پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (difference)

١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٦٩ بازدید

فرق بین hobby و pastime  چیه؟ لطفا با مثال توضیح بدین  سپاس 

١ ماه پیش
٣ رأی
٢ پاسخ
٨٩ بازدید
١ رأی
١ پاسخ
٢٩ بازدید
٣ رأی
٢ پاسخ
١٠٢ بازدید
٠ رأی
١ پاسخ
٦١ بازدید

Difference between accept, agree, acknowledge, admit, aapprove به معنای قبول کردن و موافقت کردن و پذیرش

٢ ماه پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٥٦ بازدید
١ رأی
١ پاسخ
٦٥ بازدید
١ رأی
١ پاسخ
٧٠ بازدید