده می گیرند، از قوانین الهی، که به زودی ما را به اغتشاش و هرج و مرج و هرج و مرج و هرج و مرج و هرج و مرج و هرج و مرج و هرج و مرج و هرج و مرج و هرج و مرج و هرج و مرج و هرج و مرج و هرج و مرج و هرج و مرج و هرج و مرج و هرج و مرج و هرج و مرج و هرج و مرج و هرج و مرج و هرج و مرج و هرج و مرج و هرج و مرج و هرج و مرج و هرج و مرج و هرج و مرج و هرج و مرج و هرج و مرج و هرج و مرج و هرج و مرج و هرج و مرج و هرج و مرج و هرج و مرج و هرج و مرج و هرج و مرج و هرج و مرج و هرج و مرج و هرج و مرج و هرج و مرج و هرج و مرج و هرج و مرج و هرج و مرج و هرج و مرج و هرج و مرج و هرج و مرج و هرج و مرج و هرج و مرج و هرج و مرج و هرج و مرج و هرج و مرج و هرج و مرج و هرج و مرج و هرج و مرج و هرج و مرج و هرج و مرج و هرج و مرج و هرج و مرج و هرج و مرج و هرج و مرج و
[ترجمه گوگل]قوانین طبیعت، بدین معنی است که قوانین خداوند، هر انسان بطور قاعدهی قانون را به خود اختصاص می دهد، ما باید مستقیما از این قوانین پیروی کنیم، و ما باید با احراز شرایط کنوانسیون هایی که آنها را نادیده می گیرند، از زمانی که مقررات فراهم می شود ما صلح، حکومت نسبتا خوب و ثبات و به همین ترتیب برای ما بهتر از قوانین خداوند است، که ما را به زحمتی و اختلال و هرج و مرج می اندازد اگر ما باید آنها را اتخاذ کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Our friends, that is to say our son's friends, will meet us at the airport.
[ترجمه ترگمان]دوستان ما یعنی دوستان پسر ما، ما را در فرودگاه ملاقات خواهند کرد
[ترجمه گوگل]دوستان ما، یعنی دوست پسر ما، ما را در فرودگاه خواهند دید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He's a local government administrator, that is to say a Civil Servant.
[ترجمه ترگمان]او یک مدیر دولتی محلی است که باید بگوید یک کارمند دولتی
[ترجمه گوگل]او یک مدیر دولتی محلی است، یعنی یک خدمتکار عمومی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Languages are taught by the direct method, that is to say, without using the student's own language.
[ترجمه ترگمان]زبان ها از طریق روش مستقیم، یعنی بدون استفاده از زبان خود دانش آموزان آموزش داده می شوند
[ترجمه گوگل]زبان ها به وسیله روش مستقیم تدریس می شوند، یعنی بدون استفاده از زبان خود دانش آموز
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. He's a local government administrator, that is to say a civil servant.
[ترجمه ترگمان]او یک مدیر دولتی محلی است، یعنی یک کارمند دولت
[ترجمه گوگل]او یک مدیر دولتی محلی است، یعنی یک خدمتکار دولتی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. He was found innocent in the court, that is to say, the court could not convict him legally.
[ترجمه ترگمان]در دادگاه بی گناه یافت شد که دادگاه نمی تواند او را قانونا محکوم کند
[ترجمه گوگل]او در دادگاه بی گناه یافت، یعنی دادگاه او را قانونا محکوم نکرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. That is to say, your study will provide you with the knowledge that is generally accepted as making up the subject.
[ترجمه ترگمان]یعنی، مطالعه شما با دانشی که به طور کلی به عنوان ایجاد موضوع مورد پذیرش قرار می گیرد، به شما کمک می کند
[ترجمه گوگل]به این معنا است که مطالعه شما دانش شما را به طور کلی پذیرفته است که به عنوان موضوع تشکیل شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. That is to say put anything you like on them, but don t be surprised if some one else reads them.
[ترجمه ترگمان]این است که هر چیزی را که دوست داری در آن ها بگذاری، اما تعجب نکن که کسی آن ها را می خواند
[ترجمه گوگل]به این معنا است که هر چیزی را که دوست دارید بر روی آنها بنویسید، اما اگر دیگران آنها را بخوانند، از آنها شگفت زده نشوید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. That is to say, it includes homophones and homophonic phrases.
[ترجمه ترگمان]یعنی عبارت است از عبارات homophones و homophonic
[ترجمه گوگل]به عبارت دیگر، شامل هموفون و عبارات هموفونیک است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. That is to say, there is a way of positioning the grating relative to the receptive field centre that results in no response.
[ترجمه ترگمان]به عبارت دیگر، راهی برای تعیین موقعیت شبکه در برابر مرکز آموزشی دریافت کننده وجود دارد که منجر به هیچ پاسخی نمی شود
[ترجمه گوگل]به این معنا است که یک راه برای قرار دادن حلقه نسبت به مرکز فیلد پذیرفته شده وجود دارد که هیچ پاسخی ندارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. That is to say, malignant cells that had broken away from the original cancer and begun to reproduce in other parts of the body.
[ترجمه ترگمان]یعنی سلول های بدخیم که از سرطان اصلی جدا شده و در بخش های دیگر بدن تکثیر شده اند
[ترجمه گوگل]به عبارت دیگر، سلولهای بدخیم که از سرطان اولیه شکسته اند و شروع به تولید مثل در سایر قسمت های بدن کرده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. That is to say, it may be possible to give powerful functionalist explanations of linguistic phenomena by reference to pragmatic principles.
[ترجمه ترگمان]به عبارت دیگر، ممکن است بتوان توضیحات functionalist قدرتمندی از پدیده های زبانی را با اشاره به اصول عملگرایانه آن ارایه کرد
[ترجمه گوگل]بدیهی است که می توان از طریق اشاره به اصول عملی، ممکن است توضیحات قدرتمندی در زمینه پدیده های زبانی ارائه دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. They accept, that is to say, that the order of the court and the taxation consequent thereon will effectively quantify their contractual right.
[ترجمه ترگمان]آن ها می پذیرند که نظم دادگاه و مالیات حاصل از آن به طور موثر حق قراردادی خود را تعیین خواهند کرد
[ترجمه گوگل]آنها قبول می کنند، یعنی می گویند که حکم دادگاه و مالیات بر آن، به طور موثر، حق امتیاز قرارداد را تعیین می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. That is to say that savings are a function of the rate of profit and unproductive consumption.
[ترجمه ترگمان]به این معنا که پس انداز تابعی از میزان مصرف بی رویه و غیرسازنده است
[ترجمه گوگل]به این معنا است که صرفه جویی در عملکرد نرخ سود و مصرف غیر تولیدی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

به انگلیسی

• meaning, which means

پیشنهاد کاربران

In other words
به عبارت دیگر
به این معنا که، به بیانی دیگر
- یعنی
- به عبارتی
- To put it another way
- In other words
• None of that is to say : نه به این معنا که؟؟!!
• None of that is to say there aren’t issues with the system
( این به این معنا نیست ( نه به این معنا ) که سیستم عاری از مشکل است. )

Instead, he announced the end of the fighting, that is to say the end of hope. I burst into tears, went up to my room and sobbed


به عبارت دیگر
به سخن دیگر
یعنی
این طور بگوییم . . .
اگر این عبارت بین دو تا کاما قرار بگیرد معنی به عبارت دیگر را می دهد.
There is a clear link between humans and environmental problems. That is to say, wherever hunans live, they damage the enivironment in some way
یه ارتباطه واضح بین ادما و مشکلات محیط زیست وجود داره. اینجوری بگم که، هر کجا ادما زندگی میکنن، یجوری محیط زیست رو خراب میکنن
دقیق تر بگم. . .
به عبارت دقیق تر. . .
درست تر. . .
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما