پرسش خود را بپرسید

پرسش‌ها با تگ (مدیریت)

٢ رأی
١ پاسخ
١٢ بازدید
١ رأی
٠ پاسخ
١٤ بازدید
چند گزینه‌ای

قوانین ضد کارتل و ضد تراست ، در برگیرنده ی کدام یک از اهداف قانون گذاری در محیط عمومی سازمان ها میباشد ؟

٢ روز پیش
٢ رأی
١ پاسخ
١٥ بازدید
چند گزینه‌ای

مدیران پیرو کدام سبک مذاکره، براي تحقق منافع مورد نظر از ساز و کارهایی همچون متوسـل شـدن بـه  تهدید، پاداش و قدرت استفاده میکنند؟ 

٤ روز پیش
١ رأی
١ پاسخ
٣٧ بازدید
چند گزینه‌ای

در تحلیل وضعیت درون سازمانی کدام یک از گزینه های زیر به دومین مرحله از مراحل تجزیه و تحلیل محیط درونی سازمان اشاره دارد ؟  

٤ روز پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٤٢ بازدید
چند گزینه‌ای

استراتژی های تنوع در کدام دسته از استراتژی های زیر است ؟

٦ روز پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٥٣ بازدید
چند گزینه‌ای

کدام یک ﺍﺯ گزینه هایﺯﻳﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺣﺴﺎﺳﻲ ﺑﺮﺍﻱ آنچه  ﻛﻪ کارکنان  ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ، ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ کند؟  

١ هفته پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٢٨ بازدید
چند گزینه‌ای

از نظر هربرت سایمون، مدل واقع گرایانه با شعار «خوب به حد کافی» در کدام مدل تصمیمگیري قرار میگیرد؟ 

٢ هفته پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٣٦ بازدید
چند گزینه‌ای

تلفیق منطقی و کارآمد وظایف و دستهبندي افراد و وظایف به کدام مرحله سازماندهی باز میگردد؟ 

٢ هفته پیش
١ رأی
١ پاسخ
٥٦ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
١ پاسخ
٤١ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
١ پاسخ
٣٠ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
١ پاسخ
١٩ بازدید
چند گزینه‌ای

اﺳﺘﺮﺍﺗژﻱ ﻫﺎﻱWTﺩﺭ ﻣﺪﻝ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﻫﺎ ﺭﻭﺍﺭﺩ، ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ کدام ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗژﻱ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﺮﻳﻒ کرد ؟

٢ هفته پیش
٢ رأی
٢ پاسخ
٣٨ بازدید
چند گزینه‌ای

ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻬﻢ شرکتﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻌﻠﻲ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻮﺟﻮﺩ بیانگر کدام ﻳک ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗژﻳﻬﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ؟  

٣ هفته پیش
١ رأی
٠ پاسخ
٥٨ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
١ پاسخ
٥٤ بازدید
١ رأی
٢ پاسخ
٧٩ بازدید
چند گزینه‌ای

رعایت اخلاقیات در ارتباط با ذي نفعان سازمان و برانگیختگی بر اساس منافع خود، به ترتیب، در کدام یک  از سطوح منطق اصول اخلاقی مطرح میشوند؟   

٣ هفته پیش
١ رأی
٠ پاسخ
٤٢ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
٢ پاسخ
٣٣ بازدید
چند گزینه‌ای

مدیران پیرو کدام سبک مذاکره، براي تحقق منافع مورد نظر از ساز و کارهایی همچون متوسـل شـدن بـه  تهدید، پاداش و قدرت استفاده میکنند؟ 

٣ هفته پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٦٥ بازدید
چند گزینه‌ای

ﻛﺪﺍﻡ ﻳک ﺍﺯ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺯﻳﺮ بیانگر ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﺍﺳﺖ کهﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺭﺍﺯﻣﺪﺕ ﻫﺪﻑ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟

٤ هفته پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
٤٥ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
١ پاسخ
٤٤ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
١ پاسخ
٣٧ بازدید
چند گزینه‌ای

 هنر «فرصت شناسی» مدیر  بر اساس کدام ویژگی نظریه آشوب قابل تبیین است؟   

٤ هفته پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٤١ بازدید
چند گزینه‌ای

چهار حوزه کلان مدل امتیازات متوازن «BSC «براي سنجش و ارزیابی عملکرد سازمانی، در کـدام گزینـه  صحیح است؟   

٤ هفته پیش
١ رأی
٠ پاسخ
٢٥ بازدید
چند گزینه‌ای
با پاسخ به این پرسش مدال برنز
برنز
دریافت کنید.

ﺍﺳﺘﺮﺍﺗژﻳﻬﺎﻱ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﻴانگر  کدﺍﻡ گرﻭﻩ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗژﻳﻬﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟  

٣٧٠
١ ماه پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٢٥ بازدید
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٤١ بازدید
چند گزینه‌ای

کدام  ﻳک ﺍﺯ گزﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟

١ ماه پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٥٢ بازدید
چند گزینه‌ای

ماتریس swot ﺩﺭ کﺪﺍﻡ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ چارچوبﺟﺎﻣﻊ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗژﻱ کارﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﺩ؟  

١ ماه پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٥٠ بازدید
چند گزینه‌ای

«اثر پروانهاي» با کدام شیوه تصمیمگیري در تعارض قرار میگیرد؟  1) 2 3)  4) 

١ ماه پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٥٣ بازدید
چند گزینه‌ای

کدام مورد، به دنبال برقراري ارتباط مؤثر بین استعدادها، تکنولوژي، سـرمایه و اهرمـی بـراي اسـتعدادهاي  کارآفرینانه است؟  1) 2) 3) 4) 

١ ماه پیش
١ رأی
١ پاسخ
٣٠ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
١ پاسخ
٤١ بازدید
چند گزینه‌ای

استانداردي که راهنماي مدیریت کیفیت سرتاسر سازمان و سیستم هاي مـرتبط اسـت کـه بیـان مـی دارد  عملیات چگونه میتواند ایجاد شود و کیفیت را نیز حفظ کند، کدام است؟   

١ ماه پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٤٣ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
تیک ٢ پاسخ
٦٣ بازدید
٢ رأی
٣ پاسخ
٨٨ بازدید
٢ رأی
١ پاسخ
٣٦ بازدید

در چرخه ی عمر محصول  کار های ضروری تایم  معرفی محصول  چه کارهایی است ؟

١ ماه پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٥٦ بازدید

سیستم استراتژی  "swot"  مخفف چه کلمه هاییه و  چطوری میتونیم ازش استفاده کنیم ؟

١ ماه پیش
٠ رأی
٢ پاسخ
١٠٥ بازدید
١